دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/4/1 الی 1391/6/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1391 امرداد1391 شهریور1391
          جمع کل مرغ: 25,122,336   جمع تولیدات:  101,223,633  100,847,538  101,643,316
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
    تولکی   آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 55,016   86,077
      ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر)
1390/09/10
17,440 2,500 184,515 356,730 364,217
      تعاونی 137 آذر جوجه
1390/03/18
23,500 3,600 213,678 162,150 116,027
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400 127,650 91,341 5,673
      سپید پر ملکان
1390/06/24
24,400 3,100 503,957 411,173 312,401
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1390/06/20
29,000 3,600 597,187 465,566 362,403
      کیمیا پرور ارس باران
1390/05/09
32,780 4,000 459,903 375,462 270,413
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 62,192    
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/10/04
5,050 600 10,686 66,050 103,839
      مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 52,724 213,874 308,319
      مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100   121,881 300,198
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400   11,462 375,245
      واحد قاسم زاده
1390/05/09
24,500 3,100 343,735 280,623 202,109
      یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400     226,818
      یاران نوین خاصبان
1390/05/17
43,480 6,000 672,026 533,355 390,682
          جمع مرغ: 921,050     3,283,269 3,089,667 3,424,421
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه
1390/03/31
15,915 2,750 166,916 122,503 91,268
      الماس جوجه
1390/04/11
5,085   59,336 42,571 32,591
    حذفی   پردیس جوجه ملکان
1390/03/31
28,855 4,455 302,630 141,312  
      میشاب مرند
1390/09/29
35,700 4,590 138,492 521,672 736,801
      میشاب مرند
1390/10/13
12,700 4,500   125,408 251,790
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660 270,261 197,278 45,614
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000 266,933 161,192  
          جمع مرغ: 448,865     1,204,568 1,311,936 1,158,064
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000 71,302    
      آرمان ماکیان
1390/03/11
37,120 4,800 310,769 237,915 147,985
      آیدین صبا
1390/06/16
24,440 3,000 501,786 372,872 297,924
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1390/05/10
26,000 3,400 366,773 300,595 216,077
      الماس جوجه ارومیه
1390/07/28
9,000 1,800 185,610 186,438 158,838
      الماس جوجه ارومیه
1390/08/03
6,870   141,156 142,841 128,094
      امین مرغ ارومیه
1390/04/06
13,500 1,750 150,282 108,882 82,386
      به مرغ ارومیه
1390/05/08
26,250 3,375 366,275 297,850 214,935
      بهپرورارومیه 1
1390/10/14
27,575 3,000   262,570 538,247
      بهپرورارومیه 1
1390/04/16
29,800 3,000 363,262 264,564 201,965
      بهپرورارومیه 1
1390/11/09
32,000 3,240   22,571 379,285
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
27,400 2,750 243,257 185,699 131,922
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
32,300 3,400 286,759 218,908 155,514
      بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 86,403 271,822 361,982
      پرگل ارومیه
1390/04/13
28,020 4,150 335,119 238,021 183,027
      تعاونی 108 ارومیه
1390/06/30
24,080 5,000 499,563 434,580 319,381
      تعاونی 108 ارومیه
1390/07/04
17,500   364,397 333,270 238,817
      تعاونی 175 پلیکان
1390/07/06
31,380 4,000 654,377 610,110 433,044
      تعاونی 28 پیرانشهر
1390/07/21
34,440 4,400 713,964 709,740 559,764
      چی چست
1390/06/02
41,420 5,190 772,290 558,894 443,305
      سارنگ باختر
1390/06/20
21,000 2,700 432,446 337,134 262,430
      سپیدبالان
1390/08/17
20,740 2,700 373,029 431,544 425,820
      سلیم جوجه
1390/05/18
55,950 7,330 875,916 690,609 508,734
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 394,833    
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/07/17
33,500 4,250 696,532 688,313 517,776
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/10/20
16,000 2,000   118,496 282,869
      گلدشت جوجه
1390/05/12
29,650 4,150 428,719 349,158 250,049
      مرغ پرور ارومیه
1390/05/10
26,000 3,100 366,773 300,595 216,077
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1390/05/17
14,020 1,800 216,694 171,979 125,974
      یاشارسیمرغ
1390/03/18
16,180 1,960 147,119 111,641 79,886
          جمع مرغ: 2,202,365     10,345,405 8,957,611 7,862,107
    آمیخته: کاب
      آ مرغ
1390/04/18
20,000 3,000 246,867 181,853 138,000
      اروم ماهی
1390/07/12
18,000 2,700 375,636 368,460 260,268
      بالانج طیور
1390/06/05
31,110 3,865 598,661 426,933 342,978
      تعاونی 80 قزل قانات
1390/06/08
26,520 4,000 526,193 370,042 300,914
      واحد حسن احمدی
1390/03/17
16,960 2,040 152,391 115,984 82,696
          جمع مرغ: 337,770     1,899,748 1,463,272 1,124,856
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800 190,992 44,160  
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200 489,983 368,906 179,724
      آرتا سبلان
1390/12/06
74,370 11,780     157,367
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000 394,883 290,018 81,926
      اردبیل جوجه
1390/09/29
50,380 6,150 195,440 736,185 1,039,775
      تعاونی 256 اردبیل
1390/08/25
72,950 12,500 1,133,108 1,508,946 1,506,709
      تعاونی 256 اردبیل
1390/09/02
40,060   536,243 824,328 831,699
      سامیان جوجه-خیردوست
1390/03/24
27,980 4,000 272,431 203,358 148,443
      کیمیا جوجه
1390/07/20
23,500 3,100 487,531 483,928 377,269
      کیمیا جوجه
1390/12/03
33,980 4,140     107,852
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150 233,358 177,422 100,510
      همای سبلان
1390/06/06
31,100 4,670 604,667 429,180 346,205
      واحد اسفند نظافتی
1390/04/26
43,000 5,430 557,137 427,907 317,799
          جمع مرغ: 1,478,120     5,095,773 5,494,338 5,195,278
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1390/09/28
18,450   78,080 275,262 381,066
      پاک جوجه نطنز
1390/04/20
36,300 4,650 453,629 337,856 254,923
      پاک جوجه نطنز
1390/10/05
13,000 4,300 22,923 166,045 267,107
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/28
37,840 6,700 160,139 564,547 781,548
      رنگین جوجه
1390/09/29
10,800 3,100 41,897 157,817 222,897
      رنگین جوجه
1390/10/03
13,200   32,586 176,696 271,620
      رنگین جوجه
1390/04/08
26,360 3,500 299,098 215,835 164,099
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670 152,131 4,784  
      صفاهان
1390/09/07
35,140 4,600 416,503 720,394 732,248
      مرغ مادر درخشان
1390/06/07
35,500 4,000 697,291 492,622 398,996
          جمع مرغ: 742,170     2,354,277 3,111,858 3,474,504
    آمیخته: کاب
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/01
11,220 1,020 153,633 231,051 232,770
          جمع مرغ: 33,660     153,633 231,051 232,770
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1390/05/12
23,000 3,000 332,565 270,848 193,967
      ایران جوجه
1390/06/21
24,000 3,400 494,592 390,080 301,760
      بهنیا
1390/07/05
12,600 3,100 262,559 242,466 172,914
      بهنیا
1390/06/29
13,300   275,718 237,378 175,383
      پرندک
1390/08/01
21,125 4,350 434,696 438,583 385,461
      پرندک
1390/07/27
31,875 3,350 657,858 659,813 556,197
      تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 462,274 334,249 253,525
      تولیمرغ
1390/05/01
16,000 1,000 214,667 169,525 124,139
      تولیمرغ
1390/04/25
41,330 7,210 532,330 406,852 302,920
      جوجه داران
1390/05/25
32,610 4,150 556,022 420,017 321,013
      جوجه سار
1390/07/10
21,500 2,800 449,336 435,160 303,293
      دربال
1390/08/05
11,230 1,650 230,394 233,837 213,864
      دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 35,267 311,650 513,283
      فدک
1390/04/05
20,950 2,700 230,967 167,683 126,566
      فدک
1390/06/28
22,300 2,700 461,952 393,565 292,353
      فدک
1390/05/05
21,760 2,700 298,619 239,897 174,167
      کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 712,417 619,745 455,463
      کوثر دماوند
1390/07/02
16,300 1,310 338,910 303,919 219,941
      مرغ مادر برغان
1390/04/27
31,300 5,650 407,943 314,837 233,247
      مرغ مادر فتحی
1390/05/04
42,020 5,900 573,433 458,747 333,751
      مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200 363,467 644,877 656,462
      واحد اکبر صادقی
1390/08/26
36,095 4,650 549,582 746,060 746,060
      واحد اکبر صادقی
1390/09/03
6,000 800 78,476 123,372 124,660
          جمع مرغ: 1,731,735     8,954,044 8,563,160 7,180,389
    آمیخته: کاب
      فلاح زاده تعاونی 121
1390/09/12
25,500 3,570 251,804 505,563 532,933
      پرندک
1390/08/07
44,870 4,200 919,177 935,690 872,393
      تولیمرغ
1390/09/08
61,200 9,180 706,615 1,253,703 1,276,224
          جمع مرغ: 394,710     1,877,596 2,694,956 2,681,550
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 67,651    
      جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800     538,321
          جمع مرغ: 144,940     67,651 0 538,321
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      اخلاقی(نگین فریمان)
1390/07/06
25,700 3,800 535,930 499,677 354,660
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840 317,052 242,176 146,242
      دیزباد
1390/04/22
72,100 10,270 912,065 686,536 515,179
      فریمان
1390/06/13
46,690 6,200 956,460 684,413 558,412
      مرغداران طوس
1390/08/22
54,550 8,350 897,493 1,130,858 1,124,167
          جمع مرغ: 711,570     3,619,000 3,243,660 2,698,660
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1390/11/29
30,000 5,840     137,540
      سیمرغ خراسان
1390/12/03
8,200       26,027
          جمع مرغ: 38,200     0 0 163,567
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1390/03/29
38,500 5,850 395,523 291,625 216,062
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 18,368    
          جمع مرغ: 155,430     413,891 291,625 216,062
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750 178,233 71,484  
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600 194,709 94,858  
      صحرای جنوب
1390/05/31
47,960 6,500 875,111 639,786 503,005
      صحرای جنوب
1390/10/19
63,470 8,350   492,443 1,141,572
          جمع مرغ: 398,100     1,248,053 1,298,571 1,644,577
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    تولکی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 287,783 75,195  
      طیور پاییزان ابهر
1390/08/04
30,000 4,000 615,940 624,220 565,340
          جمع مرغ: 154,000     903,723 699,415 565,340
    آمیخته: کاب
      ساکت
1390/08/21
39,520 6,000 662,330 819,883 813,822
      سبز دشت
1390/07/27
60,000 5,000 1,238,320 1,242,000 1,046,960
      سبزدشت ابهر
1390/04/25
60,195 7,325 775,311 592,559 441,189
      سبزدشت ابهر
1390/11/15
22,700 5,204     216,149
      سبزدشت ابهر
1390/10/27
50,000 4,000   246,867 776,633
          جمع مرغ: 601,845     2,675,961 2,901,309 3,294,753
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      سپیدان ارگ
1390/03/25
48,500 7,500 477,434 355,473 260,283
      سپیدان ارگ
1390/04/01
10,500   111,251 81,466 60,858
          جمع مرغ: 177,000     588,685 436,939 321,141
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1390/04/22
28,000 4,110 354,200 266,616 200,069
      مام جوجه
1390/05/02
35,590 5,355 480,227 380,908 278,314
          جمع مرغ: 190,770     834,427 647,524 478,383
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1390/10/15
45,470 5,700   416,930 873,600
          جمع مرغ: 90,940     0 416,930 873,600
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496 583,940 582,013 572,044
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500 190,804 63,250  
      مجتمع طیور فارس
1390/08/14
35,700 5,000 674,944 744,464 731,327
          جمع مرغ: 315,350     1,449,688 1,389,727 1,303,371
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/09/27
47,129 6,935 216,071 717,586 974,126
          جمع مرغ: 141,387     216,071 717,586 974,126
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1390/06/06
26,305 4,000 511,439 363,009 292,827
      خلخالی و شعبانی- آرشت
1390/08/18
25,000 3,600 441,983 519,800 513,667
      سارنگ
1390/06/20
21,000 2,700 432,446 337,134 262,430
      سیمرغ زیاران
1390/06/26
38,840 5,800 803,392 669,989 503,237
      سیمرغ زیاران
1390/10/25
12,000     67,712 193,752
      سیمرغ زیاران
1390/11/02
15,100 4,000   47,927 211,390
      مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 378,087 998,186 1,235,632
      مرغ مادر صدر (کود البرز)
1390/07/15
44,610 5,870 928,899 915,219 671,708
      واحد رضا گلی شقاقی
1390/07/19
30,600 4,000 635,297 629,666 485,153
          جمع مرغ: 791,945     4,131,543 4,548,642 4,369,796
    آمیخته: کاب
      البرز
1390/08/28
70,000 11,494 1,022,887 1,444,707 1,449,000
      سیمرغ زیاران
1390/05/29
26,520 3,980 473,330 349,710 272,449
          جمع مرغ: 289,560     1,496,217 1,794,417 1,721,449
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
    تولکی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 472,617 412,300 241,500
      یاسان قم
1390/06/17
31,170 4,200 640,440 481,764 382,352
          جمع مرغ: 225,600     1,113,057 894,064 623,852
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      قدس ماهیدشت
1390/05/26
33,240 4,900 573,389 430,680 330,782
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1390/11/17
29,250 3,100     257,887
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500 82,454 5,121  
      واروک
1390/03/26
8,000 2,000 79,611 59,125 43,424
      واروک
1390/07/25
16,500 2,100 341,044 341,044 281,336
      واروک
1390/04/02
18,720 2,000 200,354 146,391 109,649
          جمع مرغ: 292,030     1,276,852 982,361 1,023,078
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/08/16
4,500   82,317 93,702 92,322
      ماهان
1390/09/19
97,400 11,700 721,344 1,721,967 2,025,141
      ماهان
1390/07/23
53,700 7,400 1,111,590 1,108,297 894,212
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 8,249    
          جمع مرغ: 520,600     1,923,500 2,923,966 3,011,675
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1390/09/27
32,850 5,630 150,606 500,174 678,988
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/11/26
10,230 4,000     57,724
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1390/12/03
15,000 500     47,610
      طیور بهاران
1390/03/22
37,000 6,000 352,314 264,377 191,759
          جمع مرغ: 234,780     502,920 764,551 976,081
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1390/07/26
31,800 3,700 656,798 657,772 548,550
      طیور بهاران
1390/06/26
36,570 6,000 756,439 630,833 473,826
          جمع مرغ: 205,110     1,413,237 1,288,605 1,022,376
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: آربوراکرز
      لاله های گلستان
1390/11/26
32,120 4,000     181,243
          جمع مرغ: 32,120     0 0 181,243
    آمیخته: راس
      پیگیر
1390/10/28
35,970 6,650   164,911 547,680
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 86,104    
      پیگیر
1390/06/23
78,880 11,220 1,627,977 1,313,509 1,003,880
      پیگیر
1390/11/05
35,480 4,500   75,075 464,054
      سیمین جوجه گلستان
1390/12/04
25,230 2,660     71,182
      سیمین جوجه گلستان
1390/10/12
32,400 4,000   331,366 652,298
      سیمین جوجه گلستان
1390/11/27
11,560 2,740     61,153
      فرآیند گلستان
1390/08/14
27,000 3,700 510,462 563,040 553,104
      ماکیان مهر گنبد
1390/07/07
44,200 6,000 922,395 868,176 613,349
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760 207,304 156,470 79,427
      ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590   38,374 441,019
      مزرعه نمونه ارتش
1390/04/20
16,500 3,600 206,195 153,571 115,874
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 27,907    
      مزرعه نمونه ارتش
1390/10/21
23,400 3,500   165,048 406,520
      نیکو دشت گلستان
1390/11/04
51,880 7,740   128,074 694,465
      نیکو دشت گلستان
1390/03/23
52,000 7,200 500,725 374,747 272,688
          جمع مرغ: 1,266,080     4,089,069 4,332,361 5,976,693
    آمیخته: کاب
      پرماه گلستان
1390/03/31
25,560 3,350 268,073 196,744 146,578
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 59,164    
      مرغ مادر تایماز
1390/10/21
21,000 3,000   148,120 364,826
      مرغ مادر عرفان
1390/10/27
25,000 2,800   123,433 388,317
      مرغ مادر عرفان
1390/06/30
25,600 3,000 531,097 462,012 339,541
          جمع مرغ: 284,065     858,334 930,309 1,239,262
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1390/04/15
66,060 8,020 800,207 579,390 443,659
      پرناز صومعه سرا
1390/10/06
30,000 4,100 42,320 373,980 615,940
      تعاونی میرزا کوچک خان
1390/05/26
57,200 7,100 986,700 741,121 569,217
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350 348,909 248,774 7,823
      سپید ماکیان 1
1390/08/03
39,200 5,125 805,430 815,046 730,897
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200 74,627    
      سپید ماکیان 1
1390/05/24
29,800 4,500 502,170 381,539 290,153
      سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200 864,752 853,282 634,068
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500 157,857    
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730 293,664 60,107  
      گیل جوجه جوگلوبندان
1390/10/24
54,500 6,135   326,746 896,670
      گیل مرغ
1390/10/04
29,530 4,060 62,485 386,232 607,195
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985 315,965 97,085  
      مرغ سلامت
1390/11/03
14,500 400   40,909 198,544
      مرغ سلامت
1390/10/26
22,500 4,100   119,025 356,385
      مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی
1390/07/05
27,080 3,200 564,292 521,109 371,628
      معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100   245,456 474,548
      نوید جوجه
1390/04/11
52,080 10,760 607,704 436,013 333,797
      نوید جوجه
1390/07/12
52,750 6,600 1,100,822 1,079,792 762,730
      نوید مرغ گیلان
1390/09/06
56,823 7,200 690,929 1,165,781 1,183,207
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 332,543    
      همای شمال
1390/03/15
29,960 4,150 262,769 201,211 137,816
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/11/01
20,500 2,200   72,297 293,273
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/08/18
37,840 5,400 668,986 786,769 777,486
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/10/27
26,750 4,600   132,074 415,498
          جمع مرغ: 2,503,309     9,483,131 9,663,738 10,100,534
    آمیخته: کاب
      سبزدشت گیلان
1390/05/18
50,110 9,538 784,489 618,525 455,634
      سبزدشت گیلان
1390/04/29
73,770 7,883 972,780 757,864 558,784
      سبزدشت گیلان
1390/03/31
6,160 2,942 64,606 47,415 35,325
      کابک سپهر
1390/05/15
23,000 3,000 346,319 278,607 201,725
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600 68,923    
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030 137,371 72,482  
      مرغ مادر هامون کپورچال
1390/04/25
26,000 3,635 334,880 255,944 190,563
          جمع مرغ: 597,640     2,709,368 2,030,837 1,442,031
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      دربار
1390/08/10
26,000 3,980 523,449 543,383 521,057
          جمع مرغ: 78,000     523,449 543,383 521,057
    آمیخته: کاب
    تولکی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500 186,517 22,800  
          جمع مرغ: 47,120     186,517 22,800 0
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      آفاق طیور
1390/04/02
15,375 2,045 164,553 120,233 90,056
      آفاق طیور
1390/03/30
16,235 2,008 168,530 123,970 92,106
      سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868     37,219
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/04/30
17,440   231,312 181,039 133,172
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/05/05
15,461 3,325 212,178 170,453 123,750
      گوهربال
1390/04/11
22,545 2,993 263,071 188,747 144,499
      مرغ مادر شاکری
1390/10/28
28,000 3,400   128,371 426,328
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346 267,010 16,585  
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168     177,109
          جمع مرغ: 465,035     1,306,654 929,398 1,224,239
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1390/12/01
12,350       47,910
      آفاق طیور
1390/07/13
19,720 2,600 411,229 403,971 289,070
      آفاق طیور
1390/11/24
3,150 2,000     19,996
      آمل جوجه
1390/08/02
7,000 800 143,934 145,437 129,122
      آمل جوجه
1390/07/26
21,000 4,000 433,734 434,378 362,250
      آمل جوجه
1390/04/06
25,400 3,900 282,753 204,859 155,008
      آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200     265,911
      برادران رستم نژاد
1390/11/12
19,000 3,000     201,020
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500 346,725 248,101 15,410
      پرینه آمل
1390/04/30
6,200 5,000 82,233 64,360 47,343
      پرینه آمل
1390/05/03
24,500   332,465 264,845 193,093
      تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100   209,061 438,049
      تعاونی 214(آیدا)
1390/06/09
22,300 3,400 446,907 312,869 255,424
      تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500     214,671
      تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200     150,518
      تعاونی 256 بهبال شمال
1390/10/16
14,560 2,247   128,371 275,271
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1390/08/11
23,350 2,800 462,938 487,999 472,604
      تعاونی 260 سواد کوه
1390/05/26
16,800 2,280 289,800 217,672 167,182
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1390/08/09
24,950 4,250 510,344 521,056 495,041
      تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300   181,052 461,124
      تعاونی 317قائم شهر
1390/07/13
17,455 2,500 363,995 357,572 255,867
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200 127,857 95,767 42,619
      تعاونی 324 دارتلا
1390/09/21
19,300 2,500 129,323 329,374 400,693
      تعاونی 440 پیمان
1390/08/16
18,500 3,392 338,414 385,219 379,546
      تعاونی 668 مویدی
1390/12/10
31,350 5,125     22,112
      تلاونگ شمال
1390/11/12
16,500 2,000     174,570
    تولکی   تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000   158,633 335,907
      تیرنگ
1390/08/05
25,950 3,900 532,390 540,348 494,192
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1390/06/15
21,800 2,800 447,249 328,250 264,071
      حدیث سواد کوه
1390/03/17
52,140 6,340 468,495 356,569 254,235
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 180,401 84,125  
      خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500     59,777
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800 221,904 121,440  
      رامسر طیور
1390/04/29
9,760 3,750 128,702 100,268 73,929
      رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100     531,469
      رامسر طیور
1390/05/02
33,240 2,750 448,518 355,756 259,937
      زربال گستر کوثر
1390/11/06
53,900 6,960   95,044 688,446
      زربال گستر کوثر
1390/05/17
52,900 6,550 817,622 648,907 475,324
      سروبالان
1390/09/28
24,000 3,400 101,568 358,064 495,696
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1390/08/23
18,630 2,600 300,799 385,927 384,212
      صدف کریم محمدیان
1390/08/23
30,000 4,150 484,380 621,460 618,700
      قطره طلا
1390/09/07
33,870 5,100 401,450 694,358 705,784
      قطره طلا
1390/06/05
57,110 6,790 1,098,987 783,739 629,619
      قطره طلا
1390/05/29
16,880 2,500 301,273 222,591 173,414
      گهرباران
1390/10/26
37,000 4,450   195,730 586,055
      ماه جوجه طبرستان
1390/05/03
26,560 3,760 360,419 287,114 209,328
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 128,800    
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 84,563    
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1390/08/15
36,100 5,100 671,436 752,252 740,074
      مرغک سهیل
1390/04/06
10,000 3,200 111,320 80,653 61,027
      مرغک سهیل
1390/03/30
30,540 4,640 317,025 233,203 173,264
      مهر جوجه
1390/06/28
25,000 3,000 517,883 441,217 327,750
      میر امین
1390/06/10
52,840 8,000 1,069,481 745,397 610,900
      ناوک هامون شمال
1390/04/07
11,500   129,252 93,457 70,886
      ناوک هامون شمال
1390/03/31
25,400 3,600 266,395 195,512 145,661
      نگین واحد احمد محمدیان
1390/05/19
23,600 3,600 374,170 293,112 217,120
      نوشهر ماکیان
1390/04/21
26,140 3,780 328,667 246,100 185,176
      نیما مرغ
1390/12/11
31,130 3,820     10,978
      واحد صفایی جوان
1390/08/16
17,500 2,200 320,122 364,397 359,030
      واحد علی شاکری و شریک
1390/06/17
41,260 5,700 847,755 637,715 506,123
      واحد محمد الهی
1390/09/16
20,450 2,635 173,089 380,356 426,137
          جمع مرغ: 3,992,635     16,336,766 15,793,657 17,005,645
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1390/11/25
32,000 4,290     191,851
      پویا طبرستان
1390/11/29
30,700 3,955     140,749
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400 175,904 128,800 33,120
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759 102,396 3,220  
    تولکی   کیمیاجوحه آمل
1390/01/21
27,740 4,230   159,719 217,207
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1390/04/26
19,000 2,850 246,177 189,075 140,423
    تولکی   مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779 293,952 422,164 424,885
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085 186,591 125,841  
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1390/04/29
20,000 2,600 263,733 205,467 151,493
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1390/03/14
37,090 4,700 321,323 244,547 164,927
          جمع مرغ: 620,160     1,590,076 1,478,833 1,464,655
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1390/08/02
26,500 4,400 544,893 550,582 488,819
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200 197,604 65,504  
    تولکی   سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 278,067 262,067 214,933
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650 238,687 175,823 54,024
      مروارید(توکلیان)
1390/03/25
40,480 5,750 398,485 296,691 217,243
      میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050   350,059 354,765 321,302
      میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200 518,358 517,589 422,295
          جمع مرغ: 574,330     2,526,153 2,223,021 1,718,616
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000 128,187 79,733  
    تولکی   مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 488,520 479,320 450,685
          جمع مرغ: 163,840     616,707 559,053 450,685
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 36,110    
      مرغ مادر دهشت
1390/03/25
29,890 4,800 294,237 219,074 160,410
      مرغ مادر دهشت
1390/04/11
2,500   29,172 20,930 16,023
          جمع مرغ: 112,870     359,519 240,004 176,433
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300 372,048 372,048 306,912
          جمع مرغ: 54,000     372,048 372,048 306,912
    آمیخته: کاب
      الوند ژن
1390/03/14
28,475 4,505 246,688 187,745 126,619
      الوند ژن
1390/02/28
8,235   61,872 45,710 15,152
          جمع مرغ: 110,130     308,560 233,455 141,771
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 212,400 208,400 195,950
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 212,400 208,400 195,950
      واحد آیت الهی
1390/07/14
23,500 3,100 489,693 481,766 349,163
      یزد جوجه
1390/10/10
39,000 5,100   438,334 798,330
          جمع مرغ: 251,400     914,493 1,336,900 1,539,393
          جمع مرغ: