دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/10/1 الی 1391/12/30

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1391 بهمن1391 اسفند1391
          جمع کل مرغ: 25,343,928   جمع تولیدات:  96,997,776  98,911,574  100,163,225
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
    تولکی   آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 309,190 253,412 95,550
      ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر)
1390/09/10
17,440 2,500 142,264 110,174 74,876
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100   211,952 438,649
      تبریز جوجه
1391/02/19
22,445 3,000 395,780 451,878 446,371
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 199,962 459,540 542,754
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400   47,737 280,196
      سپید پر ملکان
1390/06/24
24,400 3,100 41,155    
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 463,834 504,466 496,034
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1390/06/20
29,000 3,600 31,127    
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 152,669 112,783 85,275
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/10/04
5,050 600 53,738 39,337 30,044
      مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100 210,643 159,770 120,821
      میشو
1391/02/23
42,770 5,010 701,713 858,452 853,205
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 443,517 366,773 265,113
      یاران نوین خاصبان
1391/02/30
24,605 3,830 350,868 491,214 493,478
      یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 541,352 417,822 320,243
      یاران نوین خاصبان
1391/01/09
42,850 6,430 864,656 813,407 578,189
          جمع مرغ: 1,153,520     4,902,468 5,298,717 5,120,798
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1390/12/13
35,700 4,500 706,694 499,776 413,287
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/03/09
23,260 3,200 260,357 460,796 470,069
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 775,937 768,835 601,928
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550     7,555
      میشاب مرند
1390/09/29
35,700 4,590 360,737 267,131 201,443
      میشاب مرند
1390/10/13
12,700 4,500 147,024 106,519 82,567
          جمع مرغ: 459,300     2,250,749 2,103,057 1,776,849
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آیدین صبا
1390/06/16
24,440 3,000 11,242    
      اروم فراز
1391/03/15
15,530 1,840 142,399 288,132 313,374
      الماس جوجه ارومیه
1390/07/28
9,000 1,800 50,232 22,080  
      الماس جوجه ارومیه
1390/08/03
6,870   40,451 22,121  
      بهپرورارومیه 1
1390/10/14
27,575 3,000 321,340 234,240 180,965
      بهپرورارومیه 1
1390/11/09
32,000 3,240 434,240 357,696 259,072
      بهپرورارومیه 3
1391/04/07
28,000 2,800 29,624 322,000 555,128
      بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 171,197 127,727 95,526
      تابان مرغ بوکان
1391/02/19
30,000 4,000 529,000 603,980 596,620
      تعاونی 108 ارومیه
1390/07/04
17,500   59,033    
      تعاونی 108 ارومیه
1390/06/30
24,080 5,000 62,769    
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1391/02/24
28,000 3,400 450,800 561,568 558,992
      تعاونی 175 پلیکان
1390/07/06
31,380 4,000 115,478    
      تعاونی 28 پیرانشهر
1390/07/21
34,440 4,400 177,435 47,527  
      تعاونی 29 پیرانشهر
1391/01/08
26,690 3,500 538,160 501,327 358,091
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 607,331 469,769 369,639
      زربال ارومیه
1390/12/13
13,700 1,850 271,196 191,791 158,600
      سارنگ باختر
1390/06/20
21,000 2,700 22,540    
      سپیدبالان
1390/08/17
20,740 2,700 139,926 101,764 15,901
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 105,447 229,234 261,724
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700   134,013 328,134
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/10/20
16,000 2,000 193,813 146,219 110,891
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/01/27
15,500 2,000 310,392 309,918 257,155
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/07/17
33,500 4,250 164,374 25,683  
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1391/01/10
27,100 3,500 547,258 519,832 367,747
          جمع مرغ: 1,351,570     5,495,677 5,216,621 4,787,559
    آمیخته: کاب
      اروم ماهی
1390/07/12
18,000 2,700 82,800    
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950   226,624 423,688
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 31,655 264,942 445,239
          جمع مرغ: 128,160     114,455 491,566 868,927
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960     227,117
      آرتا سبلان
1390/12/06
74,370 11,780 1,382,092 992,096 807,361
      اردبیل جوجه
1390/09/29
50,380 6,150 509,073 376,977 284,277
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 165,260 594,412 849,813
      تعاونی 256 اردبیل
1390/08/25
72,950 12,500 527,964 393,735 145,414
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 157,409 923,924 1,478,278
      تعاونی 256 اردبیل
1390/09/02
40,060   307,126 233,416 122,851
      کیمیا جوجه
1390/12/03
33,980 4,140 611,164 445,478 357,945
      کیمیا جوجه
1390/07/20
23,500 3,100 119,630 28,827  
          جمع مرغ: 1,241,190     3,779,718 3,988,865 4,273,056
    آمیخته: کاب
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1391/03/02
33,970 4,590 453,160 676,615 682,865
          جمع مرغ: 101,910     453,160 676,615 682,865
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1391/03/15
46,830 6,100 429,399 868,852 944,966
      پاک جوجه نطنز
1390/09/28
18,450   184,451 136,923 102,976
      پاک جوجه نطنز
1390/10/05
13,000 4,300 139,733 102,059 78,138
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/28
37,840 6,700 378,299 280,823 211,198
      رنگین جوجه
1390/10/03
13,200   139,049 102,009 77,722
      رنگین جوجه
1390/09/29
10,800 3,100 109,130 80,813 60,941
      سپاهان طیور
1391/03/07
35,700 5,000 421,498 708,335 720,379
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400       71,098
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350     4,937
      صفاهان
1390/09/07
35,140 4,600 280,183 215,526 134,703
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850     23,389
      مرغ مادر درخشان
1391/06/05
31,140 2,000     32,946
          جمع مرغ: 688,710     2,081,742 2,495,340 2,463,393
    آمیخته: کاب
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/01
11,220 1,020 85,332 64,687 32,688
          جمع مرغ: 33,660     85,332 64,687 32,688
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 122,100 367,817 494,468
      ایران جوجه
1390/06/21
24,000 3,400 29,440    
      بهنیا
1390/06/29
13,300   32,629    
      بهنیا
1390/07/05
12,600 3,100 44,436    
      پرندک
1390/07/27
31,875 3,350 175,950 73,313  
      پرندک
1390/08/01
21,125 4,350 121,793 61,544  
    تولکی   تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 367,992 467,856 458,964
      جوجه سار
1390/07/10
21,500 2,800 92,307    
      دربال
1390/08/05
11,230 1,650 67,500 39,604  
      دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 271,400 197,800 151,800
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650   87,666 295,396
      فدک
1390/06/28
22,300 2,700 51,290    
      کوثر دماوند
1390/07/02
16,300 1,310 49,987    
      کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 89,513    
      کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 571,872 426,144 342,240
      مرغ مادر کوشا
1391/01/16
33,710 5,200 680,740 668,335 485,357
      مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200 252,931 195,008 125,500
      نورالهدی
1391/03/07
22,460 3,000 265,178 445,636 453,213
      نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 504,466 474,567 337,333
      واحد اکبر صادقی
1390/08/26
36,095 4,650 263,445 197,031 77,484
      واحد اکبر صادقی
1390/09/03
6,000 800 46,368 35,328 19,320
          جمع مرغ: 1,137,445     4,101,337 3,737,649 3,241,075
    آمیخته: کاب
      فلاح زاده تعاونی 121
1390/09/12
25,500 3,570 211,140 164,220 117,300
      پرندک
1390/08/07
44,870 4,200 275,203 172,002  
      تولیمرغ
1390/09/08
61,200 9,180 491,721 379,114 243,984
          جمع مرغ: 349,840     978,064 715,336 361,284
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 166,190 381,928 451,089
          جمع مرغ: 67,320     166,190 381,928 451,089
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 1,471,778 1,122,075 868,747
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000     29,624
      جنوب خراسان
1391/05/21
56,500 9,030     358,662
      جنوب خراسان
1390/12/15
25,380 3,640 503,183 365,421 297,707
          جمع مرغ: 414,010     1,974,961 1,487,496 1,554,740
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      اخلاقی(نگین فریمان)
1390/07/06
25,700 3,800 94,576    
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950   227,117 493,734
      مرغداران طوس
1391/02/02
35,995 4,100 717,500 723,020 640,231
      مرغداران طوس
1391/01/30
18,460 4,300 368,818 369,950 317,303
      مرغداران طوس
1390/08/22
54,550 8,350 384,759 284,388 83,643
      مرغداران طوس
1390/12/23
33,420 4,625 666,685 534,476 412,514
          جمع مرغ: 508,975     2,232,338 2,138,951 1,947,425
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1390/11/29
30,000 5,840 515,660 384,100 303,140
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 47,152 142,040 190,949
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 63,124 325,421 508,520
      سیمرغ خراسان
1390/12/03
8,200   147,485 107,502 86,379
          جمع مرغ: 219,960     773,421 959,063 1,088,988
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940     319,473
      صحرای جنوب
1390/10/19
63,470 8,350 763,967 573,219 435,997
      صحرای جنوب
1391/01/10
43,600 6,965 880,459 836,335 591,652
          جمع مرغ: 381,602     1,644,426 1,409,554 1,347,122
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      طیور پاییزان ابهر
1390/08/04
30,000 4,000 178,480 101,200  
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180   91,482 1,451,775
          جمع مرغ: 319,400     178,480 192,682 1,451,775
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590   345,331 645,619
      تک پروران- درسا جوجه
1391/03/06
22,440 3,060 271,823 445,584 452,465
      ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 460,936 459,524 377,001
      ساکت
1390/08/21
39,520 6,000 276,324 203,607 54,538
      سبز دشت
1390/07/27
60,000 5,000 331,200 138,000  
      سبزدشت ابهر
1391/02/23
56,960 7,400 934,524 1,143,263 1,136,276
      سبزدشت ابهر
1390/11/15
22,700 5,204 326,835 266,271 195,265
      سبزدشت ابهر
1390/10/27
50,000 4,000 632,500 494,500 368,000
      ققنوس مرغ ابهر
1391/03/13
34,400 4,490 339,689 659,333 695,201
      میثاق زنجان
1391/01/29
25,000 3,500 499,866 500,634 424,733
          جمع مرغ: 1,007,340     4,073,697 4,656,047 4,349,098
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500     42,320
          جمع مرغ: 30,000     0 0 42,320
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1390/10/15
45,470 5,700 533,364 391,133 301,194
          جمع مرغ: 136,410     533,364 391,133 301,194
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 359,720 744,464 822,664
      مجتمع طیور فارس
1391/02/09
36,275 5,000 719,189 732,537 695,827
      مجتمع طیور فارس
1390/08/14
35,700 5,000 234,287 168,599 10,948
      مرغ مادر حق جو
1391/01/29
23,500 2,700 469,874 470,596 399,249
          جمع مرغ: 408,825     1,783,070 2,116,196 1,928,688
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/09/27
47,129 6,935 466,106 346,870 260,152
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/12/25
37,973 5,714 758,676 622,427 474,536
          جمع مرغ: 255,306     1,224,782 969,297 734,688
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1391/01/06
25,900 3,100 521,436 476,163 343,520
      البرز
1391/03/08
68,780 9,330 790,969 1,363,632 1,388,942
      خلخالی و شعبانی- آرشت
1390/08/18
25,000 3,600 170,200 124,200 23,000
      سارنگ
1390/06/20
21,000 2,700 22,540    
      سیمرغ زیاران
1390/11/02
15,100 4,000 196,803 157,443 115,767
      سیمرغ زیاران
1390/06/26
38,840 5,800 77,421    
      سیمرغ زیاران
1390/10/25
12,000   149,960 116,104 86,848
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 306,343 806,992 1,024,018
      مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 557,084 420,097 310,506
      مرغ مادر صدر (کود البرز)
1390/07/15
44,610 5,870 213,413 20,521  
      واحد اکبرآقاجانی صبا
1391/03/03
37,080 5,050 483,275 737,990 745,950
      واحد رضا گلی شقاقی
1390/07/19
30,600 4,000 153,898 32,844  
          جمع مرغ: 1,093,811     3,643,342 4,255,986 4,038,551
    آمیخته: کاب
      البرز
1390/08/28
70,000 11,494 519,493 390,694 171,733
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880   244,962 532,527
          جمع مرغ: 270,400     519,493 635,656 704,260
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      یاسان قم
1390/06/17
31,170 4,200 19,118    
          جمع مرغ: 31,170     19,118 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1390/11/17
29,250 3,100 432,802 347,588 257,888
      واروک
1390/07/25
16,500 2,100 89,056 32,890  
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000   38,486 198,408
          جمع مرغ: 151,930     521,858 418,964 456,296
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 1,067,463 785,337 635,199
      ماهان
1390/07/23
53,700 7,400 283,250 90,574  
      ماهان
1390/09/19
97,400 11,700 879,652 669,073 489,857
      ماهان
1390/08/16
4,500   30,084 21,804 2,760
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650     447,915
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630   471,692 976,196
          جمع مرغ: 734,420     2,260,449 2,038,480 2,551,927
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1390/09/27
32,850 5,630 324,886 241,776 181,332
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/11/26
10,230 4,000 169,722 128,625 100,076
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/12/03
15,000 500 269,790 196,650 158,010
      تعاونی 668 مویدی
1390/12/10
31,350 5,125 607,605 427,823 353,795
          جمع مرغ: 268,290     1,372,003 994,874 793,213
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1390/07/26
31,800 3,700 173,586 68,264  
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855     341,734
      طیور بهاران
1390/06/26
36,570 6,000 72,896    
          جمع مرغ: 138,930     246,482 68,264 341,734
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: آربوراکرز
      لاله های گلستان
1390/11/26
32,120 4,000 532,892 403,856 314,219
          جمع مرغ: 96,360     532,892 403,856 314,219
    آمیخته: راس
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630     36,116 186,190
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740   40,229 144,697
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520   673,902 1,394,683
      پیگیر
1390/11/05
35,480 4,500 470,583 381,362 278,541
      پیگیر
1390/10/28
35,970 6,650 457,778 359,604 266,946
      پیگیر
1390/06/23
78,880 11,220 120,949    
      سیمین جوجه گلستان
1390/12/04
25,230 2,660 458,815 332,700 268,480
      سیمین جوجه گلستان
1390/10/12
32,400 4,000 372,600 268,272 208,656
      سیمین جوجه گلستان
1390/11/27
11,560 2,740 194,093 146,234 114,329
      فرآیند گلستان
1390/08/14
27,000 3,700 177,192 127,512 8,280
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100     239,288
      ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 489,403 401,533 291,418
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050   429,139 817,101
      ماکیان مهر گنبد
1390/07/07
44,200 6,000 169,433    
      ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 686,842 697,449 649,715
      مرغ سپید گرگان
1390/12/18
21,960 2,700 436,389 329,312 262,642
      مزرعه نمونه ارتش
1390/10/21
23,400 3,500 285,246 216,356 163,613
      نیکو دشت گلستان
1390/11/04
51,880 7,740 684,125 552,072 404,110
          جمع مرغ: 1,449,400     5,003,448 4,991,792 5,698,689
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285   161,155 442,299
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 125,902 379,270 509,864
      گلریزان
1391/02/23
23,600 3,287 387,197 473,684 470,788
      مرغ مادر تایماز
1390/10/21
21,000 3,000 255,990 194,166 146,832
      مرغ مادر عرفان
1390/10/27
25,000 2,800 316,250 247,250 184,000
      مرغ مادر عرفان
1390/06/30
25,600 3,000 66,731    
      واحد مرغ مادر یمرلی
1391/02/26
29,580 3,570 458,095 592,349 591,442
          جمع مرغ: 456,760     1,610,165 2,047,874 2,345,225
    آمیخته: هوبارد
      بهتا جوجه
1391/01/31
21,000 2,823 419,244 421,176 365,148
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670   49,694 256,187
          جمع مرغ: 103,260     419,244 470,870 621,335
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      آسیه نوید
1391/01/15
63,235 9,520 1,277,937 1,252,727 897,853
      اهورا جوجه گیلان
1391/02/10
68,120 7,880 1,349,503 1,376,660 1,320,256
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560     207,615
      پاسکه
1391/01/06
33,950 2,270 683,504 624,159 450,290
      پرناز صومعه سرا
1390/10/06
30,000 4,100 325,680 237,360 182,160
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170     132,673
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 228,253 496,202 566,533
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 63,001 527,287 886,114
      سپید ماکیان 1
1390/08/03
39,200 5,125 230,810 126,224  
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600   14,092 59,229
      سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200 201,372 25,490  
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/02/14
21,600 3,960 414,000 436,521 427,911
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 384,571 1,013,063 1,285,509
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000   219,535 629,970
      گیل جوجه جوگلوبندان
1390/10/24
54,500 6,135 676,890 521,456 391,092
      گیل مرغ
1390/10/04
29,530 4,060 314,238 230,019 175,683
      گیلک ماهی بهدان
1390/12/27
18,200 3,535 364,182 305,578 230,230
      گیلک ماهی بهدان
1391/01/04
30,000 5,320 603,060 539,580 393,300
      مرغ سلامت
1390/10/26
22,500 4,100 282,900 220,110 164,220
      مرغ سلامت
1390/12/22
36,350 4,725 724,576 574,088 445,893
      مرغ سلامت
1390/11/03
14,500 400 190,095 152,743 112,056
      مرغ مادر شاهد
1391/02/06
4,760 1,730 94,590 95,905 88,460
      مرغ مادر شاهد
1391/01/21
14,880 4,785 299,346 296,151 229,073
      مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی
1390/07/05
27,080 3,200 95,502    
      معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100 264,310 190,673 147,985
      نوید جوجه
1390/07/12
52,750 6,600 242,650    
      نوید جوجه
1391/02/26
48,470 6,210 750,640 970,629 969,143
      نوید مرغ گیلان
1390/09/06
56,823 7,200 449,583 345,029 209,109
      واحد جمشید غلامی
1390/12/28
31,100 5,300 622,788 528,368 395,799
      واحد جمشید غلامی
1391/01/05
37,650 4,000 757,417 684,678 496,478
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/11/01
20,500 2,200 265,612 211,546 155,909
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/08/18
37,840 5,400 257,615 187,989 34,813
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/10/27
26,750 4,600 338,388 264,558 196,880
          جمع مرغ: 2,954,839     12,753,013 12,668,420 11,882,236
    آمیخته: کاب
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280     279,312
          جمع مرغ: 36,000     0 0 279,312
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/02/10
26,640 2,700 527,757 538,377 516,319
      دربار
1390/08/10
26,000 3,980 164,250 111,627  
          جمع مرغ: 131,920     692,007 650,004 516,319
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400   145,616 301,361
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720     175,910
      سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 396,459 283,187 231,404
      مرغ مادر شاکری
1390/10/28
28,000 3,400 356,347 279,925 207,797
      مرغ مادر قربانی
1391/01/29
23,434 1,737 468,556 469,274 398,129
      مرغ مادر قربانی
1391/02/06
9,484 2,400 188,466 191,084 176,251
      میر امین
1391/02/23
40,108 7,202 658,039 805,021 800,101
      میر امین
1391/03/08
7,000   80,500 138,782 141,358
      نوک طلای آمل
1391/04/15
22,667 3,040   199,848 413,597
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 267,803 218,178 159,997
          جمع مرغ: 538,765     2,416,170 2,730,915 3,005,905
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/02/12
20,000 3,000 395,600 404,800 395,600
      آببندان سر ساری
1391/03/03
35,000 6,250 456,166 696,594 704,106
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500   110,032 349,600
      آفاق طیور
1390/07/13
19,720 2,600 91,921 3,024  
      آفاق طیور
1390/11/24
3,150 2,000 51,005 39,123 30,139
      آفاق طیور
1390/12/01
12,350   217,204 160,015 127,444
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565   186,208 511,060
      آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 363,983 300,993 218,071
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000   285,660 565,800
      آمل جوجه
1390/07/26
21,000 4,000 114,632 45,080  
      آمل جوجه
1391/01/24
39,000 5,970 782,782 777,998 623,714
      آمل جوجه
1390/08/02
7,000 800 40,786 21,467  
      برادران رستم نژاد
1390/11/12
19,000 3,000 262,200 218,500 157,320
      بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 857,753 849,901 665,396
      پارس جوجه طبرستان
1391/02/28
35,650 6,850 530,234 712,810 713,903
      پریبال چلاو آمل
1390/08/05
25,950 3,900 155,977 91,517  
      تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 267,444 196,126 151,027
      تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 262,116 217,600 156,976
      تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 298,657 234,999 177,290
      تعاونی 232 -طیور هما
1391/02/28
36,500 4,500 542,876 729,806 730,924
      تعاونی 256 بهبال شمال
1390/10/16
14,560 2,247 171,905 126,808 97,338
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1390/08/11
23,350 2,800 148,942 103,830  
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1390/08/09
24,950 4,250 156,087 103,293  
      تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 331,445 252,728 190,582
      تعاونی 317قائم شهر
1390/07/13
17,455 2,500 81,364 2,676  
      تعاونی 324 دارتلا
1390/09/21
19,300 2,500 178,448 134,945 99,434
      تعاونی 440 پیمان
1390/08/16
18,500 3,392 123,679 89,638 11,347
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1391/01/28
27,560 3,650 551,476 551,476 462,733
      تعاونی235 مرغداران شمال
1391/03/14
33,000 4,600 314,226 622,380 666,402
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000     266,955
      تلاونگ شمال
1390/11/12
16,500 2,000 227,700 189,750 136,620
    تولکی   تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000 184,080    
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740   309,906 641,370
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000   131,827 302,956
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1390/06/15
21,800 2,800 6,685    
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/02/03
26,300 4,000 523,844 528,682 473,032
      حدیث سواد کوه
1391/02/20
60,000 7,090 1,039,600 1,207,040 1,194,160
      خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 636,755 454,825 371,657
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400       13,966
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000     9,734
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/01/06
20,170 2,600 406,077 370,819 267,522
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 562,284 440,218 344,123
      رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100 1,190,028 924,293 704,774
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800   83,406 299,996
      زربال گستر کوثر
1390/11/06
53,900 6,960 719,026 585,138 426,457
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470     525,925
      سروبالان
1390/09/28
24,000 3,400 239,936 178,112 133,952
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1390/08/23
18,630 2,600 132,545 98,266 31,423
      صدف کریم محمدیان
1390/08/23
30,000 4,150 213,440 158,240 50,600
      طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 407,376 413,034 380,972
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000     227,964
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   30,858 211,984 347,491
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 163,186 549,866 769,811
      قطره طلا
1390/09/07
33,870 5,100 270,057 207,736 129,835
      قطره طلا
1390/12/17
53,655 6,380 1,065,409 793,916 637,600
      گهرباران
1390/10/26
37,000 4,450 465,213 361,959 270,051
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1391/02/11
33,500 4,330 663,143 677,527 655,952
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1390/08/15
36,100 5,100 239,127 172,702 16,606
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/01/27
25,200 3,100 504,639 503,865 418,085
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/02/25
29,520 4,400 466,220 591,601 589,790
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/03/03
18,000 1,600 234,600 358,248 362,112
      مرغک سهیل
1391/01/17
41,050 6,230 828,335 814,486 599,221
      مهتاب نور
1391/02/07
9,000 2,000 178,710 181,470 169,050
      مهتاب نور
1391/01/31
7,500   149,730 150,420 130,410
      مهر جوجه
1390/06/28
25,000 3,000 57,500    
      مهر جوجه
1391/06/01
25,000 2,800     61,717
      نعاونی 251 قائم شهر
1391/02/26
15,500 1,800 240,044 310,392 309,918
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200   31,570 264,232
      نور جوجه
1390/12/29
35,880 5,000 719,058 616,729 459,384
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 366,773 869,094 1,044,506
      نیما مرغ
1390/12/11
31,130 3,820 609,546 427,207 354,653
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500   201,813 579,116
      واحد صفایی جوان
1390/08/16
17,500 2,200 116,993 84,794 10,733
      واحد علی شاکری و شریک
1390/06/17
41,260 5,700 25,306    
      واحد محمد الهی
1390/09/16
20,450 2,635 178,106 136,715 99,087
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1391/01/29
15,470 2,000 309,319 309,793 262,826
          جمع مرغ: 5,371,535     22,120,156 22,907,470 23,152,550
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1390/11/25
32,000 4,290 524,523 399,893 309,611
      پویا طبرستان
1390/11/29
30,700 3,955 527,692 393,062 310,214
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940     146,046
      مرغ مادر زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080     126,621
          جمع مرغ: 235,020     1,052,215 792,955 892,492
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1390/08/02
26,500 4,400 154,406 81,267  
      مرغ پرور
1391/03/17
39,700 4,975 336,021 712,218 799,875
      میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050   101,436 57,515  
      میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200 133,720 46,110  
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720     606,340
          جمع مرغ: 313,630     725,583 897,110 1,406,215
    آمیخته: کاب
      مرغ پرور
1390/12/27
31,625 4,100 632,816 530,984 400,057
          جمع مرغ: 94,875     632,816 530,984 400,057
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: آربوراکرز
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1391/03/17
24,300 3,040 205,675 435,942 489,597
          جمع مرغ: 72,900     205,675 435,942 489,597
    آمیخته: راس
      تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 388,699 315,259 241,817
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 147,260 467,883 641,737
      وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300 97,152 35,880  
          جمع مرغ: 190,770     633,111 819,022 883,554
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1391/02/30
16,830 2,450 239,995 335,993 337,542
          جمع مرغ: 50,490     239,995 335,993 337,542
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      واحد آیت الهی
1390/07/14
23,500 3,100 110,982 7,207  
      یزد جوجه
1390/10/10
39,000 5,100 440,128 318,136 246,376
          جمع مرغ: 164,000     551,110 325,343 246,376
          جمع مرغ: