دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/4/1 الی 1390/6/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1390 امرداد1390 شهریور1390
          جمع کل مرغ: 20,930,631   جمع تولیدات:  82,951,633  84,778,671  85,850,159
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 205,224 156,195 111,368
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000   194,199 450,189
      جوجه طلایی تبریز
1389/02/20
60,920 7,500 427,822 308,256 37,364
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200 711,013 537,096 410,495
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 118,267 301,215 366,437
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 139,106 490,399 678,897
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 12,572 91,068 146,497
          جمع مرغ: 599,390     1,614,004 2,078,428 2,201,247
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000 258,350 397,143 400,693
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345   207,283 276,037 275,628
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 538,151 468,148 344,051
      سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790   106,547 353,851
      سراب جوجه تعاونی 36
1389/11/20
24,000 3,200     186,208
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 217,189 162,979 118,211
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 248,492 179,317 136,335
          جمع مرغ: 380,362     1,469,465 1,590,171 1,814,977
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آیدین صبا
1389/02/13
25,000 3,100 163,300 107,333  
      احسان مرغ مهاباد
1389/10/12
4,000     40,909 80,531
      احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000 183,716 317,760 322,989
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400 472,840 347,499 271,974
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500 439,512 342,410 252,463
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000   116,129 385,673
      بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000 558,486 557,658 454,986
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 122,961 408,362 554,353
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500 439,512 342,410 252,463
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1389/07/10
27,500 3,500 574,732 556,600 387,933
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000   122,130 97,290 70,932
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894 279,856 219,032 161,120
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 277,187 200,827 151,956
      کشت وصنعت مهاباد
1389/01/08
91,900 11,800 324,101    
    تولکی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000 196,421 192,769 181,677
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1389/01/21
30,000 3,800 153,640 23,000  
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172     38,144
      مرغداری عرب(کیمیا)
1389/11/19
30,230 4,140     245,205
          جمع مرغ: 1,102,480     4,308,394 3,869,988 3,812,399
    آمیخته: کاب
      ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1389/07/03
26,000 3,650 540,991 489,961 352,820
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825 596,574 668,379 657,560
      برآیند ارومیه
1389/06/23
35,160 5,255 725,655 585,484 447,470
      برآیند ارومیه
1389/08/25
20,000 3,460 310,653 413,693 413,080
      تعاونی 175 پلیکان
1388/12/25
17,275 2,800 29,137    
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 119,907 329,053 414,613
      تعاونی 86 ارومیه
1389/03/04
28,500 4,100 226,366 170,430 83,030
      زربال ارومیه
1389/08/08
13,000 1,850 266,110 271,293 255,346
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664   221,390 563,860
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1389/02/04
12,585 1,750 75,258 36,664  
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550 457,930 349,983 264,807
      نگین جوجه خوی
1389/07/13
15,500 2,200 323,227 317,523 227,209
          جمع مرغ: 761,730     3,671,808 3,853,853 3,679,795
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   133,308 100,035 72,557
          جمع مرغ: 42,000     133,308 100,035 72,557
    آمیخته: راس
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569 515,913 416,170 301,522
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000 819,343 619,936 463,965
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300   228,528 468,464
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 249,977 187,085 136,134
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100   270,166 271,370 231,198
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880 488,095 492,459 432,811
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 249,977 187,085 136,134
          جمع مرغ: 619,515     2,593,471 2,402,633 2,170,228
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه خلخال
1389/02/21
10,700 1,600 75,798 54,799 8,203
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900 573,845 736,244 732,974
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840 292,119 293,858 252,996
      نمین بهار
1389/08/04
10,850   222,765 225,759 204,465
          جمع مرغ: 213,798     1,164,527 1,310,660 1,198,638
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450   212,305 522,918
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800     44,577 216,344
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 304,990 228,256 166,093
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 304,990 228,256 166,093
      رنگین جوجه
1389/01/25
22,700 3,700 121,823 31,326  
      صفاهان
1389/02/15
33,220 4,000 223,106 152,812  
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880 427,493 320,099 240,856
          جمع مرغ: 495,678     1,382,402 1,217,631 1,312,304
    آمیخته: کاب
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600   141,052 326,984
          جمع مرغ: 36,360     0 141,052 326,984
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      پرندک
1388/12/23
51,000 6,000 70,380    
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375 358,907 287,126 208,892
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800 311,045 253,935 182,888
      کوثر هومند
1389/02/21
25,000 4,000 177,100 128,033 19,167
      مرغ مادر کوشا
1389/03/02
1,500 500 11,730 8,786 3,910
      مرغ مادر کوشا
1389/02/22
28,035 4,150 200,319 145,296 25,792
      مرغ مادر کوهستان
1389/01/22
30,480 4,650 157,967 28,042  
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533   44,996 517,135
          جمع مرغ: 506,035     1,287,448 896,214 957,784
    آمیخته: کاب
      پرندک
1388/12/18
31,950 4,285 19,596    
          جمع مرغ: 31,950     19,596 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600 220,256 346,264 349,879
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500 95,135 137,145 137,757
          جمع مرغ: 70,470     315,391 483,409 487,636
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1389/02/18
23,700 3,100 163,530 117,015 7,268
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600   159,088 333,340
          جمع مرغ: 105,800     163,530 276,103 340,608
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310     248,842
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570 791,432 646,120 465,344
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400     44,224
          جمع مرغ: 219,830     791,432 646,120 758,410
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: آربوراکرز
      کوثر بیدخت گناباد
1389/11/20
38,376 5,923     297,747
          جمع مرغ: 38,376     0 0 297,747
    آمیخته: راس
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150 509,999 580,535 571,985
      کوثر بیدخت گناباد
1389/02/01
16,100 2,200 93,315 39,499  
      کوثر بیدخت گناباد
1389/01/29
20,800 2,880 116,730 41,461  
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500 645,840 458,712 352,728
      مرغداران طوس
1389/02/05
25,900 3,900 156,470 79,427  
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000   41,262 255,047
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085   246,685 628,285
          جمع مرغ: 483,870     1,522,354 1,487,581 1,808,045
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850 797,732 814,476 773,812
      سیمرغ خراسان
1389/01/28
38,500 5,840 213,701 70,840  
          جمع مرغ: 194,000     1,011,433 885,316 773,812
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1389/09/21
47,640 7,775 319,220 813,024 989,070
          جمع مرغ: 142,920     319,220 813,024 989,070
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 663,381 571,136 421,973
          جمع مرغ: 96,000     663,381 571,136 421,973
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 243,500 175,714 133,596
      تیکا جوجه-چکاوک زنجان
1389/02/21
21,365 3,050 151,350 109,418 16,380
      ساکت
1389/03/11
26,700 3,700 223,533 171,129 106,444
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544 1,192,854 1,198,175 1,020,799
      مرغ مادر حاجی خانی
1389/11/19
35,555 4,480     288,399
      میثاق زنجان
1389/03/01
8,200   63,621 47,528 20,117
      میثاق زنجان
1389/02/28
13,220 2,900 99,326 73,380 24,325
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 335,033 1,359,070 1,959,217
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 761,771 710,240 504,114
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 19,308 119,348 187,628
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 888,859 749,274 559,651
          جمع مرغ: 1,032,695     3,979,155 4,713,276 4,820,670
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 521,732 388,455 284,433
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500 392,092 285,561 217,993
          جمع مرغ: 255,495     913,824 674,016 502,426
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 1,055,105 784,040 626,445
          جمع مرغ: 154,170     1,055,105 784,040 626,445
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900 576,086 470,028 333,840
          جمع مرغ: 117,900     576,086 470,028 333,840
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 721,602 608,284 454,342
      فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650 585,459 700,174 692,939
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380 587,226 441,071 338,764
          جمع مرغ: 307,806     1,894,287 1,749,529 1,486,045
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408 296,378 465,935 470,799
          جمع مرغ: 67,980     296,378 465,935 470,799
    آمیخته: کاب
      آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800 551,061 558,469 505,790
      زرمرغ
1389/06/09
25,540 3,180 511,839 358,326 292,535
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 74,959 248,945 337,944
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645 429,745 541,486 538,281
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/11/26
48,710 6,800     274,854
          جمع مرغ: 333,260     1,567,604 1,707,226 1,949,404
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 908,045 724,411 556,979
          جمع مرغ: 132,090     908,045 724,411 556,979
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025 240,350 180,918 135,761
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025   286,365 563,715
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320 252,539 189,686 145,687
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000 289,003 209,147 165,891
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000 346,441 250,841 192,078
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800     293,013
          جمع مرغ: 317,870     1,128,333 1,116,957 1,496,145
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000 228,773 182,790 133,127
      واروک
1389/06/09
36,000 4,700 721,464 505,080 412,344
          جمع مرغ: 152,985     950,237 687,870 545,471
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/03/05
98,100 12,600 785,192 592,655 300,840
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900   18,991 621,752
      ماهان
1389/01/15
54,200 6,700 249,320    
          جمع مرغ: 456,200     1,034,512 611,646 922,592
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 302,421 225,744 164,784
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 302,421 225,744 164,784
      طیور بهاران
1389/01/05
33,200 5,200 101,813    
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   1,587 18,239 30,774
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 224,405 615,823 775,948
          جمع مرغ: 336,350     932,647 1,085,550 1,136,290
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888     171,898
          جمع مرغ: 32,495     0 0 171,898
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/07/18
78,000 17,450 1,620,580 1,603,836 1,221,116
      ماکیان مهر گنبد
1389/06/10
34,300 4,400 694,232 483,859 396,553
      ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000 619,443 780,510 775,891
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700 149,623 112,034 84,300
      نیکو دشت گلستان
1389/03/12
45,500 6,500 383,717 294,415 188,370
          جمع مرغ: 622,050     3,467,595 3,274,654 2,666,230
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 401,557 313,053 243,685
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000   222,180 429,548
      پرماه گلستان
1389/02/14
25,000 3,780 164,833 111,167  
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200 206,777 149,641 118,692
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020 263,076 193,341 151,320
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380     270,002
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632 279,060 218,409 160,661
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600 493,641 402,032 287,914
          جمع مرغ: 419,441     1,808,944 1,609,823 1,661,822
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1389/09/10
46,250 6,920 489,325 946,028 965,885
    حذفی   بهنام جوجه تعاونی 848 لاریجان
1389/10/18
31,000 4,780   132,617  
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   43,001 31,559 23,512
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   43,001 31,559 23,512
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 259,629 187,726 142,388
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100     109,397
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/02/28
42,630 6,880 320,293 236,625 78,439
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550     42,391
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/03/04
12,250   97,298 73,255 35,688
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420     205,393
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780 1,091,107 1,075,039 789,004
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800   165,833 119,416 95,128
      سپید ماکیان3(خوش خلقت)
1389/02/13
33,500 4,300 218,822 143,827  
      شاهدآبکنار
1389/01/14
20,820 3,115 92,580    
      گیل جوجه جوگلوبندان
1389/02/11
53,630 10,810 343,732 213,805  
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000 809,122 629,832 469,090
      نوید مرغ گیلان
1388/12/22
61,400 8,800 75,317    
      نوید مرغ گیلان
1389/01/07
5,080   17,137    
      نوید مرغ گیلان
1389/02/21
30,060   212,945 153,947 23,046
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335     313,916
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600       45,917
      نوید مرغ گیلان
1389/03/11
45,230 5,800 378,665 289,894 180,317
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000 900,207 1,008,560 992,232
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200   38,500 169,811
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600 1,115,235 1,095,555 783,945
      واحد مصطفی نوید
1389/01/31
7,200   41,290 16,560  
      واحد مصطفی نوید
1389/02/04
23,440 4,180 140,171 68,289  
          جمع مرغ: 1,800,610     6,854,710 6,492,593 5,489,011
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000 353,625 265,612 204,002
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000   172,807 425,630
      خزر مرغ تالش
1389/07/25
35,000 4,000 723,427 723,427 596,773
      سپید ماکیان 1
1389/02/28
16,320 2,320 122,618 90,587 30,029
      سرارودگیل
1389/02/11
17,500 2,600 112,163 69,767  
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240 427,372 316,572 239,539
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800     101,568
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685 419,741 708,213 718,800
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 346,362 257,883 188,826
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500 401,580 617,320 622,840
      واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000     101,611
          جمع مرغ: 761,815     2,906,888 3,222,188 3,229,618
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500 435,942 559,314 556,830
      پیامان خرم
1389/02/05
25,900 2,900 156,470 79,427  
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618   409,112 745,108
          جمع مرغ: 205,600     592,412 1,047,853 1,301,938
    آمیخته: کاب
      دربار
1389/05/19
23,560 3,500 373,536 292,615 216,752
          جمع مرغ: 70,680     373,536 292,615 216,752
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 376,620 274,586 206,207
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/02/10
24,960 3,744 158,446 95,680  
          جمع مرغ: 154,440     535,066 370,266 206,207
    آمیخته: آرین
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000   219,665 157,903 120,612
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/01/28
14,325   79,513 26,358  
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   145,944 125,650 92,834
          جمع مرغ: 106,770     445,122 309,911 213,446
    آمیخته: راس
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 368,000 278,453 199,947
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500 504,692 565,439 556,285
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150     104,330
    تولکی   بهار سواد کوه
1388/06/09
45,960 5,700 559,670 462,015 178,844
    تولکی   پارس جوجه طبرستان
1388/06/07
38,700 4,740 434,667 383,573 240,000
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200     105,927
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000       34,914
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370 532,082 534,455 455,336
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600   250,570 493,250
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1389/03/11
28,250 4,200 236,509 181,064 112,623
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920 228,037 175,144 130,076
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000   148,427 117,729 86,020
      تعاونی 54 ساری
1388/12/17
18,690 2,100 8,597    
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1389/06/10
31,080 4,154 629,059 438,435 359,326
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 257,094 527,022 563,868
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400     333,121
      تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000 354,402 423,844 419,465
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1389/01/23
27,200 3,500 142,636 29,195  
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 324,453 731,707 832,907
      خنارجوجه
1389/03/03
21,550 1,785 169,843 127,547 59,478
      خنارجوجه
1389/02/27
12,480 2,370 93,001 68,506 21,050
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680 864,414 911,211 882,464
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 199,985 145,805 109,495
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880 340,990 246,895 189,055
      رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000     160,816
      زربال گستر کوثر
1388/12/16
53,500 8,000 16,407    
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500 598,640 424,902 342,754
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500 401,553 295,109 230,970
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900     37,108
      زید ساری
1389/07/03
20,900   434,873 393,854 283,613
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 899,944 676,973 537,280
    تولکی   صدف کریم محمدیان
1388/06/21
29,070 3,635 311,813 306,094 289,153
      فدک مازند
1389/03/12
34,260 4,465 288,926 221,685 141,836
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500 866,273 692,148 504,092
      قطره طلا
1388/12/22
54,935 6,720 67,387    
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 459,426 331,533 252,064
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600     151,223
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/01/30
8,200   46,521 17,603  
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/02/01
26,800 4,040 155,333 65,749  
      مرغک سهیل
1389/11/09
38,900 7,780   27,437 461,069
      مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380 73,232    
      میر امین
1388/12/28
10,600 4,600 22,755    
      میر امین
1389/01/03
40,380 3,400 111,449    
      نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627   124,421 356,019
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300 489,977 721,280 725,573
      نیکو طیور
1389/10/07
51,650 7,750 54,646 628,029 1,059,652
      نیما مرغ
1389/06/08
17,500 2,300 347,223 244,183 198,567
      واحد صفایی جوان
1389/09/09
4,550 1,000 51,139 93,138 94,953
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500 269,500 365,847 365,847
          جمع مرغ: 3,347,780     12,363,575 12,228,594 12,660,370
    آمیخته: کاب
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1389/10/21
28,570 3,865   201,514 496,338
      آببندان سر ساری
1389/10/16
35,900 4,630   316,518 678,726
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025 678,891 693,140 658,533
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700   18,663 164,925
      به جوجه آمل
1389/01/21
30,800 4,340 157,737 23,613  
      تعاونی 10 قائم پرسان زر
1389/09/13
26,200 3,200 249,476 511,407 547,161
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/01/21
19,020 3,600 97,408 14,582  
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/02/04
4,300   25,714 12,527  
      تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085 777,347 884,859 871,828
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800 378,124 423,636 416,778
      تعاونی 259 حسین نژاد سروبالان
1389/08/22
14,800 2,550 243,499 306,814 304,999
      تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560     67,712
      تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715 752,388 1,182,829 1,195,177
      تک جوجه آمل
1389/09/13
46,740 5,830 445,058 912,334 976,118
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395 205,805 149,014 114,105
      دریای شمال
1389/10/28
12,240 1,550   56,116 186,366
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200 630,715 754,297 746,503
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500 647,879 627,440 437,307
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600 229,831 270,296 267,107
      شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640 181,816 139,222 95,358
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543 905,978 899,282 701,078
      فدک کیاسر
1389/09/20
35,305 5,000 249,018 613,342 733,520
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900 225,671 163,397 125,118
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 126,292 346,576 436,693
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640   111,063 332,546
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020 65,172 50,055 37,174
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000 134,933 107,027 78,200
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000 81,107 58,696 46,557
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670   486,639 355,778 279,715
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1389/10/19
25,680 4,164   199,242 461,879
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150 616,147 628,147 591,224
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100 309,120 310,960 267,720
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 383,801 333,876 245,372
          جمع مرغ: 2,156,345     9,285,566 11,676,262 12,561,837
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   346,617 298,419 220,481
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400 1,125,239 1,103,743 779,648
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 545,929 405,674 324,133
          جمع مرغ: 291,690     2,017,785 1,807,836 1,324,262
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100 927,360 932,880 803,160
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 290,965 220,800 157,995
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995   174,697 615,869
      مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450   87,348 539,915
          جمع مرغ: 396,120     1,218,325 1,415,725 2,116,939
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 288,589 214,329 157,412
      چشمه ساران
1389/02/26
33,850 5,154 250,174 183,738 51,903
          جمع مرغ: 188,550     538,763 398,067 209,315
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/10/26
23,000 3,450   121,670 364,305
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/08/18
18,500 2,400 327,068 384,652 380,113
      تعاونی چناران
1389/08/05
22,000 3,000 451,352 458,099 418,968
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725 298,417 233,769 173,163
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/06/30
9,460 3,300 196,257 170,728 125,471
    حذفی   طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/07/03
14,000   291,303 263,825 189,980
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900   138,245 395,577
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375   89,419 255,866
          جمع مرغ: 375,040     1,564,397 1,860,407 2,303,443
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130 357,049 358,110 301,873
      خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820 349,815 352,943 310,193
      یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150 604,708 646,986 633,685
          جمع مرغ: 195,840     1,311,572 1,358,039 1,245,751
          جمع مرغ: