دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/1/1 الی 1392/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1392 اردیبهشت1392 خرداد1392
          جمع کل مرغ: 25,251,093   جمع تولیدات:  103,394,390  101,169,395  98,605,174
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100 500,946 492,836 357,186
      پیام جوجه
1391/06/14
24,835 3,000 218,962 469,530 517,892
      تبریز جوجه
1391/02/19
22,445 3,000 351,384 277,046 204,086
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200     120,612
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 555,588 428,076 335,340
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400 463,533 469,068 420,639
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 376,433 302,833 219,267
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/09/08
23,800 3,500     16,787
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 41,262    
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/10/04
5,050 600 17,035    
      مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100 91,676 21,197  
      میشو
1391/02/23
42,770 5,010 703,681 541,041 407,257
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 210,297 134,550  
      یاران نوین خاصبان
1391/01/09
42,850 6,430 486,205 350,856 266,755
      یاران نوین خاصبان
1391/02/30
24,605 3,830 439,150 324,458 252,775
      یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 248,098 181,662 46,713
          جمع مرغ: 1,031,225     4,704,250 3,993,153 3,165,309
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1390/12/13
35,700 4,500 309,281 235,382 158,746
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/03/09
23,260 3,200 461,510 324,554 263,924
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 485,331 363,406 273,442
      میشاب مرند
1390/09/29
35,700 4,590 93,058    
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550 247,316 438,796 446,679
      میشاب مرند
1390/10/13
12,700 4,500 61,146    
          جمع مرغ: 405,340     1,657,642 1,362,138 1,142,791
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 123,786 253,751 271,492
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000   240,219 611,816
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800   155,173 382,199
      اروم فراز
1391/03/15
15,530 1,840 318,375 230,744 186,930
      اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 264,077 553,325 601,017
      بهپرورارومیه 1
1390/11/09
32,000 3,240 205,099 127,573  
      بهپرورارومیه 1
1390/10/14
27,575 3,000 134,456 4,228  
      بهپرورارومیه 2
1391/06/08
22,730 2,300 255,469 465,282 474,345
      بهپرورارومیه 3
1391/04/07
28,000 2,800 583,893 544,395 386,400
      بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 37,567    
      تابان مرغ بوکان
1391/02/19
30,000 4,000 469,660 370,300 272,780
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1391/02/24
28,000 3,400 466,256 356,347 269,621
      تعاونی 175 پلیکان
1391/06/19
26,370 3,500 185,997 458,118 547,881
      تعاونی 29 پیرانشهر
1391/01/08
26,690 3,500 299,977 216,901 164,518
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 287,289 216,169 156,278
      تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 305,445 590,527 602,921
      زربال ارومیه
1390/12/13
13,700 1,850 118,688 90,329 60,919
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 267,107 200,928 159,467
      کاوش
1391/08/01
31,850 4,000   89,859 436,112
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500     383,483
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/10/20
16,000 2,000 83,904 17,173  
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700 414,920 411,853 321,080
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/01/27
15,500 2,000 200,828 154,246 114,555
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1391/01/10
27,100 3,500 310,403 223,557 170,369
          جمع مرغ: 1,511,875     5,333,196 5,970,997 6,574,183
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950 447,664 429,271 300,523
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 467,605 431,820 307,952
          جمع مرغ: 131,580     915,269 861,091 608,475
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960 512,195 583,035 574,448
      آرتا سبلان
1390/12/06
74,370 11,780 604,381 458,417 250,875
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210   842,570 1,765,452
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600   120,612 745,522
      اردبیل جوجه
1390/09/29
50,380 6,150 131,324    
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 883,126 760,325 561,752
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 1,547,857 1,401,854 1,009,472
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630     15,746
      کیمیا جوجه
1390/12/03
33,980 4,140 269,892 203,200 98,995
      کیمیا جوجه
1391/09/09
44,110 6,000     15,556
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 209,273 515,448 616,444
          جمع مرغ: 1,263,625     4,158,048 4,885,461 5,654,262
    آمیخته: کاب
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1391/03/02
33,970 4,590 626,611 455,764 359,924
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060   231,660 465,118
          جمع مرغ: 148,830     626,611 687,424 825,042
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1390/10/05
13,000 4,300 45,847    
      پاک جوجه نطنز
1390/09/28
18,450   45,264    
      پاک جوجه نطنز
1391/03/15
46,830 6,100 960,045 695,799 563,677
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/28
37,840 6,700 92,834    
      رنگین جوجه
1390/09/29
10,800 3,100 28,152    
      رنگین جوجه
1390/10/03
13,200   42,504    
      سپاهان طیور
1391/03/07
35,700 5,000 694,103 492,660 397,412
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350 26,772 41,155 41,523
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400   223,670 297,859 297,418
      صفاهان
1391/06/11
40,670 4,800 401,603 806,324 849,976
    تولکی   مرغ مادر درخشان
1391/06/05
31,140 2,000 265,053 376,161 366,439
      مرغ مادر درخشان
1391/08/10
16,000 2,500     169,280
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850 113,512 170,713 171,984
          جمع مرغ: 646,380     2,939,359 2,880,671 2,857,709
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 511,531 426,592 320,418
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 38,317 277,549 446,478
    تولکی   تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 444,030 356,934 102,600
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100   221,407 607,596
      دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 92,000    
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650 427,531 428,802 361,463
    تولکی   کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 420,171 403,344 347,756
      کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 261,869 198,720 142,195
      مرغ مادر کوشا
1391/01/16
33,710 5,200 408,341 295,659 226,396
      نورالهدی
1391/03/07
22,460 3,000 436,682 309,948 250,025
      نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 283,667 204,700 155,633
          جمع مرغ: 856,705     3,324,139 3,123,655 2,960,560
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 103,613 344,108 467,127
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500     152,352
          جمع مرغ: 85,800     103,613 344,108 619,479
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 461,755 355,778 278,705
          جمع مرغ: 67,320     461,755 355,778 278,705
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1390/12/15
25,380 3,640 225,323 172,008 122,196
      جنوب خراسان
1391/05/21
56,500 9,030 946,902 1,172,149 1,163,486
      جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 669,115 492,887 151,446
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000   582,641 1,126,439
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000 160,632 246,928 249,136
          جمع مرغ: 661,150     2,001,972 2,666,613 2,812,703
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950 582,605 574,877 427,187
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 104,298 460,018 677,179
      مرغداران طوس
1391/02/02
35,995 4,100 482,932 381,379 279,274
      مرغداران طوس
1390/12/23
33,420 4,625 325,400 242,898 177,305
      مرغداران طوس
1391/01/30
18,460 4,300 243,426 189,646 139,829
          جمع مرغ: 446,205     1,738,661 1,848,818 1,700,774
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 197,538 164,737 123,736
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000   14,107 102,181
      سیمرغ خراسان
1390/11/29
30,000 5,840 230,920 172,040 69,000
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750   130,769 461,007
      سیمرغ خراسان
1390/12/03
8,200   65,130 49,036 23,889
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 531,652 476,762 345,024
          جمع مرغ: 297,760     1,025,240 1,007,451 1,124,837
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1390/10/19
63,470 8,350 328,944 58,392  
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940 956,569 1,250,115 1,246,410
      صحرای جنوب
1391/01/10
43,600 6,965 499,394 359,671 274,099
          جمع مرغ: 438,916     1,784,907 1,668,178 1,520,509
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180 2,656,948 2,704,677 2,521,714
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 187,330 494,569 612,214
          جمع مرغ: 477,630     2,844,278 3,199,246 3,133,928
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590 682,154 654,127 457,939
      تک پروران- درسا جوجه
1391/03/06
22,440 3,060 431,820 307,952 247,393
      ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 296,240 226,412 168,575
      سبزدشت ابهر
1390/11/15
22,700 5,204 155,238 110,685 3,481
      سبزدشت ابهر
1391/02/23
56,960 7,400 937,144 720,544 542,373
      سبزدشت ابهر
1390/10/27
50,000 4,000 283,667 107,333  
      ققنوس مرغ ابهر
1391/03/13
34,400 4,490 704,168 497,401 405,094
      میثاق زنجان
1391/01/29
25,000 3,500 327,750 254,150 187,833
          جمع مرغ: 751,420     3,818,181 2,878,604 2,012,688
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500 373,980 615,940 624,220
          جمع مرغ: 90,000     373,980 615,940 624,220
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1390/10/15
45,470 5,700 224,501 13,944  
          جمع مرغ: 90,940     224,501 13,944 0
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496   82,667 367,733
      تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 837,053 614,339 494,224
      مجتمع طیور فارس
1391/02/09
36,275 5,000 506,156 411,599 297,019
      مرغ مادر حق جو
1391/01/29
23,500 2,700 308,085 238,901 176,563
          جمع مرغ: 394,725     1,651,294 1,347,506 1,335,539
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/12/25
37,973 5,714 377,882 280,645 206,118
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/09/27
47,129 6,935 108,396    
          جمع مرغ: 161,048     486,278 280,645 206,118
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1391/01/06
25,900 3,100 285,539 207,304 156,470
      البرز
1391/03/08
68,780 9,330 1,350,976 954,437 773,041
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600   148,120 353,587
      سیمرغ زیاران
1390/10/25
12,000   66,608 22,080  
      سیمرغ زیاران
1390/11/02
15,100 4,000 90,298 43,991  
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600     45,219
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 1,054,574 850,868 650,295
      مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 91,325    
      مرغ مادر علیرضا حاجی- نگین
1391/06/12
26,100 4,100 248,524 509,455 545,072
      واحد اکبرآقاجانی صبا
1391/03/03
37,080 5,050 691,368 500,333 396,854
          جمع مرغ: 802,001     3,879,212 3,236,588 2,920,538
    آمیخته: کاب
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880 628,381 620,047 460,751
          جمع مرغ: 90,600     628,381 620,047 460,751
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000     325,941
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1390/11/17
29,250 3,100 203,619 146,211 13,455
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000 320,562 323,909 287,573
          جمع مرغ: 163,520     524,181 470,120 626,969
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/09/19
97,400 11,700 104,543    
      ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 483,411 367,920 262,329
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630 1,114,833 1,096,786 794,903
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650 984,277 1,102,748 1,084,896
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800     111,090
          جمع مرغ: 609,560     2,687,064 2,567,454 2,253,218
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 174,923 500,526 642,175
      تعاونی 39 جوجک
1390/09/27
32,850 5,630 75,555    
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600   19,749 62,131
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/11/26
10,230 4,000 76,860 56,783 18,823
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/12/03
15,000 500 119,140 89,700 43,700
      تعاونی 668 مویدی
1390/12/10
31,350 5,125 262,462 200,933 124,982
          جمع مرغ: 303,590     708,940 867,691 891,811
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855 732,797 808,275 794,011
          جمع مرغ: 116,280     732,797 808,275 794,011
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: آربوراکرز
      لاله های گلستان
1390/11/26
32,120 4,000 241,329 178,287 59,101
          جمع مرغ: 96,360     241,329 178,287 59,101
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200   88,448 358,793
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630   300,822 303,962 269,865
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740 213,865 214,818 183,017
      پیگیر
1390/11/05
35,480 4,500 218,698 119,686  
      پیگیر
1390/10/28
35,970 6,650 206,276 82,731  
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520 1,592,751 1,566,968 1,135,671
      سیمین جوجه گلستان
1390/10/12
32,400 4,000 149,040    
      سیمین جوجه گلستان
1390/12/04
25,230 2,660 201,940 152,423 77,372
      سیمین جوجه گلستان
1390/11/27
11,560 2,740 87,563 64,874 23,043
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 126,078 418,715 568,407
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100 571,220 671,790 663,863
      ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 477,342 385,056 278,980
      ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 230,242 139,035  
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050 876,936 849,271 591,915
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800   79,703 323,315
      مرغ سپید گرگان
1390/12/18
21,960 2,700 202,032 152,871 109,770
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 47,229 542,792 915,834
      مزرعه نمونه ارتش
1390/10/21
23,400 3,500 124,145 28,704  
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 13,119 220,460 381,312
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   18,727 82,596 121,587
      نیکو دشت گلستان
1390/11/04
51,880 7,740 316,606 167,054  
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150   97,283 429,080
          جمع مرغ: 1,652,115     5,974,631 6,429,240 6,431,824
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285 591,192 589,440 475,581
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 527,459 439,875 330,395
      گلریزان
1391/02/23
23,600 3,287 388,283 298,540 224,719
      مرغ مادر تایماز
1390/10/21
21,000 3,000 111,412 25,760  
      مرغ مادر عرفان
1390/10/27
25,000 2,800 141,833 53,667  
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760   157,156 375,157
      واحد مرغ مادر یمرلی
1391/02/26
29,580 3,570 504,359 380,990 291,185
          جمع مرغ: 456,160     2,264,538 1,945,428 1,697,037
    آمیخته: هوبارد
      بهتا جوجه
1391/01/31
21,000 2,823 278,530 217,994 160,356
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670 413,912 418,234 371,318
          جمع مرغ: 123,390     692,442 636,228 531,674
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      آسیه نوید
1391/01/15
63,235 9,520 761,138 547,826 416,929
      اهورا جوجه گیلان
1391/02/10
68,120 7,880 955,724 780,247 561,946
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560 408,693 424,256 406,826
      پاسکه
1391/01/06
33,950 2,270 374,288 271,735 205,104
      پرناز صومعه سرا
1390/10/06
30,000 4,100 110,400    
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170 307,561 355,805 351,086
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 578,183 434,932 345,184
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 930,625 859,408 612,884
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690   255,377 592,009
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600 91,432 92,113 80,130
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035   296,169 812,762
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300     288,115
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/02/14
21,600 3,960 316,627 258,336 183,485
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 1,323,868 1,068,142 816,353
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000 858,414 857,141 699,330
      گیل جوجه جوگلوبندان
1390/10/24
54,500 6,135 299,169 91,923  
      گیل مرغ
1390/10/04
29,530 4,060 99,615    
      گیلک ماهی بهدان
1391/01/04
30,000 5,320 324,300 236,440 177,560
      گیلک ماهی بهدان
1390/12/27
18,200 3,535 185,021 136,743 101,022
      مرغ سلامت
1390/12/22
36,350 4,725 350,027 261,962 190,619
      مرغ سلامت
1390/10/26
22,500 4,100 126,270 44,850  
      مرغ سلامت
1390/11/03
14,500 400 87,599 44,467  
      مرغ مادر شاهد
1391/01/21
14,880 4,785 185,950 138,493 104,497
      مرغ مادر شاهد
1391/02/06
4,760 1,730 65,323 52,477 38,099
      معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100 103,163    
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 53,852 332,869 523,303
      نوید جوجه
1391/02/26
48,470 6,210 826,446 624,294 477,139
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965   563,512 1,155,153
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 284,588 895,302 1,192,264
      واحد جمشید غلامی
1391/01/05
37,650 4,000 411,038 299,041 225,147
      واحد جمشید غلامی
1390/12/28
31,100 5,300 319,501 235,572 174,533
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/11/01
20,500 2,200 121,333 56,580  
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/10/27
26,750 4,600 151,762 57,423  
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980     599,553
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850   312,830 687,432
          جمع مرغ: 2,950,695     11,011,910 10,886,265 12,018,464
    آمیخته: کاب
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080     302,165
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280 647,496 749,064 739,128
      شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری زرین
1391/06/11
16,320 2,150 161,155 323,561 341,078
          جمع مرغ: 192,660     808,651 1,072,625 1,382,371
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/09/04
9,640       20,398
      پیامان خرم
1391/02/10
26,640 2,700 373,759 305,134 219,762
      پیامان خرم
1391/08/30
17,370 2,600     61,259
          جمع مرغ: 106,930     373,759 305,134 301,419
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400 344,160 338,588 245,394
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720 346,282 359,469 344,699
      سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 172,824 131,398 74,437
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 7,335 240,157 426,095
      مرغ مادر شاکری
1390/10/28
28,000 3,400 160,571 64,400  
      مرغ مادر قربانی
1391/01/29
23,434 1,737 307,219 238,230 176,068
      مرغ مادر قربانی
1391/02/06
9,484 2,400 130,152 104,558 75,910
      میر امین
1391/03/08
7,000   137,494 97,137 78,675
      میر امین
1391/02/23
40,108 7,202 659,883 507,365 381,909
      نوک طلای مجیدآباد نور
1391/04/15
22,667 3,040 472,334 464,689 336,786
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 127,199 90,694 2,852
          جمع مرغ: 646,748     2,865,453 2,636,685 2,142,825
    آمیخته: آرین
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/05/10
12,500 1,800 251,658 261,242 250,508
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/03/27
17,300 300 357,845 298,425 224,150
          جمع مرغ: 89,400     609,503 559,667 474,658
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/02/12
20,000 3,000 283,667 233,373 167,440
      آببندان سر ساری
1391/03/03
35,000 6,250 652,587 472,267 374,593
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500       12,696
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500 495,696 496,432 414,000
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700     141,243
      آفاق طیور
1390/11/24
3,150 2,000 23,281 17,098 4,830
      آفاق طیور
1390/12/01
12,350   96,577 72,338 32,192
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565 683,100 681,076 549,516
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500     210,895
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000 626,060 614,100 433,780
      آمل جوجه
1391/01/24
39,000 5,970 496,340 375,544 281,060
      آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 174,616 119,600  
      برادران رستم نژاد
1390/11/12
19,000 3,000 125,273 84,487  
      بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 536,504 401,725 302,275
      پارس جوجه طبرستان
1391/02/28
35,650 6,850 622,069 464,638 358,592
      پیوند بند پی (پیوند شرق مازندران)
1391/07/04
22,500 2,700 31,740 280,485 461,955
      تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 112,571 6,992  
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 33,151 292,951 482,486
      تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 124,761 82,003  
      تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 138,619 100,544 17,848
      تعاونی 232 -طیور هما
1391/02/28
36,500 4,500 636,901 475,717 367,141
      تعاونی 256 بهبال شمال
1390/10/16
14,560 2,247 72,780 6,698  
      تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 145,007 37,288  
      تعاونی 324 دارتلا
1390/09/21
19,300 2,500 26,634    
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100     162,227
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1391/01/28
27,560 3,650 359,199 277,217 205,376
      تعاونی235 مرغداران شمال
1391/03/14
33,000 4,600 676,016 483,736 394,680
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000 763,867 980,042 975,689
      تلاونگ شمال
1390/11/12
16,500 2,000 108,790 73,370  
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040     186,211
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350     6,760
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740 732,456 720,598 522,259
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340     158,904
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000 369,824 366,004 278,665
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/02/03
26,300 4,000 354,875 281,480 205,666
      حدیث سواد کوه
1391/02/20
60,000 7,090 951,280 745,200 552,000
    تولکی   حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 99,000    
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000 318,669 565,395 575,552
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400   61,597 90,675 91,215
      خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 277,573 211,039 119,554
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/01/06
20,170 2,600 222,368 161,442 121,854
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 268,805 201,712 146,306
      رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100 547,644 399,757 92,429
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800 443,402 445,380 379,446
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900     48,689
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470 1,055,933 1,113,098 1,077,983
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990     175,914
      زربال گستر کوثر
1390/11/06
53,900 6,960 335,546 190,087  
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 111,781 351,659 468,301
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700     127,524
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 16,383 188,287 317,690
      سروبالان
1390/09/28
24,000 3,400 58,880    
      سروبالان
1391/06/28
9,940   38,560 145,249 205,149
      طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 281,328 226,006 164,082
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000 561,485 671,502 664,564
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 798,783 680,532 505,522
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   364,397 333,270 238,817
      قطره طلا
1390/12/17
53,655 6,380 487,866 370,219 264,913
      گهرباران
1390/10/26
37,000 4,450 207,644 73,753  
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1391/02/11
33,500 4,330 472,573 387,305 278,407
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 176,411 465,741 576,531
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000     262,120
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/01/27
25,200 3,100 326,508 250,774 186,244
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700   26,027 437,363
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/03/03
18,000 1,600 335,616 242,880 192,648
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/02/25
29,520 4,400 497,452 377,954 287,427
      مرغک سهیل
1391/01/17
41,050 6,230 500,399 364,441 278,210
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 216,791 594,929 749,621
      مهتاب نور
1391/02/07
9,000 2,000 124,200 100,188 72,588
      مهتاب نور
1391/01/31
7,500   99,475 77,855 57,270
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000   158,263 525,602
      مهر جوجه
1391/06/01
25,000 2,800 334,650 514,433 519,033
      نعاونی 251 قائم شهر
1391/02/26
15,500 1,800 264,285 199,640 152,582
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200 459,147 466,011 426,205
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500   293,754 602,171
      نور جوجه
1390/12/29
35,880 5,000 372,458 273,979 203,559
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 1,070,819 834,808 649,827
      نیما مرغ
1390/12/11
31,130 3,820 262,529 201,432 128,878
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500 789,120 787,950 642,878
      واحد محمد الهی
1390/09/16
20,450 2,635 12,543    
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1391/01/29
15,470 2,000 202,811 157,268 116,231
          جمع مرغ: 5,685,305     23,529,672 22,437,697 21,391,878
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1390/11/25
32,000 4,290 238,464 175,659 53,973
      پویا طبرستان
1390/11/29
30,700 3,955 236,308 176,054 70,610
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940 287,494 298,442 286,181
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450     116,189
      مرغ مادر زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080 476,957 673,646 675,648
          جمع مرغ: 348,240     1,239,223 1,323,801 1,202,601
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 116,380 472,098 680,570
      مرغ پرور
1391/03/17
39,700 4,975 815,094 605,690 483,943
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720 1,172,257 1,196,862 1,137,107
          جمع مرغ: 390,030     2,103,731 2,274,650 2,301,620
    آمیخته: کاب
      مرغ پرور
1390/12/27
31,625 4,100 321,500 237,609 175,540
          جمع مرغ: 94,875     321,500 237,609 175,540
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: آربوراکرز
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1391/03/17
24,300 3,040 498,911 370,737 296,217
          جمع مرغ: 72,900     498,911 370,737 296,217
    آمیخته: راس
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1391/06/09
19,000 2,800 201,020 388,639 396,796
      تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 191,663 142,702 104,489
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 664,884 560,473 418,631
          جمع مرغ: 211,770     1,057,567 1,091,814 919,916
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1391/02/30
16,830 2,450 300,381 221,932 172,900
          جمع مرغ: 50,490     300,381 221,932 172,900
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      یزد جوجه
1390/10/10
39,000 5,100 167,440    
          جمع مرغ: 39,000     167,440 0 0
          جمع مرغ: