دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/10/1 الی 1390/12/29

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1390 بهمن1390 اسفند1390
          جمع کل مرغ: 23,765,555   جمع تولیدات:  92,785,091  95,293,384  93,342,856
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 597,840 496,061 364,481
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000 301,278 226,054 166,566
      تعاونی 137 آذر جوجه
1390/03/18
23,500 3,600 190,616 414,384 457,263
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400 331,890 372,738 355,434
      کیمیا پرور ارس باران
1390/05/09
32,780 4,000     335,252
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 541,900 464,781 335,837
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 163,192 123,409 88,227
      واحد قاسم زاده
1390/05/09
24,500 3,100     250,570
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 328,613 243,940 178,419
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 76,638 55,975 41,763
      یاران نوین خاصبان
1390/05/17
43,480 6,000     322,012
          جمع مرغ: 645,620     2,531,967 2,397,342 2,895,824
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000 147,967 112,454 59,187
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345   96,583 72,028 26,601
      الماس جوجه
1390/03/31
15,915 2,750 56,127 217,187 306,502
      الماس جوجه
1390/04/11
5,085     52,006 95,669
      پردیس جوجه ملکان
1390/03/31
28,855 4,455 101,762 393,775 555,708
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 67,617    
    حذفی   سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790 295,767 232,338 167,483
    حذفی   سراب جوجه تعاونی 36
1389/11/20
24,000 3,200 369,472 290,720 155,104
    حذفی   مرغ مادر کلانتری
1390/01/20
21,000 2,759 422,786 417,634 225,442
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660 598,678 745,781 717,843
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000 833,038 849,803 795,642
          جمع مرغ: 710,780     2,989,797 3,383,726 3,105,181
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000 324,302 317,418 217,103
      آرمان ماکیان
1390/03/11
37,120 4,800 392,730 734,234 726,265
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1390/05/10
26,000 3,400     256,741
    حذفی   احسان مرغ مهاباد
1389/10/12
4,000   46,000 25,920  
    حذفی   احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000 123,587 78,532  
      اروم چکاوک
1390/04/13
25,500 2,850   242,811 464,117
      امین مرغ ارومیه
1390/04/06
13,500 1,750 19,044 159,390 258,750
      به مرغ ارومیه
1390/05/08
26,250 3,375   9,257 268,467
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000 322,367 253,232 182,544
      بهپرورارومیه 1
1390/04/16
29,800 3,000   252,227 514,964
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
27,400 2,750 241,577 499,958 533,990
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 265,250 197,396 143,935
    حذفی   بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000 144,072 27,180  
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
32,300 3,400 284,778 589,368 629,484
      پرگل ارومیه
1390/04/13
28,020 4,150   266,807 509,984
      چی چست
1390/06/02
41,420 5,190     73,038
      سلیم جوجه
1390/05/18
55,950 7,330     394,634
      کاوش
1390/02/19
31,700 4,150 558,977 638,205 609,528
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 2,079,982 1,975,746 1,358,227
      گلدشت جوجه
1390/05/12
29,650 4,150     271,871
      مرغ پرور ارومیه
1390/05/10
26,000 3,100     256,741
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172 513,292 364,859 291,888
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1390/05/17
14,020 1,800     103,833
    حذفی   مرغداری عرب(کیمیا)
1389/11/19
30,230 4,140 459,354 363,869 264,673
      یاشارسیمرغ
1390/03/18
16,180 1,960 131,241 285,307 314,830
          جمع مرغ: 1,665,145     5,906,553 7,281,716 8,645,607
    آمیخته: کاب
      آ مرغ
1390/04/18
20,000 3,000   155,173 333,347
    حذفی   اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1390/01/31
22,665 3,700 452,485 454,570 383,674
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825 212,465 153,447 14,755
      بالانج طیور
1390/06/05
31,110 3,865     21,943
    حذفی   برآیند ارومیه
1390/01/24
39,000 5,380 525,382    
    حذفی   تعاونی 175 پلیکان
1390/01/30
29,845 4,500 596,284 598,113 379,887
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 189,213 142,293 102,427
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664 405,291 309,034 225,950
      واحد حسن احمدی
1390/03/17
16,960 2,040 143,550 304,263 330,268
          جمع مرغ: 573,865     2,524,670 2,116,893 1,792,251
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800 722,568 718,152 559,176
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200 785,108 1,226,850 1,201,310
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000 827,451 1,069,953 1,033,086
      اردبیل جوجه
1390/02/21
43,100 5,200 733,562 866,396 830,048
      سامیان جوجه-خیردوست
1390/03/24
27,980 4,000 167,749 441,897 541,861
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300 279,680 203,872 152,352
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100   73,115 32,139  
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880 136,754 69,104  
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150 327,750 565,041 556,738
      همای سبلان
1390/06/06
31,100 4,670     10,968
      واحد اسفند نظافتی
1390/04/26
43,000 5,430   212,305 611,202
          جمع مرغ: 1,014,840     4,053,737 5,405,709 5,496,741
    آمیخته: کاب
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900 252,862 187,467 59,946
      نمین بهار
1389/08/04
10,850   64,550 36,601  
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840 79,984 36,949  
      نمین جوجه
1390/02/06
24,000 3,500 476,928 483,552 434,976
          جمع مرغ: 228,673     874,324 744,569 494,922
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1390/04/20
36,300 4,650   256,036 582,760
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450 366,919 278,305 203,997
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800   207,138 166,437 118,711
      رنگین جوجه
1390/04/08
26,360 3,500 18,593 295,056 504,425
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670 629,575 619,049 441,085
          جمع مرغ: 382,980     1,222,225 1,614,883 1,850,978
    آمیخته: کاب
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600 218,827 164,189 120,981
          جمع مرغ: 54,540     218,827 164,189 120,981
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1390/05/12
23,000 3,000     210,895
      تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 43,515 472,994 787,694
      تولیمرغ
1390/04/25
41,330 7,210   218,635 600,138
      تولیمرغ
1390/05/01
16,000 1,000   45,141 197,984
      جوجه داران
1390/05/25
32,610 4,150     149,506
      دراج
1390/03/03
15,800 2,250 205,927 314,462 307,436
      دراج
1390/02/31
22,400 3,470 312,555 446,850 434,829
      فدک
1390/05/05
21,760 2,700   30,696 242,566
      فدک
1390/04/05
20,950 2,700 36,942 253,774 401,863
      مرغ مادر برغان
1390/04/27
31,300 5,650   143,500 435,300
      مرغ مادر فتحی
1390/05/04
42,020 5,900   74,096 481,298
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533 573,872 470,835 332,584
          جمع مرغ: 788,860     1,172,811 2,470,983 4,582,093
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600 130,139 99,154 54,225
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500 49,760 37,524 17,334
          جمع مرغ: 70,470     179,899 136,678 71,559
    آمیخته: کاب
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600 203,516 149,245 111,202
          جمع مرغ: 52,050     203,516 149,245 111,202
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 1,099,324 871,002 655,366
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310 634,726 486,864 364,246
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400 200,496 147,706 114,494
          جمع مرغ: 317,250     1,934,546 1,505,572 1,134,106
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: آربوراکرز
    حذفی   کوثر بیدخت گناباد
1389/11/20
38,376 5,923 590,785 464,862 236,498
          جمع مرغ: 115,128     590,785 464,862 236,498
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840 415,327 755,192 746,417
      دیزباد
1390/04/22
72,100 10,270   457,691 1,113,272
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150 186,386 135,087 17,100
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000 258,635 209,599 148,902
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085 451,598 344,344 251,766
          جمع مرغ: 511,235     1,311,946 1,901,913 2,277,457
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850 243,984 161,460  
          جمع مرغ: 78,000     243,984 161,460 0
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1390/03/29
38,500 5,850 162,932 549,010 742,639
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 792,876 590,830 459,195
          جمع مرغ: 235,290     955,808 1,139,840 1,201,834
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
    حذفی   صحرای جنوب
1389/09/21
47,640 7,775 440,479 310,868  
      صحرای جنوب
1390/05/31
47,960 6,500     118,397
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750 620,480 623,340 526,122
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600 648,031 655,020 577,137
          جمع مرغ: 334,160     1,708,990 1,589,228 1,221,656
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    تولکی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000   103,602 286,855
          جمع مرغ: 64,000     0 103,602 286,855
    آمیخته: کاب
      پردیس سحر زنجان
1390/03/14
16,800 2,000 159,970 316,848 327,924
      سبزدشت ابهر
1390/04/25
60,195 7,325   318,431 874,071
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544 322,825 141,901  
      ققنوس جوجه ابهر
1390/01/21
30,375 4,500 611,064 604,544 453,641
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1390/01/24
29,000 4,000 582,068 578,512 450,447
    حذفی   مرغ مادر حاجی خانی
1389/11/19
35,555 4,480 540,270 427,963 225,963
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 970,140 716,680 527,313
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 134,430    
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 92,178    
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 97,103 71,078 52,888
          جمع مرغ: 963,105     3,510,048 3,175,957 2,912,247
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      سپیدان ارگ
1390/04/01
10,500   33,327 140,070 202,055
      سپیدان ارگ
1390/03/25
48,500 7,500 273,669 751,104 938,507
          جمع مرغ: 177,000     306,996 891,174 1,140,562
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 23,639    
      سمنان جوجه
1390/04/22
28,000 4,110   177,744 432,339
      مام جوجه
1390/05/02
35,590 5,355   87,860 429,476
          جمع مرغ: 178,570     23,639 265,604 861,815
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    حذفی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496 891,250 939,734 823,887
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 74,833    
    حذفی   فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650 160,726    
    حذفی   فاروق ماکیان
1390/01/20
22,035 3,500 443,623 438,217 280,623
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500 687,844 687,844 561,344
          جمع مرغ: 377,290     2,258,276 2,065,795 1,665,854
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1390/06/06
26,305 4,000     9,277
    حذفی   آسیا جوجه کشاورز
1390/02/07
34,000 4,150 675,126 685,554 457,526
    حذفی   ایثارگران خوزنین
1389/12/18
35,200 4,908 699,495 527,859 290,166
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408 175,117 133,422 72,965
          جمع مرغ: 301,885     1,549,738 1,346,835 829,934
    آمیخته: کاب
    حذفی   آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800 159,681 90,540  
      سیمرغ زیاران
1390/05/29
26,520 3,980     84,175
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 161,702 120,336 87,745
    حذفی   کوهین جوجه(حاجی)
1389/11/26
48,710 6,800 808,132 571,856  
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645 184,234 136,172 40,051
          جمع مرغ: 305,030     1,313,749 918,904 211,971
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
    تولکی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 60,761   14,467
          جمع مرغ: 88,060     60,761 0 14,467
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      قدس ماهیدشت
1390/05/26
33,240 4,900     140,671
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025 322,000 231,840 174,309
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500 336,727 331,607 239,422
      واروک
1390/03/26
8,000 2,000 42,320 121,440 154,683
      واروک
1390/04/02
18,720 2,000 52,816 243,985 359,949
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800 401,081 331,672 232,390
          جمع مرغ: 333,450     1,154,944 1,260,544 1,301,424
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900 734,873 607,715 427,713
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 1,066,639 774,612 610,451
          جمع مرغ: 322,950     1,801,512 1,382,327 1,038,164
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      طیور بهاران
1390/03/22
37,000 6,000 247,925 607,046 717,677
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 354,113 266,301 191,692
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   16,445 11,960 8,970
          جمع مرغ: 227,790     618,483 885,307 918,339
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888 545,590 411,061 312,407
          جمع مرغ: 97,485     545,590 411,061 312,407
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 1,019,945 836,778 618,386
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760 321,678 514,685 504,757
    حذفی   ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000 265,558 196,282 57,730
      مزرعه نمونه ارتش
1390/04/20
16,500 3,600   116,380 264,891
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 280,140 235,060 171,733
      نیکو دشت گلستان
1390/03/23
52,000 7,200 330,096 837,200 1,007,829
          جمع مرغ: 574,800     2,217,417 2,736,385 2,625,326
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 20,930    
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000 239,246 172,592 130,732
      پرماه گلستان
1390/03/31
25,560 3,350 90,142 348,809 492,251
    حذفی   صحرای مینودشت
1389/12/28
20,645 2,550 413,423 350,745 186,011
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380 369,582 305,624 214,139
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 770,310 624,768 464,435
    حذفی   مجتمع نویک
1390/05/22
42,800 6,200     241,506
          جمع مرغ: 458,870     1,903,633 1,802,538 1,729,074
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1390/04/15
66,060 8,020   582,429 1,161,820
      اهورا جوجه گیلان
1389/09/10
46,250 6,920 377,277 292,176 198,567
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100 495,963 365,378 283,222
      تعاونی میرزا کوچک خان
1390/05/26
57,200 7,100     242,070
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550 570,429 405,475 324,379
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420 706,756 529,429 404,408
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350 930,946 1,028,734 979,449
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780 250,682 24,104  
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200 313,007 307,303 216,039
      سپید ماکیان 1
1390/05/24
29,800 4,500     147,133
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500 717,975 702,735 480,646
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730 1,124,854 1,116,266 858,667
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985 1,152,658 1,150,893 928,481
      نوید جوجه
1390/04/11
52,080 10,760   532,639 979,832
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335 622,868 490,106 358,583
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000 320,601 231,546 22,264
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600   341,955 246,698 194,792
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 1,986,189 1,832,011 1,277,268
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200 158,094 126,475 90,392
      همای شمال
1390/03/15
29,960 4,150 274,713 555,858 584,340
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600 249,288 8,200  
          جمع مرغ: 2,364,470     10,594,255 10,528,455 9,732,352
    آمیخته: کاب
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000 298,655 226,527 166,045
      سبزدشت گیلان
1390/05/18
50,110 9,538     353,443
      سبزدشت گیلان
1390/04/29
73,770 7,883   286,179 980,700
      سبزدشت گیلان
1390/03/31
6,160 2,942 21,724 84,064 118,633
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800 654,672 474,720 373,152
      کابک سپهر
1390/05/15
23,000 3,000     186,561
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600 313,483 306,827 209,860
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685 273,123 209,605 127,034
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030 447,318 453,532 407,971
      مرغ مادر هامون کپورچال
1390/04/25
26,000 3,635   137,540 377,537
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500 230,000 174,800 92,000
    حذفی   واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000 417,486 309,249 238,564
          جمع مرغ: 852,250     2,656,461 2,663,043 3,631,500
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500 192,096 142,416 45,540
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618 410,786 296,927 224,369
          جمع مرغ: 190,200     602,882 439,343 269,909
    آمیخته: کاب
    تولکی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500   90,313 219,767
          جمع مرغ: 47,120     0 90,313 219,767
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      آفاق طیور
1390/04/02
15,375 2,045 43,378 200,388 295,631
      آفاق طیور
1390/03/30
16,235 2,008 62,981 226,532 312,913
    حذفی   تعاونی235 مرغداران شمال
1390/02/18
38,347 4,948 687,945 772,615 76,541
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/04/30
17,440     61,505 226,499
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/05/05
15,461 3,325   21,810 172,349
      گوهربال
1390/04/11
22,545 2,993   230,575 424,162
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346 1,090,432 1,073,848 775,326
          جمع مرغ: 483,003     1,884,736 2,587,273 2,283,421
    آمیخته: آرین
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   17,271    
          جمع مرغ: 7,040     17,271 0 0
    آمیخته: راس
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150 591,200 430,925 337,180
      آمل جوجه
1390/04/06
25,400 3,900 35,831 299,889 486,834
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500 179,742 129,814 12,482
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500 901,485 1,012,437 965,437
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200 435,222 322,386 248,698
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000   197,846 144,210 112,838
      پرینه آمل
1390/04/30
6,200 5,000   21,865 80,522
      پرینه آمل
1390/05/03
24,500     51,842 288,136
    حذفی   تاج به سر آمل
1390/01/14
16,640 2,568 336,539 329,395 225,294
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370 143,998 63,296  
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600 281,750 202,860 152,521
      تعاونی 260 سواد کوه
1390/05/26
16,800 2,280     71,098
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200 218,109 325,659 317,888
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 226,458 175,536 121,716
    حذفی   تیرنگ
1390/01/03
36,000 6,000 723,120 640,320 380,400
      تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000 624,036 636,594 596,022
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400 530,321 428,936 306,383
    حذفی   تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000 140,135 82,198  
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 352,667 269,867 190,133
      حدیث سواد کوه
1390/03/17
52,140 6,340 441,313 935,391 1,015,340
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 607,100 612,708 534,192
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800 714,840 725,880 659,640
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680 278,110 193,875  
      رامسر طیور
1390/04/29
9,760 3,750   37,862 129,750
      رامسر طیور
1390/05/02
33,240 2,750   82,058 401,118
      رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000 383,824 296,240 220,432
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900 1,019,652 717,951 579,202
      زربال گستر کوثر
1390/05/17
52,900 6,550     391,777
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 26,864    
      زید ساری
1389/07/03
20,900   67,298    
    حذفی   سپید قوی مازند
1390/05/24
37,100 4,500     26,737
      قطره طلا
1390/06/05
57,110 6,790     40,282
      قطره طلا
1390/05/29
16,880 2,500     53,577
      ماه جوجه طبرستان
1390/05/03
26,560 3,760   56,201 312,364
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 706,254 664,393 458,850
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600 444,630 336,965 254,779
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 1,101,014 892,989 663,822
    حذفی   مرغک سهیل
1389/11/09
38,900 7,780 527,873 434,824 288,431
      مرغک سهیل
1390/03/30
30,540 4,640 118,475 426,134 588,629
      مرغک سهیل
1390/04/06
10,000 3,200 14,107 118,066 191,667
      مهر جوجه
1389/12/14
38,810 4,700 768,852 551,051 437,388
      ناوک هامون شمال
1390/04/07
11,500   12,167 132,250 220,240
      ناوک هامون شمال
1390/03/31
25,400 3,600 89,577 346,626 489,170
      نگین واحد احمد محمدیان
1390/05/19
23,600 3,600     158,136
    حذفی   نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627 275,552 213,342 154,849
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300 264,040 199,640 96,600
      نوشهر ماکیان
1390/04/21
26,140 3,780   175,155 411,635
    حذفی   نیکو طیور
1389/10/07
51,650 7,750 566,256 411,823 226,227
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500 129,187 96,618 37,996
      واحد صفایی جوان
1389/09/09
4,550 1,000 36,837 28,465 18,837
          جمع مرغ: 3,696,345     14,512,281 14,254,536 13,955,249
    آمیخته: کاب
    حذفی   اکسین واحد حسینخان شیخی
1389/10/21
28,570 3,865 348,269 264,159 193,629
    حذفی   آببندان سر ساری
1389/10/16
35,900 4,630 423,859 312,665 198,790
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025 207,637 137,407  
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700 177,502 145,044 102,647
    حذفی   تعاونی 10 قائم پرسان زر
1389/09/13
26,200 3,200 149,008    
    حذفی   تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1390/02/14
16,000 2,610 306,666 323,350 306,421
    حذفی   تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085 284,094    
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800 134,665 97,258 9,352
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400 379,040 480,976 463,680
    حذفی   تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560 199,088 150,880 114,080
    حذفی   تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715 444,553 77,928  
    حذفی   تک جوجه آمل
1389/09/13
46,740 5,830 392,024 303,872  
    حذفی   تیزبال ساحل
1389/12/28
45,540 10,455 911,954 773,694 562,115
    حذفی   دریای شمال
1389/10/28
12,240 1,550 155,774 122,367 82,498
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759 423,752 416,668 296,884
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200 249,391 182,590 38,967
      زرپر
1390/03/24
41,000 6,120 245,809 647,526 794,006
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500 133,093    
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600 88,504 64,584 11,960
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543 222,309 53,569  
    حذفی   فدک کیاسر
1389/09/20
35,305 5,000 322,641 244,687 103,703
    حذفی   کیمیاجوحه آمل
1390/01/21
27,740 4,230 558,055 552,100 400,417
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 199,290 149,871 107,881
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1390/04/26
19,000 2,850   93,809 270,066
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640 263,978 205,388 148,729
      مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779 511,197 687,217 665,610
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085 542,417 571,924 541,983
    حذفی   مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1389/10/19
25,680 4,164 309,102 231,924 152,915
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1390/04/29
20,000 2,600   77,587 265,880
    حذفی   مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/12/17
66,515 13,275 891,745    
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150 186,459 119,999  
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1390/03/14
37,090 4,700 353,171 699,517 723,972
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100 84,640 39,100  
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 48,223    
          جمع مرغ: 2,364,140     10,147,909 8,227,660 6,556,185
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   41,020    
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400 248,032    
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200 712,356 712,356 581,348
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 12,231    
    حذفی   مرغ پرور
1390/02/10
41,540 5,800 822,936 839,496 616,370
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650 486,214 640,919 619,801
      مروارید(توکلیان)
1390/03/25
40,480 5,750 228,415 626,900 783,314
          جمع مرغ: 546,180     2,551,204 2,819,671 2,600,833
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000 395,906 404,494 382,413
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100 253,920 117,300  
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995 528,522 417,120 300,022
      مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 547,510 443,705 246,213
          جمع مرغ: 397,680     1,725,858 1,382,619 928,648
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 314,639 269,862 194,994
      مرغ مادر دهشت
1390/03/25
29,890 4,800 168,659 462,896 578,391
      مرغ مادر دهشت
1390/04/11
2,500     25,568 47,035
          جمع مرغ: 141,770     483,298 758,326 820,420
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: کاب
      الوند ژن
1390/03/14
28,475 4,505 271,139 537,039 555,813
      الوند ژن
1390/02/28
8,235   122,481 164,655 159,479
    حذفی   سیناته
1389/12/24
21,485 2,500 428,926 347,885 258,608
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900 306,168 237,046 172,055
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375 198,034 153,324 111,288
          جمع مرغ: 295,626     1,326,748 1,439,949 1,257,243
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
    حذفی   خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 98,010 49,527  
    حذفی   خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 95,496 39,790  
    حذفی   یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150 199,511 138,038  
          جمع مرغ: 130,560     393,017 227,355 0
          جمع مرغ: