دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/4/1 الی 1390/6/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1390 امرداد1390 شهریور1390
          جمع کل مرغ: 20,930,631   جمع تولیدات:  82,951,633  84,778,671  85,850,159
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 205,224 156,195 111,368
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000   194,199 450,189
      جوجه طلایی تبریز
1389/02/20
60,920 7,500 427,822 308,256 37,364
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200 711,013 537,096 410,495
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 118,267 301,215 366,437
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 139,106 490,399 678,897
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 12,572 91,068 146,497
          جمع مرغ: 599,390     1,614,004 2,078,428 2,201,247
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000 258,350 397,143 400,693
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345   207,283 276,037 275,628
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 538,151 468,148 344,051
      سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790   106,547 353,851
      سراب جوجه تعاونی 36
1389/11/20
24,000 3,200     186,208
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 217,189 162,979 118,211
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 248,492 179,317 136,335
          جمع مرغ: 380,362     1,469,465 1,590,171 1,814,977
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آیدین صبا
1389/02/13
25,000 3,100 163,300 107,333  
      احسان مرغ مهاباد
1389/10/12
4,000     40,909 80,531
      احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000 183,716 317,760 322,989
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400 472,840 347,499 271,974
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500 439,512 342,410 252,463
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000   116,129 385,673
      بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000 558,486 557,658 454,986
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 122,961 408,362 554,353
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500 439,512 342,410 252,463
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1389/07/10
27,500 3,500 574,732 556,600 387,933
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000   122,130 97,290 70,932
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894 279,856 219,032 161,120
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 277,187 200,827 151,956
      کشت وصنعت مهاباد
1389/01/08
91,900 11,800 324,101    
    تولکی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000 196,421 192,769 181,677
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1389/01/21
30,000 3,800 153,640 23,000  
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172     38,144
      مرغداری عرب(کیمیا)
1389/11/19
30,230 4,140     245,205
          جمع مرغ: 1,102,480     4,308,394 3,869,988 3,812,399
    آمیخته: کاب
      ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1389/07/03
26,000 3,650 540,991 489,961 352,820
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825 596,574 668,379 657,560
      برآیند ارومیه
1389/06/23
35,160 5,255 725,655 585,484 447,470
      برآیند ارومیه
1389/08/25
20,000 3,460 310,653 413,693 413,080
      تعاونی 175 پلیکان
1388/12/25
17,275 2,800 29,137    
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 119,907 329,053 414,613
      تعاونی 86 ارومیه
1389/03/04
28,500 4,100 226,366 170,430 83,030
      زربال ارومیه
1389/08/08
13,000 1,850 266,110 271,293 255,346
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664   221,390 563,860
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1389/02/04
12,585 1,750 75,258 36,664  
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550 457,930 349,983 264,807
      نگین جوجه خوی
1389/07/13
15,500 2,200 323,227 317,523 227,209
          جمع مرغ: 761,730     3,671,808 3,853,853 3,679,795
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   133,308 100,035 72,557
          جمع مرغ: 42,000     133,308 100,035 72,557
    آمیخته: راس
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569 515,913 416,170 301,522
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000 819,343 619,936 463,965
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300   228,528 468,464
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 249,977 187,085 136,134
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100   270,166 271,370 231,198
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880 488,095 492,459 432,811
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 249,977 187,085 136,134
          جمع مرغ: 619,515     2,593,471 2,402,633 2,170,228
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه خلخال
1389/02/21
10,700 1,600 75,798 54,799 8,203
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900 573,845 736,244 732,974
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840 292,119 293,858 252,996
      نمین بهار
1389/08/04
10,850   222,765 225,759 204,465
          جمع مرغ: 213,798     1,164,527 1,310,660 1,198,638
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450   212,305 522,918
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800     44,577 216,344
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 304,990 228,256 166,093
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 304,990 228,256 166,093
      رنگین جوجه
1389/01/25
22,700 3,700 121,823 31,326  
      صفاهان
1389/02/15
33,220 4,000 223,106 152,812  
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880 427,493 320,099 240,856
          جمع مرغ: 495,678     1,382,402 1,217,631 1,312,304
    آمیخته: کاب
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600   141,052 326,984
          جمع مرغ: 36,360     0 141,052 326,984
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      پرندک
1388/12/23
51,000 6,000 70,380    
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375 358,907 287,126 208,892
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800 311,045 253,935 182,888
      کوثر هومند
1389/02/21
25,000 4,000 177,100 128,033 19,167
      مرغ مادر کوشا
1389/03/02
1,500 500 11,730 8,786 3,910
      مرغ مادر کوشا
1389/02/22
28,035 4,150 200,319 145,296 25,792
      مرغ مادر کوهستان
1389/01/22
30,480 4,650 157,967 28,042  
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533   44,996 517,135
          جمع مرغ: 506,035     1,287,448 896,214 957,784
    آمیخته: کاب
      پرندک
1388/12/18
31,950 4,285 19,596    
          جمع مرغ: 31,950     19,596 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600 220,256 346,264 349,879
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500 95,135 137,145 137,757
          جمع مرغ: 70,470     315,391 483,409 487,636
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1389/02/18
23,700 3,100 163,530 117,015 7,268
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600   159,088 333,340
          جمع مرغ: 105,800     163,530 276,103 340,608
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310     248,842
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570 791,432 646,120 465,344
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400     44,224
          جمع مرغ: 219,830     791,432 646,120 758,410
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: آربوراکرز
      کوثر بیدخت گناباد
1389/11/20
38,376 5,923     297,747
          جمع مرغ: 38,376     0 0 297,747
    آمیخته: راس
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150 509,999 580,535 571,985
      کوثر بیدخت گناباد
1389/02/01
16,100 2,200 93,315 39,499  
      کوثر بیدخت گناباد
1389/01/29
20,800 2,880 116,730 41,461  
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500 645,840 458,712 352,728
      مرغداران طوس
1389/02/05
25,900 3,900 156,470 79,427  
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000   41,262 255,047
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085   246,685 628,285
          جمع مرغ: 483,870     1,522,354 1,487,581 1,808,045
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850 797,732 814,476 773,812
      سیمرغ خراسان
1389/01/28
38,500 5,840 213,701 70,840  
          جمع مرغ: 194,000     1,011,433 885,316 773,812
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1389/09/21
47,640 7,775 319,220 813,024 989,070
          جمع مرغ: 142,920     319,220 813,024 989,070
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 663,381 571,136 421,973
          جمع مرغ: 96,000     663,381 571,136 421,973
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 243,500 175,714 133,596
      تیکا جوجه-چکاوک زنجان
1389/02/21
21,365 3,050 151,350 109,418 16,380
      ساکت
1389/03/11
26,700 3,700 223,533 171,129 106,444
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544 1,192,854 1,198,175 1,020,799
      مرغ مادر حاجی خانی
1389/11/19
35,555 4,480     288,399
      میثاق زنجان
1389/03/01
8,200   63,621 47,528 20,117
      میثاق زنجان
1389/02/28
13,220 2,900 99,326 73,380 24,325
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 335,033 1,359,070 1,959,217
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 761,771 710,240 504,114
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 19,308 119,348 187,628
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 888,859 749,274 559,651
          جمع مرغ: 1,032,695     3,979,155 4,713,276 4,820,670
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 521,732 388,455 284,433
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500 392,092 285,561 217,993
          جمع مرغ: 255,495     913,824 674,016 502,426
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 1,055,105 784,040 626,445
          جمع مرغ: 154,170     1,055,105 784,040 626,445
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900 576,086 470,028 333,840
          جمع مرغ: 117,900     576,086 470,028 333,840
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 721,602 608,284 454,342
      فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650 585,459 700,174 692,939
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380 587,226 441,071 338,764
          جمع مرغ: 307,806     1,894,287 1,749,529 1,486,045
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408 296,378 465,935 470,799
          جمع مرغ: 67,980     296,378 465,935 470,799
    آمیخته: کاب
      آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800 551,061 558,469 505,790
      زرمرغ
1389/06/09
25,540 3,180 511,839 358,326 292,535
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 74,959 248,945 337,944
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645 429,745 541,486 538,281
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/11/26
48,710 6,800     274,854
          جمع مرغ: 333,260     1,567,604 1,707,226 1,949,404
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 908,045 724,411 556,979
          جمع مرغ: 132,090     908,045 724,411 556,979
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025 240,350 180,918 135,761
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025   286,365 563,715
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320 252,539 189,686 145,687
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000 289,003 209,147 165,891
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000 346,441 250,841 192,078
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800     293,013
          جمع مرغ: 317,870     1,128,333 1,116,957 1,496,145
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000 228,773 182,790 133,127
      واروک
1389/06/09
36,000 4,700 721,464 505,080 412,344
          جمع مرغ: 152,985     950,237 687,870 545,471
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/03/05
98,100 12,600 785,192 592,655 300,840
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900   18,991 621,752
      ماهان
1389/01/15
54,200 6,700 249,320    
          جمع مرغ: 456,200     1,034,512 611,646 922,592
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 302,421 225,744 164,784
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 302,421 225,744 164,784
      طیور بهاران
1389/01/05
33,200 5,200 101,813    
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   1,587 18,239 30,774
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 224,405 615,823 775,948
          جمع مرغ: 336,350     932,647 1,085,550 1,136,290
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888     171,898
          جمع مرغ: 32,495     0 0 171,898
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/07/18
78,000 17,450 1,620,580 1,603,836 1,221,116
      ماکیان مهر گنبد
1389/06/10
34,300 4,400 694,232 483,859 396,553
      ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000 619,443 780,510 775,891
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700 149,623 112,034 84,300
      نیکو دشت گلستان
1389/03/12
45,500 6,500 383,717 294,415 188,370
          جمع مرغ: 622,050     3,467,595 3,274,654 2,666,230
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 401,557 313,053 243,685
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000   222,180 429,548
      پرماه گلستان
1389/02/14
25,000 3,780 164,833 111,167  
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200 206,777 149,641 118,692
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020 263,076 193,341 151,320
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380     270,002
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632 279,060 218,409 160,661
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600 493,641 402,032 287,914
          جمع مرغ: 419,441     1,808,944 1,609,823 1,661,822
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1389/09/10
46,250 6,920 489,325 946,028 965,885
    حذفی   بهنام جوجه تعاونی 848 لاریجان
1389/10/18
31,000 4,780   132,617  
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   43,001 31,559 23,512
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   43,001 31,559 23,512
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 259,629 187,726 142,388
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100     109,397
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/02/28
42,630 6,880 320,293 236,625 78,439
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550     42,391
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/03/04
12,250   97,298 73,255 35,688
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420     205,393
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780 1,091,107 1,075,039 789,004
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800   165,833 119,416 95,128
      سپید ماکیان3(خوش خلقت)
1389/02/13
33,500 4,300 218,822 143,827  
      شاهدآبکنار
1389/01/14
20,820 3,115 92,580    
      گیل جوجه جوگلوبندان
1389/02/11
53,630 10,810 343,732 213,805  
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000 809,122 629,832 469,090
      نوید مرغ گیلان
1388/12/22
61,400 8,800 75,317    
      نوید مرغ گیلان
1389/01/07
5,080   17,137    
      نوید مرغ گیلان
1389/02/21
30,060   212,945 153,947 23,046
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335     313,916
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600       45,917
      نوید مرغ گیلان
1389/03/11
45,230 5,800 378,665 289,894 180,317
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000 900,207 1,008,560 992,232
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200   38,500 169,811
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600 1,115,235 1,095,555 783,945
      واحد مصطفی نوید
1389/01/31
7,200   41,290 16,560  
      واحد مصطفی نوید
1389/02/04
23,440 4,180 140,171 68,289  
          جمع مرغ: 1,800,610     6,854,710 6,492,593 5,489,011
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000 353,625 265,612 204,002
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000   172,807 425,630
      خزر مرغ تالش
1389/07/25
35,000 4,000 723,427 723,427 596,773
      سپید ماکیان 1
1389/02/28
16,320 2,320 122,618 90,587 30,029
      سرارودگیل
1389/02/11
17,500 2,600 112,163 69,767  
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240 427,372 316,572 239,539
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800     101,568
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685 419,741 708,213 718,800
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 346,362 257,883 188,826
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500 401,580 617,320 622,840
      واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000     101,611
          جمع مرغ: 761,815     2,906,888 3,222,188 3,229,618
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500 435,942 559,314 556,830
      پیامان خرم
1389/02/05
25,900 2,900 156,470 79,427  
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618   409,112 745,108
          جمع مرغ: 205,600     592,412 1,047,853 1,301,938
    آمیخته: کاب
      دربار
1389/05/19
23,560 3,500 373,536 292,615 216,752
          جمع مرغ: 70,680     373,536 292,615 216,752
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 376,620 274,586 206,207
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/02/10
24,960 3,744 158,446 95,680  
          جمع مرغ: 154,440     535,066 370,266 206,207
    آمیخته: آرین
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000   219,665 157,903 120,612
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/01/28
14,325   79,513 26,358  
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   145,944 125,650 92,834
          جمع مرغ: 106,770     445,122 309,911 213,446
    آمیخته: راس
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 368,000 278,453 199,947
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500 504,692 565,439 556,285
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150     104,330
    تولکی   بهار سواد کوه
1388/06/09
45,960 5,700 559,670 462,015 178,844
    تولکی   پارس جوجه طبرستان
1388/06/07
38,700 4,740 434,667 383,573 240,000
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200     105,927
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000       34,914
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370 532,082 534,455 455,336
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600   250,570 493,250
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1389/03/11
28,250 4,200 236,509 181,064 112,623
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920 228,037 175,144 130,076
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000   148,427 117,729 86,020
      تعاونی 54 ساری
1388/12/17
18,690 2,100 8,597    
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1389/06/10
31,080 4,154 629,059 438,435 359,326
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 257,094 527,022 563,868
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400     333,121
      تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000 354,402 423,844 419,465
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1389/01/23
27,200 3,500 142,636 29,195  
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 324,453 731,707 832,907
      خنارجوجه
1389/03/03
21,550 1,785 169,843 127,547 59,478
      خنارجوجه
1389/02/27
12,480 2,370 93,001 68,506 21,050
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680 864,414 911,211 882,464
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 199,985 145,805 109,495
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880 340,990 246,895 189,055
      رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000     160,816
      زربال گستر کوثر
1388/12/16
53,500 8,000 16,407    
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500 598,640 424,902 342,754
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500 401,553 295,109 230,970
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900     37,108
      زید ساری
1389/07/03
20,900   434,873 393,854 283,613
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 899,944 676,973 537,280
    تولکی   صدف کریم محمدیان
1388/06/21
29,070 3,635 311,813 306,094 289,153
      فدک مازند
1389/03/12
34,260 4,465 288,926 221,685 141,836
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500 866,273 692,148 504,092
      قطره طلا
1388/12/22
54,935 6,720 67,387    
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 459,426 331,533 252,064
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600     151,223
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/01/30
8,200   46,521 17,603  
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/02/01
26,800 4,040 155,333 65,749  
      مرغک سهیل
1389/11/09
38,900 7,780   27,437 461,069
      مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380 73,232    
      میر امین
1388/12/28
10,600 4,600 22,755    
      میر امین
1389/01/03
40,380 3,400 111,449    
      نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627   124,421 356,019
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300 489,977 721,280 725,573
      نیکو طیور
1389/10/07
51,650 7,750 54,646 628,029 1,059,652
      نیما مرغ
1389/06/08
17,500 2,300 347,223 244,183 198,567
      واحد صفایی جوان
1389/09/09
4,550 1,000 51,139 93,138 94,953
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500 269,500 365,847 365,847
          جمع مرغ: 3,347,780     12,363,575 12,228,594 12,660,370
    آمیخته: کاب
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1389/10/21
28,570 3,865   201,514 496,338
      آببندان سر ساری
1389/10/16
35,900 4,630   316,518 678,726
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025 678,891 693,140 658,533
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700   18,663 164,925
      به جوجه آمل
1389/01/21
30,800 4,340 157,737 23,613  
      تعاونی 10 قائم پرسان زر
1389/09/13
26,200 3,200 249,476 511,407 547,161
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/01/21
19,020 3,600 97,408 14,582  
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/02/04
4,300   25,714 12,527  
      تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085 777,347 884,859 871,828
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800 378,124 423,636 416,778
      تعاونی 259 حسین نژاد سروبالان
1389/08/22
14,800 2,550 243,499 306,814 304,999
      تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560     67,712
      تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715 752,388 1,182,829 1,195,177
      تک جوجه آمل
1389/09/13
46,740 5,830 445,058 912,334 976,118
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395 205,805 149,014 114,105
      دریای شمال
1389/10/28
12,240 1,550   56,116 186,366
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200 630,715 754,297 746,503
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500 647,879 627,440 437,307
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600 229,831 270,296 267,107
      شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640 181,816 139,222 95,358
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543 905,978 899,282 701,078
      فدک کیاسر
1389/09/20
35,305 5,000 249,018 613,342 733,520
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900 225,671 163,397 125,118
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 126,292 346,576 436,693
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640   111,063 332,546
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020 65,172 50,055 37,174
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000 134,933 107,027 78,200
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000 81,107 58,696 46,557
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670   486,639 355,778 279,715
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1389/10/19
25,680 4,164   199,242 461,879
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150 616,147 628,147 591,224
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100 309,120 310,960 267,720
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 383,801 333,876 245,372
          جمع مرغ: 2,156,345     9,285,566 11,676,262 12,561,837
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   346,617 298,419 220,481
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400 1,125,239 1,103,743 779,648
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 545,929 405,674 324,133
          جمع مرغ: 291,690     2,017,785 1,807,836 1,324,262
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100 927,360 932,880 803,160
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 290,965 220,800 157,995
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995   174,697 615,869
      مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450   87,348 539,915
          جمع مرغ: 396,120     1,218,325 1,415,725 2,116,939
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 288,589 214,329 157,412
      چشمه ساران
1389/02/26
33,850 5,154 250,174 183,738 51,903
          جمع مرغ: 188,550     538,763 398,067 209,315
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/10/26
23,000 3,450   121,670 364,305
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/08/18
18,500 2,400 327,068 384,652 380,113
      تعاونی چناران
1389/08/05
22,000 3,000 451,352 458,099 418,968
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725 298,417 233,769 173,163
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/06/30
9,460 3,300 196,257 170,728 125,471
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/07/03
14,000   291,303 263,825 189,980
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900   138,245 395,577
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375   89,419 255,866
          جمع مرغ: 375,040     1,564,397 1,860,407 2,303,443
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 357,049 358,110 301,873
      خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 349,815 352,943 310,193
      یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150 604,708 646,986 633,685
          جمع مرغ: 195,840     1,311,572 1,358,039 1,245,751
          جمع مرغ: