دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1390/1/1 الی 1390/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1390 اردیبهشت1390 خرداد1390
          جمع کل مرغ: 20,447,988   جمع تولیدات:  79,247,904  77,893,847  79,881,871
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      الماس جوجه
1388/10/14
22,250 2,900 109,856 6,823  
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 469,286 353,015 280,171
      جوجه طلایی تبریز
1389/02/20
60,920 7,500 978,010 761,297 567,003
      مرغ خوشخوان شبستر
1388/10/21
15,000 2,077 80,500 20,700  
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200 634,924 861,911 861,911
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1388/10/08
31,610 4,350 130,865    
      واحد جاوید عمیدی سهند آذران
1388/10/21
15,150 1,860 81,305 20,907  
      یاران نوین خاصبان
1388/11/14
42,000 6,000 287,224 204,792 6,440
          جمع مرغ: 638,790     2,771,970 2,229,445 1,715,525
    آمیخته: کاب
      آذرطیور(موسوی)
1389/09/02
19,300 4,000     47,645
      آذرطیور(موسوی)
1389/08/25
13,345       65,889
      پرک جوجه(تعاونی 53)
1389/06/30
25,940 3,600 73,185 355,188 534,174
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 470,398 375,269 288,534
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 457,360 434,525 305,578
          جمع مرغ: 244,592     1,000,943 1,164,982 1,241,820
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آیدین صبا
1389/02/13
25,000 3,100 366,467 299,000 212,367
      احسان مرغ مهاباد
1389/09/07
15,500 2,000     10,933
      به مرغ ارومیه
1388/09/30
24,600 3,100 71,668    
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400 358,748 539,528 543,545
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500 686,864 690,953 594,873
      بهپرورارومیه 1
1388/09/15
25,900 2,900 15,885    
      بهپرورارومیه 1
1389/07/24
27,000 3,000   133,308 419,382
      بهپرورارومیه 1
1388/11/13
23,000 2,800 155,879 110,737  
      بهپرورارومیه 3
1388/11/13
23,000 2,800 155,879 110,737  
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500 686,864 690,953 594,873
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1389/07/10
27,500 3,500   271,553 545,215
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000   184,782 187,266 169,602
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894 434,506 437,740 380,799
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 519,248 484,122 343,620
      کشت وصنعت مهاباد
1389/01/08
91,900 11,800 1,042,759 752,477 572,108
    تولکی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000   34,385 134,491
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1389/01/21
30,000 3,800 377,200 282,440 212,520
      مرغ پرور ارومیه
1388/09/16
26,950 3,100 20,662    
          جمع مرغ: 1,211,970     5,077,411 5,025,199 4,734,328
    آمیخته: کاب
      ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1389/07/03
26,000 3,650 36,677 324,116 533,815
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1388/10/12
21,500 3,300 103,515    
      بالانج طیور
1388/11/03
31,100 4,170 189,793 100,142  
      بالانج طیور
1389/08/15
32,075 3,825     271,483
      برآیند ارومیه
1388/12/04
19,500   157,274 119,002 62,790
      برآیند ارومیه
1389/06/23
35,160 5,255 185,997 556,912 727,811
      برآیند ارومیه
1389/08/25
20,000 3,460     98,747
      تعاونی 175 پلیکان
1388/12/25
17,275 2,800 173,763 128,734 94,828
      تعاونی 86 ارومیه
1389/03/04
28,500 4,100 542,754 388,930 311,144
      زربال ارومیه
1389/08/08
13,000 1,850     146,111
      سلیم جوجه
1388/10/26
23,770 3,570 134,856 51,026  
      مرغ تک
1388/11/17
10,525 4,400 73,913 53,257 6,455
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1389/02/04
12,585 1,750 171,743 137,395 99,958
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550 435,582 569,250 567,563
      نگین جوجه خوی
1389/07/13
15,500 2,200   136,658 293,043
      نیما پر ارومیه
1388/11/17
17,850 2,700 125,355 90,321 10,948
          جمع مرغ: 812,000     2,331,222 2,655,743 3,224,696
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   288,727 230,337 177,100
          جمع مرغ: 42,000     288,727 230,337 177,100
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1388/12/11
67,380 8,060 572,370 440,126 289,285
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569 765,844 779,601 726,863
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000 1,332,665 1,328,716 1,072,055
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 535,779 432,286 330,385
      کیمیا جوجه
1388/11/11
47,500 6,230 313,183 211,217  
      کیمیا جوجه
1389/07/28
13,100     46,199 187,409
      کیمیا جوجه
1389/08/01
23,720 4,880   58,557 317,516
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 535,779 432,286 330,385
          جمع مرغ: 831,835     4,055,620 3,728,988 3,253,898
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه خلخال
1389/02/21
10,700 1,600 173,911 134,535 100,737
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1389/08/23
35,541 4,900     200,546
      نمین بهار
1389/07/29
14,175 3,840   44,992 198,442
      نمین بهار
1389/08/04
10,850     15,306 135,256
      نمین جوجه
1388/09/17
22,225 3,100 20,447    
      نمین جوجه
1388/10/12
11,000   52,961    
          جمع مرغ: 150,916     247,319 194,833 634,981
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 653,689 527,419 403,092
      پاک جوجه نطنز
1388/10/24
30,200 4,200 167,630 55,568  
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 653,689 527,419 403,092
      رنگین جوجه
1389/01/25
22,700 3,700 292,376 223,459 166,376
      سپاهان طیور
1388/10/30
13,800 5,200 81,678 38,088  
      سپاهان طیور
1388/11/04
25,600   157,799 86,357  
      صفاهان
1389/02/15
33,220 4,000 500,205 402,405 291,362
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880 704,843 700,672 552,613
          جمع مرغ: 598,998     3,211,909 2,561,387 1,816,535
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      پرندک
1388/12/23
51,000 6,000 502,044 373,796 273,700
      تولیمرغ
1388/11/26
35,100 4,500 265,871 196,981 69,966
      تولیمرغ
1388/12/05
34,300 5,000 278,744 211,426 115,705
    حذفی   دراج
1388/12/03
35,000 4,300 196,140    
      دربال
1388/10/08
11,900 1,450 49,266    
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375 539,571 547,636 500,857
      ظفرتاش میلاد
1388/10/13
29,100 3,600 141,892 4,462  
      فدک
1388/11/04
19,200 2,492 118,349 64,768  
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800 446,342 463,339 444,302
      کوثر هومند
1389/02/21
25,000 4,000 406,333 314,333 235,367
      مرغ مادر برغان
1388/10/16
34,320 4,800 173,659 21,050  
      مرغ مادر فتحی
1388/10/29
34,020 5,000 199,266 88,679  
      مرغ مادر کوشا
1389/02/22
28,035 4,150 461,250 354,642 266,949
      مرغ مادر کوشا
1389/03/02
1,500 500 27,968 20,240 16,054
      مرغ مادر کوهستان
1389/01/22
30,480 4,650 385,572 290,230 217,789
      مرغدشت
1388/09/18
33,560 5,190 36,021    
          جمع مرغ: 1,075,395     4,228,288 2,951,582 2,140,689
    آمیخته: کاب
      پرندک
1388/12/18
31,950 4,285 297,370 224,374 161,667
      جوجه سار
1388/10/15
21,800 3,150 108,971 10,028  
          جمع مرغ: 139,450     406,341 234,402 161,667
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1389/09/03
16,840 1,600     35,633
      به جوجه زاگرس
1389/08/29
6,650 1,500     23,452
          جمع مرغ: 23,490     0 0 59,085
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1389/02/18
23,700 3,100 371,031 292,537 215,496
          جمع مرغ: 71,100     371,031 292,537 215,496
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570 1,135,684 1,178,931 1,130,494
      جنوب خراسان
1388/11/14
32,500 5,600 222,257 158,470 4,983
          جمع مرغ: 266,730     1,357,941 1,337,401 1,135,477
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      فریمان
1388/09/29
26,050 6,800 71,898    
      فریمان
1389/08/16
27,880 4,150     226,144
      فریمان
1388/10/02
20,500 200 66,010    
      کوثر بیدخت گناباد
1389/02/01
16,100 2,200 216,008 170,585 124,915
      کوثر بیدخت گناباد
1389/01/29
20,800 2,880 274,283 213,685 157,553
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500 1,126,080 1,106,208 791,568
      مرغداران طوس
1388/11/19
32,000 4,900 228,651 165,845 29,440
      مرغداران طوس
1389/02/05
25,900 3,900 355,434 285,539 207,304
          جمع مرغ: 520,830     2,338,364 1,941,862 1,536,924
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1389/08/09
39,000 5,850     412,620
      سیمرغ خراسان
1388/10/23
39,000 5,840 214,084 65,780  
      سیمرغ خراسان
1389/01/28
38,500 5,840 504,735 391,391 289,263
          جمع مرغ: 232,500     718,819 457,171 701,883
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 101,568 447,979 659,456
          جمع مرغ: 96,000     101,568 447,979 659,456
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 448,171 425,795 299,438
      تیکا جوجه-چکاوک زنجان
1389/02/21
21,365 3,050 347,253 268,630 201,145
      ساکت
1389/03/11
26,700 3,700 546,140 378,695 311,553
      سبز دشت
1388/09/28
41,875 5,289 109,154    
      سبز دشت
1388/10/15
32,660 7,750 163,256 15,024  
      سبزدشت ابهر
1389/07/28
57,840 10,544   203,982 827,459
      ققنوس مرغ ابهر
1388/11/20
30,830 5,148 222,181 161,672 33,091
      میثاق زنجان
1389/03/01
8,200   151,257 110,017 86,881
      میثاق زنجان
1389/02/28
13,220 2,900 233,316 173,314 134,395
      ناز مرغ ابهر
1389/06/27
42,940 7,080 166,578 627,467 886,225
      ناز مرغ ابهر
1389/07/06
36,530 6,005 12,883 421,774 748,329
          جمع مرغ: 826,610     2,400,189 2,786,370 3,528,516
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 1,095,475 903,685 682,640
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500 669,268 660,391 490,731
          جمع مرغ: 255,495     1,764,743 1,564,076 1,173,371
    آمیخته: کاب
      سامان جوجه
1389/06/16
51,390 7,735 398,718 924,300 1,069,289
          جمع مرغ: 154,170     398,718 924,300 1,069,289
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900 743,006 819,536 805,073
          جمع مرغ: 117,900     743,006 819,536 805,073
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1389/06/27
34,860 4,760 135,234 509,398 719,464
      فاروق ماکیان
1389/08/19
33,700 4,650     237,697
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380 507,884 703,104 704,148
      مجتمع طیور فارس
1388/10/08
21,510 2,250 89,051    
      مجتمع طیور فارس
1388/09/24
20,150 3,060 40,166    
          جمع مرغ: 282,066     772,335 1,212,502 1,661,309
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      پاییزان جوجه
1389/09/03
22,660 2,408     47,949
          جمع مرغ: 22,660     0 0 47,949
    آمیخته: کاب
      آسیا جوجه کشاورز
1389/08/04
26,840 3,800   37,862 334,587
      زرمرغ
1389/06/09
25,540 3,180 261,206 514,188 533,769
      کوهین جوجه(حاجی)
1389/08/22
26,120 3,645     156,599
          جمع مرغ: 156,420     261,206 552,050 1,024,955
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 248,446 710,907 912,095
          جمع مرغ: 132,090     248,446 710,907 912,095
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025 393,591 391,843 312,601
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320 218,419 302,375 302,823
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000 197,976 318,473 322,276
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000 595,529 586,757 430,640
          جمع مرغ: 233,220     1,405,515 1,599,448 1,368,340
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000 269,700 312,006 307,867
      واروک
1389/06/09
36,000 4,700 368,184 724,776 752,376
          جمع مرغ: 152,985     637,884 1,036,782 1,060,243
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/03/05
98,100 12,600 1,887,771 1,346,259 1,081,520
      ماهان
1389/01/15
54,200 6,700 656,543 475,370 364,007
          جمع مرغ: 456,900     2,544,314 1,821,629 1,445,527
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 641,513 523,403 397,671
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 641,513 523,403 397,671
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1388/10/09
24,600 3,900 105,616    
      طیور بهاران
1389/01/05
33,200 5,200 366,019 265,732 200,573
          جمع مرغ: 310,560     1,754,661 1,312,538 995,915
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1388/10/19
32,000 5,000 167,808 34,347  
          جمع مرغ: 64,000     167,808 34,347 0
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1388/12/09
78,700 11,400 658,877 504,414 313,751
      پیگیر
1389/07/18
78,000 17,450   550,160 1,355,068
      رضایی مینودشت
1388/10/01
24,000 3,200 73,600    
      سیمین جوجه گلستان
1388/09/14
33,750 5,410 15,525    
      ماکیان مهر گنبد
1389/06/10
34,300 4,400 338,701 680,032 716,847
      ماکیان مهر گنبد
1388/11/20
46,510 6,280 335,182 243,898 49,921
      ماکیان مهر گنبد
1388/09/21
25,870 3,995 39,667    
      ماکیان مهر گنبد
1389/08/22
37,650 5,000     225,724
      مزرعه نمونه ارتش
1388/11/27
11,940 1,817 91,174 67,740 25,631
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700 246,695 245,235 193,415
      نیکو دشت گلستان
1389/03/12
45,500 6,500 931,385 657,900 535,808
      نیکو دشت گلستان
1388/11/05
44,400 6,500 276,405 156,584  
          جمع مرغ: 1,052,620     3,007,211 3,105,963 3,416,165
    آمیخته: کاب
      آق جوجه
1389/06/20
19,500 2,500 123,786 326,807 404,547
      پرماه گلستان
1389/02/14
25,000 3,780 371,450 300,917 216,583
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200 141,649 227,863 230,584
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020 199,598 300,179 302,414
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632 433,270 436,496 379,716
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600 655,920 712,457 698,846
          جمع مرغ: 376,041     1,925,673 2,304,719 2,232,690
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   85,122 74,811 54,694
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   85,122 74,811 54,694
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 482,066 453,730 320,551
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/02/28
42,630 6,880 752,362 558,880 433,377
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/03/04
12,250   233,289 167,172 133,737
      سپید ماکیان 1
1389/07/15
52,400 6,780   425,034 958,536
      سپید ماکیان 1
1388/10/01
6,500 500 19,933    
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800   109,701 180,675 183,105
      سپید ماکیان3(خوش خلقت)
1389/02/13
33,500 4,300 491,065 400,660 284,571
      شاهدآبکنار
1389/01/14
20,820 3,115 250,603 180,371 137,273
      قوی تالاب
1388/10/30
42,600 6,000 252,135 117,576  
      گیل جوجه جوگلوبندان
1389/02/11
53,630 10,810 760,652 625,790 448,990
      مرغ سلامت
1388/09/24
27,600 4,420 55,016    
      مرغ مادر شاهد
1388/11/18
2,700   19,126 13,828 2,070
      مرغ مادر شاهد
1388/12/04
18,300 2,450 147,595 111,679 58,926
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000 844,671 1,045,598 1,037,870
      نوید مرغ گیلان
1388/12/22
61,400 8,800 597,831 446,255 325,748
      نوید مرغ گیلان
1389/01/07
5,080   57,095 41,283 31,312
      نوید مرغ گیلان
1389/02/21
30,060   488,576 377,954 283,005
      نوید مرغ گیلان
1389/03/11
45,230 5,800 925,164 641,512 527,774
      نوید مرغ گیلان
1389/08/15
48,400 8,000     409,658
      واحد صفر علی نوید طالمی
1389/07/13
53,480 6,600   471,515 1,011,092
      واحد مصطفی نوید
1389/01/31
7,200   96,048 75,514 55,420
      واحد مصطفی نوید
1389/02/04
23,440 4,180 319,878 255,902 186,176
          جمع مرغ: 1,719,680     7,073,050 6,740,550 6,938,579
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000 305,846 423,407 424,036
      خزر مرغ تالش
1389/07/25
35,000 4,000   160,463 532,910
      سپید ماکیان 1
1389/02/28
16,320 2,320 288,027 213,955 165,910
      سرارودگیل
1389/02/11
17,500 2,600 248,208 204,202 146,510
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240 714,397 708,066 545,559
      مرغ مادر حمید(متقی)(ویشکاسوقی)
1389/09/06
34,520 4,685     36,523
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 727,250 599,928 453,183
      نوید مرغ گیلان
1389/09/02
30,000 4,500     74,060
          جمع مرغ: 506,265     2,283,728 2,310,021 2,378,691
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/08/23
27,000 3,500     152,352
      پیامان خرم
1389/02/05
25,900 2,900 355,434 285,539 207,304
          جمع مرغ: 104,700     355,434 285,539 359,656
    آمیخته: کاب
      دربار
1389/05/19
23,560 3,500 402,075 489,137 484,802
          جمع مرغ: 70,680     402,075 489,137 484,802
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 724,928 656,548 472,779
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/02/10
24,960 3,744 352,102 288,571 207,434
          جمع مرغ: 179,400     1,077,030 945,119 680,213
    آمیخته: آرین
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000   397,087 384,560 268,027
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/01/28
14,325   187,801 145,628 107,629
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/06/29
7,040   22,345 98,555 145,081
          جمع مرغ: 121,095     607,233 628,743 520,737
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1388/09/22
31,000 4,150 52,287    
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 823,093 634,187 496,800
      آمل جوجه
1388/10/07
26,500 3,700 105,647    
      آمل جوجه
1389/08/15
27,135 3,500     229,670
    تولکی   بهار سواد کوه
1388/06/09
45,960 5,700 402,258 603,529 592,458
    تولکی   پارس جوجه طبرستان
1388/06/07
38,700 4,740 213,120 455,893 448,747
      پرینه آمل
1388/12/08
28,980 4,650 240,843 183,965 111,090
      پیوند بند پی
1388/10/16
20,800 2,600 105,248 12,757  
      تعاونی 147 دارتلای شمال(تجن جاری)
1389/07/28
25,800 3,370   90,988 369,095
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1388/10/10
16,550 2,180 73,592    
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1388/04/29
19,000 2,565 177,103 157,170 101,400
      تعاونی 231 زری بال
1388/10/14
16,100 2,070 79,491 4,937  
      تعاونی 260 سواد کوه
1388/10/29
15,577 2,077 91,240 40,604  
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1389/03/11
28,250 4,200 577,844 400,679 329,640
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000   226,013 228,712 205,099
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920 363,511 364,050 303,600
    تولکی   تعاونی 317قائم شهر
1388/05/01
14,100 1,973 136,325 109,585 31,500
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/09/26
6,550   15,065    
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/10/03
14,500 2,700 48,913    
    تولکی   تعاونی 324 دارتلا
1388/04/20
20,000 2,600 226,156 191,477 91,800
    تولکی   تعاونی 440 پیمان
1388/04/11
17,650 2,490 210,934 175,253 72,000
      تعاونی 54 ساری
1388/12/17
18,690 2,100 171,948 130,108 93,426
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1389/06/10
31,080 4,154 306,904 616,191 649,551
      تلاونگ شمال
1388/12/03
22,750 2,270 182,091 137,440 69,767
      تیزبال ساحل
1388/11/27
12,460   95,145 70,690 26,747
      تیزبال ساحل
1388/12/04
6,100 2,400 49,199 37,226 19,642
      تیکا طبرستان
1389/08/19
20,400 3,000     143,888
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1389/01/23
27,200 3,500 346,165 261,918 196,022
      خنارجوجه
1388/09/19
37,460 5,200 45,951    
      خنارجوجه
1389/02/27
12,480 2,370 217,767 162,656 125,532
      خنارجوجه
1389/03/03
21,550 1,785 406,103 292,433 232,955
      دامداران شمال
1389/08/11
43,600 6,680     430,535
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 384,936 348,626 251,045
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880 586,158 577,525 423,864
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500 355,501 630,743 642,074
      زربال گستر کوثر
1388/12/16
53,500 8,000 486,458 369,150 264,147
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500 304,661 458,186 461,599
    تولکی   زرپا نوشهر
1388/03/10
23,365 3,260 196,333 51,300  
      زید ساری
1389/07/03
20,900   29,483 260,539 429,105
      زید ساری
1389/06/17
43,800 8,000 324,383 774,355 910,689
      سپید قوی مازند
1388/09/25
36,700 4,170 78,783    
      سورپشتکی
1388/09/12
36,900 4,460 5,658    
    تولکی   صدف کریم محمدیان
1388/06/21
29,070 3,635   50,013 207,827
      فدک مازند
1389/03/12
34,260 4,465 701,302 495,377 403,446
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500 1,021,244 1,181,440 1,165,768
    تولکی   قطره طلا
1388/02/20
32,670 4,000 162,000    
      قطره طلا
1388/12/22
54,935 6,720 534,883 399,268 291,448
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1388/10/15
50,170 6,750 250,784 23,078  
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 845,594 803,375 564,971
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1388/10/09
38,700 5,500 166,152    
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/01/30
8,200   108,759 85,122 62,615
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/02/01
26,800 4,040 359,567 283,955 207,932
      مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380 227,935 164,161 125,105
      مهر جوجه
1388/10/20
22,100 3,440 117,248 27,109  
      میر امین
1388/12/28
10,600 4,600 110,035 80,942 60,137
      میر امین
1389/01/03
40,380 3,400 436,507 318,247 238,995
      نگین واحد احمد محمدیان
1388/11/06
24,100 3,300 151,509 88,688  
      نور جوجه
1389/08/30
35,000 6,300     111,090
      نوشهر ماکیان
1388/09/25
27,900 3,635 59,892    
      نیما مرغ
1389/06/08
17,500 2,300 185,150 357,957 365,470
      واحد صفایی جوان
1389/08/26
17,700 3,500     81,149
    تولکی   واحد صفایی جوان
1388/06/08
16,700 2,000 212,213 178,560 81,600
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/12/01
4,730   37,278 27,995 13,055
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/11/24
10,770 2,077 80,258 59,121 18,165
      وجین کا(آشوری-کاظمی)تعاونی 840
1388/11/10
15,570 2,070 101,704 66,847  
          جمع مرغ: 3,915,024     14,612,324 13,524,127 12,752,260
    آمیخته: کاب
      آلاشت جوجه
1389/08/09
33,190 4,025     351,150
      به جوجه آمل
1389/01/21
30,800 4,340 387,259 289,971 218,188
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/01/21
19,020 3,600 239,145 179,067 134,738
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/02/04
4,300   58,681 46,944 34,154
      تعاونی 232 -طیور هما
1389/08/16
42,495 6,085     344,691
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1389/08/15
20,330 2,800     172,073
      تعاونی 259 حسین نژاد سروبالان
1389/08/22
14,800 2,550     88,731
      تعاونی 309 پرستو
1389/09/03
57,525 6,715     121,722
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395 353,777 348,567 255,824
      زرپر
1389/08/19
36,305 4,200     256,071
      زرین جوجه ساحل
1389/07/10
31,000 4,500   306,115 614,606
      سلطانی
1389/08/18
13,000 1,600     96,278
      شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640 425,296 312,139 251,109
      فدایی جویباری
1389/07/20
43,670 6,543   277,218 731,881
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900 387,926 382,212 280,518
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1388/11/03
18,870 2,950 115,158 60,761  
      مجتمع نویک
1388/10/22
28,625 5,750 155,376 43,892  
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020 103,889 104,043 86,767
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000 205,467 207,920 186,453
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000 55,562 89,378 90,445
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670   357,006 548,798 553,706
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1388/11/17
19,500 2,650 136,942 98,670 11,960
      مرغ مادر کولائیان(پویا جوجه)
1389/08/08
30,100 4,150     338,304
      مهتاب نور
1389/07/29
15,000 2,100   47,610 209,990
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/06/30
18,500 2,740 52,195 253,314 380,964
          جمع مرغ: 1,105,635     3,033,679 3,596,619 5,810,323
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      ثمین جوجه
1389/06/29
16,720   53,070 234,070 344,566
      ثمین جوجه
1389/07/12
53,920 9,400   494,411 1,035,948
      سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 206,303 478,247 553,268
      مرغ مادر کاشانک
1388/11/12
31,250 4,600 209,875 143,750  
          جمع مرغ: 300,270     469,248 1,350,478 1,933,782
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت احنام
1389/07/29
45,000 6,100   142,830 629,970
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 657,984 500,971 394,987
      مرغ پرور
1388/11/27
39,530 5,370 301,850 224,266 84,858
          جمع مرغ: 304,590     959,834 868,067 1,109,815
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 599,855 500,250 375,743
      چشمه ساران
1389/02/26
33,850 5,154 583,913 438,583 336,853
      شباویز کوهپایه
1388/11/07
30,100 4,446 191,075 115,383  
          جمع مرغ: 248,750     1,374,843 1,054,216 712,596
    آمیخته: کاب
      الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل)
1389/08/18
18,500 2,400     137,011
      تعاونی چناران
1389/08/05
22,000 3,000   23,276 267,505
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725 321,216 390,770 387,306
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/06/30
9,460 3,300 26,690 129,533 194,806
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1389/07/03
14,000   19,749 174,524 287,439
      وحدت غرب
1388/10/26
16,320 2,300 92,589 35,034  
          جمع مرغ: 221,986     460,244 753,137 1,274,067
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130   67,112 252,800
      خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820   41,967 227,562
      یزد جوجه
1389/08/12
30,980 4,150     294,991
          جمع مرغ: 99,580     0 109,079 775,353
          جمع مرغ: