دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/7/1 الی 1390/9/30

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1390 آبان1390 آذر1390
          جمع کل مرغ: 22,301,137   جمع تولیدات:  83,674,878  87,646,237  91,292,850
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 168,716 463,051 598,758
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 3,502    
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000 503,920 497,779 380,338
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400     156,584
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 123,969 393,883 540,241
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200 296,681 219,954 70,334
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 351,553 275,234 215,154
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 658,233 558,440 418,325
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 143,545 131,083 94,567
          جمع مرغ: 585,300     2,250,119 2,539,424 2,474,301
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000 343,283 251,543 201,235
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345   218,742 166,768 129,118
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 262,115 194,100 146,371
      سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790 464,676 465,388 394,832
      سراب جوجه تعاونی 36
1389/11/20
24,000 3,200 415,840 482,816 477,664
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 20,984    
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 77,234    
      مرغ مادر کلانتری
1390/01/20
21,000 2,759   170,338 370,300
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660     236,050
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000   29,659 470,680
          جمع مرغ: 525,469     1,802,874 1,760,612 2,426,250
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000   163,995 312,255
      احسان مرغ مهاباد
1389/10/12
4,000   80,960 79,120 55,200
      احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000 291,142 207,958 169,932
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400 194,439 146,231 64,277
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500 181,938 71,548  
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000 506,464 507,241 430,339
      بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000 335,340 258,336 193,752
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 536,669 450,308 339,273
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500 181,938 71,548  
    حذفی   تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1389/07/10
27,500 3,500 310,347 224,327 119,642
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000   51,888 26,220  
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894 116,472 48,530  
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 80,178    
      کاوش
1390/02/19
31,700 4,150     257,129
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 108,974 1,184,500 2,042,078
    تولکی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000 144,843 58,233  
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172 319,252 536,510 545,631
      مرغداری عرب(کیمیا)
1389/11/19
30,230 4,140 533,054 608,610 601,193
          جمع مرغ: 1,253,790     3,973,898 4,643,215 5,130,701
    آمیخته: کاب
    حذفی   ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1389/07/03
26,000 3,650 273,884 200,928 114,088
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1390/01/31
22,665 3,700   95,919 323,204
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825 461,816 376,239 275,909
    حذفی   برآیند ارومیه
1389/06/23
35,160 5,255 328,863 247,995 130,560
      برآیند ارومیه
1390/01/24
39,000 5,380   261,326 639,860
    حذفی   برآیند ارومیه
1389/08/25
20,000 3,460 327,827 249,933 139,507
      تعاونی 175 پلیکان
1390/01/30
29,845 4,500   136,829 434,742
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 398,974 319,853 246,867
    حذفی   زربال ارومیه
1389/08/08
13,000 1,850 175,413 143,919 29,918
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664 663,664 658,597 521,812
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550 192,280 141,680 37,950
    حذفی   نگین جوجه خوی
1389/07/13
15,500 2,200 179,438 130,004 68,221
          جمع مرغ: 849,845     3,002,159 2,963,222 2,962,638
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   12,880    
          جمع مرغ: 14,000     12,880 0 0
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800   241,224 590,640
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000     301,487
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200     152,292
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569 222,415 126,112  
      اردبیل جوجه
1390/02/21
43,100 5,200     319,199
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000 327,737 78,973  
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300 485,024 475,456 340,768
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 27,864    
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100   166,719 130,965 97,220
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880 307,332 244,775 180,399
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 27,864    
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150     30,153
          جمع مرغ: 696,630     1,564,955 1,297,505 2,012,158
    آمیخته: کاب
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900 568,396 438,695 336,242
      نمین بهار
1389/08/04
10,850   143,075 115,459 84,514
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840 181,487 143,233 106,067
      نمین جوجه
1390/02/06
24,000 3,500   50,784 298,080
          جمع مرغ: 229,698     892,958 748,171 824,903
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450 605,070 599,532 469,379
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800   314,705 317,611 284,179
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 33,996    
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 33,996    
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670   286,083 578,864
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880 168,912 31,280  
          جمع مرغ: 331,446     1,156,679 1,234,506 1,332,422
    آمیخته: کاب
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600 366,011 361,551 276,250
          جمع مرغ: 54,540     366,011 361,551 276,250
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      دراج
1390/03/03
15,800 2,250     44,577
      دراج
1390/02/31
22,400 3,470     86,897
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375 153,242 80,653  
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800 135,976 84,985  
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533 843,851 858,198 807,332
          جمع مرغ: 262,730     1,133,069 1,023,836 938,806
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600 302,884 220,772 177,392
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500 114,305 85,142 67,196
          جمع مرغ: 70,470     417,189 305,914 244,588
    آمیخته: کاب
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600 350,366 343,981 249,805
          جمع مرغ: 52,050     350,366 343,981 249,805
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310 631,120 786,195 782,589
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 388,991 921,741 1,107,779
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570 345,981 216,238  
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400 159,068 227,415 228,813
          جمع مرغ: 430,070     1,525,160 2,151,589 2,119,181
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: آربوراکرز
      کوثر بیدخت گناباد
1389/11/20
38,376 5,923 664,927 772,022 763,784
          جمع مرغ: 115,128     664,927 772,022 763,784
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840     13,454
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150 406,973 329,170 242,815
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500 231,840    
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000 387,803 392,587 358,501
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085 739,491 733,846 581,432
          جمع مرغ: 344,735     1,766,107 1,455,603 1,196,202
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850 529,230 435,942 315,744
          جمع مرغ: 117,000     529,230 435,942 315,744
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 352,049 728,588 805,121
          جمع مرغ: 119,790     352,049 728,588 805,121
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1389/09/21
47,640 7,775 948,893 742,898 580,732
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750   131,530 443,200
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600   91,863 424,365
          جمع مرغ: 270,200     948,893 966,291 1,448,297
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    حذفی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 319,915 237,483 96,470
          جمع مرغ: 96,000     319,915 237,483 96,470
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 75,682    
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544 736,110 578,246 429,250
      ققنوس جوجه ابهر
1390/01/21
30,375 4,500   235,670 526,298
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1390/01/24
29,000 4,000   194,319 475,794
      مرغ مادر حاجی خانی
1389/11/19
35,555 4,480 626,954 715,817 707,094
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 1,905,320 1,651,860 1,223,600
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 396,569 289,024 221,810
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 420,068 313,405 234,395
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 183,570 165,941 120,329
          جمع مرغ: 971,180     4,344,273 4,144,282 3,938,570
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 73,140    
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500 149,932 4,932  
          جمع مرغ: 117,330     223,072 4,932 0
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 442,057 340,408 245,851
          جمع مرغ: 154,170     442,057 340,408 245,851
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900 250,682 174,754  
          جمع مرغ: 78,600     250,682 174,754 0
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496     459,172
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 341,024 254,431 190,289
      فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650 512,083 405,636 304,356
      فاروق ماکیان
1390/01/20
22,035 3,500   178,733 388,550
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380 244,285 181,648 62,637
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500   181,844 521,813
          جمع مرغ: 467,126     1,097,392 1,202,292 1,926,817
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1390/02/07
34,000 4,150   59,953 411,854
      ایثارگران خوزنین
1389/12/18
35,200 4,908 297,933 631,488 709,209
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408 407,563 297,073 238,701
          جمع مرغ: 241,580     705,496 988,514 1,359,764
    آمیخته: کاب
      آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800 353,930 285,614 209,066
      زرمرغ
1389/06/09
25,540 3,180 205,206 158,213 101,819
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 327,163 274,516 206,828
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645 412,522 320,405 244,310
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/11/26
48,710 6,800 754,356 975,434 973,940
          جمع مرغ: 430,680     2,053,177 2,014,182 1,735,963
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 407,100 307,857 226,843
          جمع مرغ: 132,090     407,100 307,857 226,843
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025 95,558 20,393  
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025 566,720 553,840 386,400
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320 105,056 78,119 26,938
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000 117,883 89,362 45,157
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000 131,560    
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500   147,238 304,720
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800 557,911 579,437 567,136
          جمع مرغ: 360,370     1,574,688 1,468,389 1,330,351
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000 98,408 70,817 4,598
      واروک
1389/06/09
36,000 4,700 289,248 223,008 143,520
          جمع مرغ: 152,985     387,656 293,825 148,118
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900 1,066,805 1,088,272 1,043,685
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 512,284 1,014,668 1,086,437
          جمع مرغ: 322,950     1,579,089 2,102,940 2,130,122
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 38,100    
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 38,100    
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 746,678 598,605 462,011
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   30,245 28,175 20,125
          جمع مرغ: 178,910     853,123 626,780 482,136
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888 493,273 650,225 650,225
          جمع مرغ: 97,485     493,273 650,225 650,225
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 306,062 806,249 1,023,076
    حذفی   پیگیر
1389/07/18
78,000 17,450 932,880 696,072 421,824
      ماکیان مهر گنبد
1389/06/10
34,300 4,400 277,693 214,581 142,002
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760     54,804
      ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000 594,619 461,840 352,153
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 74,060 212,520 280,140
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700 59,119 10,948  
          جمع مرغ: 694,700     2,244,433 2,402,210 2,273,999
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 176,111 133,952 98,072
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000 424,718 411,194 288,190
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020 108,181 81,359 35,762
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200 84,344 63,938 32,309
      صحرای مینودشت
1389/12/28
20,645 2,550 101,931 307,060 412,790
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380 514,096 533,931 522,597
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 244,937 621,217 773,860
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632 116,141 48,392  
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600 215,675 146,574  
          جمع مرغ: 565,751     1,986,134 2,347,617 2,163,580
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1389/09/10
46,250 6,920 896,387 631,158 521,947
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   9,430    
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   9,430    
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 77,924    
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100 393,484 562,553 566,011
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550 354,790 596,232 606,369
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420 618,731 831,778 833,054
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780 614,652 450,745 347,097
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200   147,591 292,330
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800   67,467 51,274 26,987
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350     449,827
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500   363,070 691,304
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730   394,987 935,946
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985   324,792 891,413
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000 343,123 250,387 46,368
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335 701,037 813,947 805,262
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600   236,716 369,905 374,467
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000 696,863 567,732 416,337
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 208,595 1,224,363 1,958,982
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200 241,791 243,651 215,752
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600 619,120 448,555 347,691
          جمع مرغ: 1,999,490     6,089,540 8,272,720 10,327,144
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000 147,108 109,388 37,720
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000 492,499 487,991 382,053
    حذفی   خزر مرغ تالش
1389/07/25
35,000 4,000 437,383 338,637 82,974
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240 166,727 21,105  
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800 469,200 716,496 724,224
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600   158,524 301,836
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685 641,520 460,497 374,750
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030   47,631 279,575
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500 533,600 391,000 312,800
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 48,555    
      واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000 342,383 479,336 481,544
          جمع مرغ: 793,615     3,278,975 3,210,605 2,977,476
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500 431,802 333,270 255,438
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618 735,619 705,481 496,739
          جمع مرغ: 190,200     1,167,421 1,038,751 752,177
    آمیخته: کاب
    حذفی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500 158,951 115,600 18,063
          جمع مرغ: 70,680     158,951 115,600 18,063
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تعاونی235 مرغداران شمال
1390/02/18
38,347 4,948     324,569
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 96,158    
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346   476,805 986,779
          جمع مرغ: 181,347     96,158 476,805 1,311,348
    آمیخته: آرین
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000   72,833    
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   70,381 52,246 39,293
          جمع مرغ: 40,120     143,214 52,246 39,293
    آمیخته: راس
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 18,400    
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500 390,690 318,293 233,415
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150 438,487 654,705 660,753
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500     425,316
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200 356,927 499,699 502,001
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000   146,740 219,098 221,122
      تاج به سر آمل
1390/01/14
16,640 2,568   170,183 324,036
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370 328,348 257,931 191,471
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600 495,880 484,610 338,100
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000   62,744 30,360  
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920 92,834 29,685  
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200     51,895
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1389/06/10
31,080 4,154 251,623 194,436 128,671
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 534,474 377,982 312,570
      تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000   22,218 352,590
      تیرنگ
1390/01/03
36,000 6,000 126,960 491,280 717,600
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400 674,042 733,090 720,835
      تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000 309,985 245,548 184,239
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 794,266 591,867 475,333
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670   96,743 406,602
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800   63,480 436,080
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680 598,337 496,721 358,333
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 51,060    
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880 129,490    
      رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000 393,760 481,712 478,768
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500 165,125 124,184 54,587
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900 588,881 1,042,239 1,063,213
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500 241,723 185,069 108,586
      زید ساری
1389/07/03
20,900   220,161 161,515 123,059
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 381,469 292,817 212,226
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500 372,627 268,152 17,413
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 49,373 413,234 694,446
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 142,795    
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600 415,043 536,679 535,857
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 350,092 887,915 1,106,089
      مرغک سهیل
1389/11/09
38,900 7,780 771,232 785,546 746,180
      مهر جوجه
1389/12/14
38,810 4,700 383,236 743,859 784,324
      نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627 441,897 440,544 361,429
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300 608,580 450,800 357,420
      نیکو طیور
1389/10/07
51,650 7,750 1,041,436 970,159 692,971
      نیما مرغ
1389/06/08
17,500 2,300 139,533 107,334 67,083
      واحد صفایی جوان
1389/09/09
4,550 1,000 87,278 61,744 50,860
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500 293,655 222,548 173,153
          جمع مرغ: 3,405,135     12,889,183 14,153,979 14,668,626
    آمیخته: کاب
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1389/10/21
28,570 3,865 574,315 569,058 445,521
      آببندان سر ساری
1389/10/16
35,900 4,630 724,414 712,304 524,044
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025 450,388 370,997 268,707
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700 262,703 266,761 248,503
      تعاونی 10 قائم پرسان زر
1389/09/13
26,200 3,200 518,637 366,783 303,309
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1390/02/14
16,000 2,610     157,995
      تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085 620,313 501,724 370,103
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800 292,711 238,470 174,878
    حذفی   تعاونی 259 حسین نژاد سروبالان
1389/08/22
14,800 2,550 233,741    
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400     143,888
      تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560 185,840 240,304 239,936
      تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715 1,034,644 754,153 605,969
      تک جوجه آمل
1389/09/13
46,740 5,830 925,234 654,329 541,093
      تیزبال ساحل
1389/12/28
45,540 10,455 224,846 677,331 910,557
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395 78,154    
      دریای شمال
1389/10/28
12,240 1,550 244,735 245,110 207,950
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759   192,556 389,620
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200 551,667 436,992 327,883
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500 349,845 252,877 195,838
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600 194,948 155,480 116,012
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543 528,990 399,086 302,663
      فدک کیاسر
1389/09/20
35,305 5,000 702,664 543,509 427,661
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900 85,698    
      کیمیاجوحه آمل
1390/01/21
27,740 4,230   215,225 480,642
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 420,220 336,886 260,013
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640 420,432 419,788 348,321
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020 26,531 8,484  
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000 57,040 27,600  
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000 33,083 25,079 12,673
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670   199,563 150,490 69,520
      مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779     169,697
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085     279,453
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1389/10/19
25,680 4,164 517,006 510,706 390,215
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/12/17
66,515 13,275 586,441 1,213,677 1,341,165
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150 406,149 333,227 241,844
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100 192,050 151,570 112,240
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 186,936 138,429 104,390
          جمع مرغ: 2,566,975     11,829,938 11,108,985 10,712,303
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   167,155 124,085 93,320
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400 620,080 446,458 347,245
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200   188,324 540,408
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 228,727 176,132 127,207
      مرغ پرور
1390/02/10
41,540 5,800   29,299 464,970
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650     169,438
          جمع مرغ: 478,000     1,015,962 964,298 1,742,588
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000   7,053 217,734
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100 576,150 454,710 336,720
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 9,813    
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995 824,746 827,278 709,547
      مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 820,948 831,076 758,919
          جمع مرغ: 454,680     2,231,657 2,120,117 2,022,920
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 71,979 228,697 313,675
          جمع مرغ: 47,100     71,979 228,697 313,675
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 44,467    
          جمع مرغ: 29,000     44,467 0 0
    آمیخته: کاب
    حذفی   الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/10/26
23,000 3,450 460,582 459,878 278,085
    حذفی   الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/08/18
18,500 2,400 277,426 221,260 115,144
      الوند ژن
1390/02/28
8,235       40,659
    حذفی   تعاونی چناران
1389/08/05
22,000 3,000 291,793 236,471 123,582
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725 126,986 92,354 14,430
      سیناته
1389/12/24
21,485 2,500 136,386 345,908 430,902
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/06/30
9,460 3,300 7,455    
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/07/03
14,000   10,509    
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900 490,997 489,493 401,588
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375 317,584 316,612 259,754
          جمع مرغ: 464,157     2,119,718 2,161,976 1,664,144
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 220,263 175,429 129,291
      خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 218,845 171,097 127,328
      یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150 427,524 356,270 256,514
          جمع مرغ: 195,840     866,632 702,796 513,133
          جمع مرغ: