دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1389/10/1 الی 1389/12/29

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1389 بهمن1389 اسفند1389
          جمع کل مرغ: 21,720,840   جمع تولیدات:  83,392,237  80,017,585  75,934,026
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      الماس جوجه
1388/10/14
22,250 2,900 259,287 189,006 141,243
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1388/08/04
12,000 2,500 71,392 40,480  
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1388/07/27
6,600   36,432 15,180  
      تبریز جوجه
1389/03/17
22,840 3,420 193,318 409,749 444,771
      جوجه طلایی تبریز
1389/02/20
60,920 7,500 1,055,541 1,225,548 1,172,305
      سپید مرغ شبستر
1388/07/13
22,700 3,120 105,812 3,481  
      کشت و صنعت پر طلای خاوران
1388/07/05
64,140 9,860 226,200    
      کشت و صنعت پر طلای خاوران
1388/06/29
21,850   53,605    
      مرغ خوشخوان شبستر
1388/10/21
15,000 2,077 182,850 138,690 101,660
      میشو
1389/05/25
41,700 5,200     191,181
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1388/10/08
31,610 4,350 349,944 253,976 190,967
      واحد جاوید عمیدی سهند آذران
1388/10/21
15,150 1,860 184,678 140,076 102,677
      یاران نوین خاصبان
1388/11/14
42,000 6,000 596,344 489,440 345,184
          جمع مرغ: 839,600     3,315,403 2,905,626 2,689,988
    آمیخته: کاب
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1388/08/05
20,400 2,700 122,618 71,944  
      سرند جوجه-آینالو
1388/06/31
16,800 2,140 46,368    
      مادان
1389/03/22
22,809 3,510 152,835 374,219 442,418
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1389/04/08
21,900 3,200 15,447 245,134 419,078
      میشاب مرند
1388/07/14
30,715 4,500 145,057 9,419  
          جمع مرغ: 253,157     482,325 700,716 861,496
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1388/07/22
14,400 1,860 75,072 22,080  
      آیدین صبا
1389/02/13
25,000 3,100 486,834 505,616 478,400
      اروم چکاوک
1388/09/08
29,965 4,100 240,759 185,624 119,460
      به مرغ ارومیه
1388/09/30
24,600 3,100 251,215 185,583 136,546
      به مرغ ارومیه
1389/05/30
26,200 4,400     73,919
      بهپرورارومیه 1
1389/04/29
33,330 3,500   129,298 443,088
      بهپرورارومیه 1
1388/09/15
25,900 2,900 222,792 171,561 119,935
      بهپرورارومیه 1
1388/07/12
26,000 3,700 119,600    
      بهپرورارومیه 1
1388/11/13
23,000 2,800 321,985 266,263 186,561
      بهپرورارومیه 3
1388/11/13
23,000 2,800 321,985 266,263 186,561
      بهپرورارومیه انفاق
1389/04/29
33,330 3,500   129,298 443,088
    تولکی   پرگل ارومیه
1388/01/27
26,900 3,210 254,940 191,170 6,300
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/05/03
9,000     19,044 105,846
      تعاونی 48 خوی(اورین)
1389/04/30
21,100 3,894   74,413 274,032
      دریا پر
1388/08/13
24,000 3,790 156,032 111,872 3,680
      سپیدبالان
1389/04/06
24,900 3,300 35,126 293,986 477,250
      سلیم جوجه
1388/07/21
20,800 2,500 107,162 28,704  
      سلیم جوجه
1388/08/19
13,200 1,650 90,675 66,387 14,168
      کشت وصنعت مهاباد
1389/01/08
91,900 11,800 1,853,011 1,726,188 1,197,763
    حذفی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1388/09/01
16,870 2,000 128,303 97,261 49,148
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1389/01/21
30,000 3,800 603,520 597,080 448,040
      مرغ پرور ارومیه
1388/09/16
26,950 3,100 234,716 180,170 126,449
      یاشارسیمرغ
1388/08/17
17,500 2,200 118,067 85,866 13,417
          جمع مرغ: 1,587,175     5,621,794 5,333,727 4,903,651
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1388/10/12
21,500 3,300 247,250 178,020 133,845
      بالانج طیور
1388/11/03
31,100 4,170 407,721 327,607 233,665
      برآیند ارومیه
1388/12/04
19,500   354,614 257,140 202,124
      تعاونی 175 پلیکان
1388/12/25
17,275 2,800 345,143 283,161 209,258
      تعاونی 175 پلیکان
1388/07/14
30,270 4,500 142,955 9,283  
      تعاونی 86 ارومیه
1389/03/04
28,500 4,100 362,710 566,789 554,990
      سلیم جوجه
1388/10/26
23,770 3,570 298,868 232,535 168,388
      کاوش
1388/06/17
32,540 4,000 19,958    
      مرغ تک
1388/11/17
10,525 4,400 155,734 125,072 89,891
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1389/02/04
12,585 1,750 250,474 253,176 223,073
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1389/05/23
27,500 3,550     145,475
      نیما پر ارومیه
1388/11/17
17,850 2,700 264,120 212,118 152,451
          جمع مرغ: 668,395     2,849,547 2,444,901 2,113,160
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1389/03/22
14,000   93,809 229,694 271,553
          جمع مرغ: 42,000     93,809 229,694 271,553
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1388/12/11
67,380 8,060 1,319,345 924,678 749,041
      آرتا سبلان
1388/06/23
75,800 8,640 116,227    
      اردبیل جوجه
1389/05/06
37,385 4,569   39,553 405,278
      اردبیل جوجه
1388/09/10
42,460 5,200 346,360 268,234 182,295
      تعاونی 256 اردبیل
1388/09/07
19,500 5,940 155,480 119,600 74,750
      تعاونی 256 اردبیل
1389/04/23
64,380 7,000   385,979 974,326
      سبلان جوجه
1388/06/19
22,800 2,800 20,976    
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 164,794 417,956 503,139
      کیمیا جوجه
1388/11/11
47,500 6,230 651,858 541,152 380,190
      کیمیا جوجه
1388/08/06
36,200 4,150 219,806 133,216  
      کیمیا جوجه
1389/03/23
25,960 3,375 164,794 417,956 503,139
          جمع مرغ: 1,060,810     3,159,640 3,248,324 3,772,158
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه خلخال
1389/02/21
10,700 1,600 182,114 215,092 206,067
      نمین جوجه
1388/09/17
22,225 3,100 195,951 149,945 105,643
      نمین جوجه
1388/10/12
11,000   126,500 91,080 68,479
          جمع مرغ: 131,775     504,565 456,117 380,189
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
    تولکی   آفاق طلایی گلپایگان
1387/12/22
25,961 3,115 279,510 254,940 184,870
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 201,060 509,935 613,866
      پاک جوجه نطنز
1388/10/24
30,200 4,200 375,084 288,954 210,232
      پاک جوجه نطنز
1389/03/23
31,673 4,673 201,060 509,935 613,866
      رنگین جوجه
1389/01/25
22,700 3,700 455,271 453,183 357,116
      رنگین جوجه
1388/07/07
27,100 3,500 103,883    
      سپاهان طیور
1388/10/30
13,800 5,200 177,744 140,926 101,144
      سپاهان طیور
1388/11/04
25,600   337,579 272,418 193,911
      صفاهان
1388/07/29
5,400 4,150 30,470 14,076  
      صفاهان
1388/08/06
27,500   166,980 101,200  
      صفاهان
1389/02/15
33,220 4,000 626,530 670,846 636,717
      مرغ مادر درخشان
1389/04/21
34,000 4,880   227,823 535,409
          جمع مرغ: 805,381     2,955,171 3,444,236 3,447,131
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
    حذفی   ایران جوجه
1388/08/27
19,500 2,500 102,570    
    حذفی   ایران جوجه
1388/07/15
23,900 3,200 78,488    
      پرندک
1388/12/23
51,000 6,000 1,017,382 815,626 609,960
      تولیمرغ
1388/11/26
35,100 4,500 582,332 441,324 333,684
      تولیمرغ
1388/12/05
34,300 5,000 630,594 454,932 359,213
    حذفی   حسام جوجه - حسینی
1388/11/22
22,500 3,115 355,350 191,625  
      دراج
1388/12/03
35,000 4,300 629,510 458,850 359,030
      دربال
1388/10/08
11,900 1,450 131,741 95,612 71,892
      دماوند جوجه
1389/05/04
26,300 3,375   46,376 301,240
      ظفرتاش میلاد
1388/10/13
29,100 3,600 336,881 244,071 182,942
      فدک
1388/11/04
19,200 2,492 253,184 204,314 145,433
      فدک
1389/05/09
22,170 2,800     226,740
      کوثر هومند
1389/02/21
25,000 4,000 425,500 502,550 481,467
      مرغ مادر برغان
1388/10/16
34,320 4,800 405,205 298,905 222,074
      مرغ مادر فتحی
1388/10/29
34,020 5,000 435,569 343,761 247,258
      مرغ مادر کوشا
1389/02/22
28,035 4,150 468,558 563,129 540,345
      مرغ مادر کوشا
1389/03/02
1,500 500 20,010 29,877 29,164
      مرغ مادر کوهستان
1389/01/22
30,480 4,650 612,708 607,100 461,284
      مرغدشت
1388/09/18
33,560 5,190 299,490 228,477 161,580
    حذفی   نورالهدی
1389/03/30
18,400 3,600 7,900    
          جمع مرغ: 1,389,115     6,792,972 5,526,529 4,733,306
    آمیخته: کاب
      پرندک
1388/12/18
31,950 4,285 634,911 479,122 369,875
      جوجه سار
1388/10/15
21,800 3,150 255,714 187,524 139,723
    حذفی   خوشه گیر - کوهسار
1389/03/25
10,500 4,500 23,023    
          جمع مرغ: 171,750     913,648 666,646 509,598
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1389/02/18
23,700 3,100 425,178 477,507 455,341
          جمع مرغ: 71,100     425,178 477,507 455,341
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/05/09
56,410 8,570     576,924
      جنوب خراسان
1388/11/14
32,500 5,600 461,457 378,733 267,107
          جمع مرغ: 153,910     461,457 378,733 844,031
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      فریمان
1388/10/02
20,500 200 213,747 157,167 116,303
      فریمان
1388/09/29
26,050 6,800 263,226 194,924 142,997
      کوثر بیدخت گناباد
1389/02/01
16,100 2,200 321,173 323,149 275,750
      کوثر بیدخت گناباد
1389/01/29
20,800 2,880 415,889 416,527 343,810
      مرغداران طوس
1389/04/13
54,000 8,500   514,188 982,836
      مرغداران طوس
1388/11/19
32,000 4,900 486,251 385,173 280,171
      مرغداران طوس
1388/09/03
44,650 4,200 345,055 262,899 143,773
      مرغداران طوس
1388/07/25
33,590 6,850 181,297 66,956  
      مرغداران طوس
1389/02/05
25,900 3,900 515,082 521,436 464,249
      مرغداران طوس
1388/08/15
50,890 8,000 337,096 243,459 23,409
          جمع مرغ: 885,850     3,078,816 3,085,878 2,773,298
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1388/08/20
38,800 5,800 268,909 197,518 47,595
      سیمرغ خراسان
1388/10/23
39,000 5,840 481,390 368,966 269,100
      سیمرغ خراسان
1389/01/28
38,500 5,840 770,385 770,385 628,705
          جمع مرغ: 348,900     1,520,684 1,336,869 945,400
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1388/09/05
46,730 7,000 366,861 280,878 164,801
          جمع مرغ: 140,190     366,861 280,878 164,801
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: کاب
      تک پروران- درسا جوجه
1389/04/08
21,460 3,290 15,137 240,210 410,658
      تیکا جوجه-چکاوک زنجان
1389/02/21
21,365 3,050 363,633 429,480 411,462
      ساکت
1389/03/11
26,700 3,700 282,486 528,126 522,394
      سبز دشت
1388/09/28
41,875 5,289 418,638 310,768 227,298
      سبز دشت
1388/10/15
32,660 7,750 383,102 280,942 209,329
      ققنوس مرغ ابهر
1388/11/20
30,830 5,148 474,618 373,454 273,235
      میثاق زنجان
1389/03/01
8,200   111,902 163,454 159,304
      میثاق زنجان
1389/02/28
13,220 2,900 196,626 264,331 256,019
          جمع مرغ: 588,930     2,246,142 2,590,765 2,469,699
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: آرین
      مرغ مادر اجداد پارس
1388/07/23
27,000 4,050 142,416 45,540  
          جمع مرغ: 54,000     142,416 45,540 0
    آمیخته: راس
      گوشت سفید سمنان
1389/03/25
53,000 6,990 299,061 820,794 1,025,585
      مام جوجه
1389/04/16
32,165 4,500   272,245 555,833
          جمع مرغ: 223,330     299,061 1,093,039 1,581,418
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1388/08/26
30,600 3,940 223,339 167,035 65,688
          جمع مرغ: 91,800     223,339 167,035 65,688
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1389/05/13
39,300 4,900     346,495
          جمع مرغ: 39,300     0 0 346,495
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1388/09/03
16,300 1,350 125,967 95,974 52,486
      تعاونی چیک شیراز
1388/08/26
20,410 3,440 148,965 111,411 43,813
      مجتمع طیور فارس
1388/10/08
21,510 2,250 238,130 172,826 129,949
      مجتمع طیور فارس
1389/05/26
34,042 4,380     144,065
      مجتمع طیور فارس
1388/09/24
20,150 3,060 192,795 144,597 104,430
          جمع مرغ: 269,152     705,857 524,808 474,743
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
    حذفی   مرغ مادر اجداد ارم
1388/11/05
36,400 5,460 340,218    
          جمع مرغ: 36,400     340,218 0 0
    آمیخته: راس
    حذفی   البرز
1388/12/02
6,000 800 79,720    
    حذفی   البرز
1388/11/25
60,400 10,100 720,037    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1388/07/21
25,800 3,600 94,222    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1388/09/26
25,500 3,635 180,608    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1389/02/26
25,960 3,890 234,592    
    حذفی   سیمرغ زیاران
1388/11/22
8,000 1,000 90,347    
          جمع مرغ: 151,660     1,399,526 0 0
    آمیخته: کاب
    حذفی   کسری جوجه
1388/11/27
31,280 4,070 525,191 278,392  
          جمع مرغ: 62,560     525,191 278,392 0
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1389/04/22
19,000 3,025   120,612 293,373
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/05/26
14,640 2,320     61,956
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/06/02
15,500 1,000     27,332
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1389/04/15
28,600 3,000   252,157 502,997
      واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه)
1388/09/02
10,750 1,450 82,417 62,636 32,967
      واروک
1388/07/20
14,600 3,825 74,324 17,909  
          جمع مرغ: 186,790     156,741 453,314 918,625
    آمیخته: کاب
      نچیرآبیدر
1389/05/16
14,995 2,000     116,341
          جمع مرغ: 14,995     0 0 116,341
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1389/03/05
98,100 12,600 1,218,402 1,949,443 1,911,838
      ماهان
1389/01/15
54,200 6,700 1,095,346 1,073,738 744,636
    حذفی   ماهان
1388/12/17
33,760 4,360 452,609    
          جمع مرغ: 490,660     2,766,357 3,023,181 2,656,474
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 186,215 490,541 601,508
      تعاونی 39 جوجک
1389/03/24
31,060 4,670 186,215 490,541 601,508
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1388/10/09
24,600 3,900 274,979 199,161 150,126
      طیور بهاران
1389/01/05
33,200 5,200 667,896 603,753 425,071
      طیور زاگرس
1388/08/06
18,700 2,300 113,546 68,816  
      طیور زاگرس
1388/07/28
17,700 3,300 98,790 43,424  
          جمع مرغ: 432,560     1,527,641 1,896,236 1,778,213
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1388/10/19
32,000 5,000 385,173 289,003 212,949
          جمع مرغ: 96,000     385,173 289,003 212,949
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1388/12/09
78,700 11,400 1,509,623 1,067,959 857,987
      پیگیر
1388/08/19
76,380 11,900 524,679 384,140 81,981
      رضایی مینودشت
1388/10/01
24,000 3,200 247,664 182,528 134,688
      سیمین جوجه گلستان
1388/06/29
33,200 5,600 81,451    
      سیمین جوجه گلستان
1388/09/14
33,750 5,410 286,695 221,490 154,215
      لاله های گلستان
1388/08/20
33,000 4,670 228,712 167,992 40,480
      ماکیان مهر گنبد
1388/11/20
46,510 6,280 716,006 563,391 412,203
      ماکیان مهر گنبد
1388/09/21
25,870 3,995 239,194 180,883 129,316
      مزرعه نمونه ارتش
1388/07/13
11,940 1,760 55,657 1,831  
      مزرعه نمونه ارتش
1388/11/27
11,940 1,817 200,472 151,041 114,791
      مزرعه نمونه ارتش
1389/04/21
11,900 1,700   79,738 187,393
      نیکو دشت گلستان
1389/03/12
45,500 6,500 465,344 886,036 889,525
      نیکو دشت گلستان
1388/11/05
44,400 6,500 588,892 477,241 339,038
          جمع مرغ: 1,341,030     5,144,389 4,364,270 3,341,617
    آمیخته: کاب
      پرماه گلستان
1388/08/12
24,480 3,200 157,651 112,608  
      پرماه گلستان
1389/02/14
25,000 3,780 479,166 505,234 478,783
      صحرای مینودشت
1389/06/02
11,090 2,200     19,555
      صحرای مینودشت
1389/05/30
14,577 1,020     41,127
      گلریزان
1388/06/31
5,255 3,200 14,504    
      گلریزان
1388/07/07
20,400   78,200    
      مرغ مادر تایماز
1389/04/30
21,040 2,632   74,201 273,253
      مینوجوجه
1389/05/12
34,140 3,600     313,041
          جمع مرغ: 251,502     729,521 692,043 1,125,759
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   14,459 55,952 78,960
      پرناز صومعه سرا
1389/04/07
23,100 3,200 24,440 265,650 442,396
      پرناز صومعه سرا
1389/03/31
4,100   14,459 55,952 78,960
      تعاونی میرزا کوچک خان
1388/09/11
32,500 4,900 267,107 207,306 144,517
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/03/04
12,250   155,902 243,620 238,548
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/02/28
42,630 6,880 634,049 852,372 825,572
      سپید ماکیان 1
1388/10/01
6,500 500 67,076 49,435 36,478
      سپید ماکیان 1
1389/06/03
8,800       12,414
      سپید ماکیان3(خوش خلقت)
1389/02/13
33,500 4,300 652,356 677,527 641,056
      سفید رود
1388/06/18
35,880 5,000 27,508    
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1388/08/25
9,450 2,015 68,393 51,005 18,837
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1388/09/09
15,200 1,400 123,059 95,091 62,928
      شاهدآبکنار
1389/01/14
20,820 3,115 421,078 412,140 281,890
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1388/07/19
31,000 4,500 155,910 33,273  
      قوی تالاب
1388/10/30
42,600 6,000 548,688 435,031 312,230
      گیل جوجه جوگلوبندان
1389/02/11
53,630 10,810 1,061,623 1,084,649 1,025,441
      مرغ سلامت
1388/09/24
27,600 4,420 264,077 198,057 143,042
      مرغ مادر شاهد
1388/11/18
2,700   40,489 32,292 23,350
      مرغ مادر شاهد
1388/12/04
18,300 2,450 332,792 241,316 189,686
      نوید جوجه
1389/05/20
50,400 8,000     319,939
      نوید مرغ گیلان
1388/12/22
61,400 8,800 1,223,906 969,711 729,637
      نوید مرغ گیلان
1389/01/07
5,080   102,351 94,407 65,820
      نوید مرغ گیلان
1388/07/01
5,640   16,431    
      نوید مرغ گیلان
1389/02/21
30,060   511,622 604,266 578,915
      نوید مرغ گیلان
1389/03/11
45,230 5,800 478,533 894,649 884,940
      واحد صفر علی نوید طالمی
1388/06/28
40,500 5,130 93,150    
      واحد مصطفی نوید
1389/01/31
7,200   143,741 144,403 121,882
      واحد مصطفی نوید
1389/02/04
23,440 4,180 466,519 471,551 415,482
          جمع مرغ: 1,767,390     7,909,718 8,169,655 7,672,920
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1389/05/26
20,500 3,000     86,756
      سبزدشت گیلان
1388/07/21
28,064 4,935 144,585 38,728  
      سبزدشت گیلان
1388/08/05
57,525 10,064 345,763 202,871  
      سپید ماکیان 1
1389/02/28
16,320 2,320 242,734 326,314 316,054
      سرارودگیل
1389/02/11
17,500 2,600 346,419 353,931 334,612
      سیرنگ جوجه گیلان
1389/04/19
34,410 5,240   254,841 562,971
      نوید جوجه
1388/09/10
24,510 3,240 199,936 154,837 105,230
      نوید مرغ گیلان
1389/03/25
35,185 4,370 198,537 544,898 680,853
      نوید مرغ گیلان
1388/06/31
40,816 6,120 112,653    
          جمع مرغ: 581,859     1,590,627 1,876,420 2,086,476
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1389/02/05
25,900 2,900 515,082 521,436 464,249
      دربار
1388/07/08
28,600 4,400 114,019    
      سیمرغ طلایی
1388/08/11
19,200 3,150 122,470 85,376  
          جمع مرغ: 144,700     751,571 606,812 464,249
    آمیخته: کاب
      دربار
1389/05/19
23,560 3,500     157,868
          جمع مرغ: 23,560     0 0 157,868
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      خزرجوجه چپکرود
1389/04/03
34,840 5,226 86,008 443,397 669,370
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1389/02/10
24,960 3,744 494,474 504,425 472,277
          جمع مرغ: 179,400     580,482 947,822 1,141,647
    آمیخته: آرین
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1388/06/23
33,687 3,998 51,653    
      تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1388/08/20
12,500 1,875 86,633 63,634 15,333
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1389/04/10
19,000     201,020 363,293
      مجتمع لاین بابلکنار
1389/01/28
14,325   286,643 286,643 233,927
          جمع مرغ: 152,162     424,929 551,297 612,553
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1388/09/22
31,000 4,150 289,953 218,653 156,860
      آمل جوجه
1389/03/19
40,000 5,600 310,347 693,066 777,707
      آمل جوجه
1388/10/07
26,500 3,700 290,528 211,293 158,470
    تولکی   برادران رستم نژاد
1387/10/26
18,420 2,490 364,054 220,800  
    تولکی   بهار سواد کوه
1388/06/09
45,960 5,700     96,803
      پرینه آمل
1388/12/08
28,980 4,650 550,117 391,037 312,829
      پیوند بند پی
1388/10/16
20,800 2,600 245,579 181,154 134,590
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1388/10/10
16,550 2,180 186,773 135,003 102,015
    تولکی   تعاونی 214(آیدا)
1387/12/04
20,769 2,596 228,762 192,544 91,290
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1388/04/29
19,000 2,565 90,480 179,140 170,647
      تعاونی 231 زری بال
1388/10/14
16,100 2,070 187,619 136,764 102,203
      تعاونی 260 سواد کوه
1388/10/29
15,577 2,077 199,439 157,402 113,214
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1389/03/11
28,250 4,200 298,885 558,785 552,721
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/05/02
11,000     27,155 132,741
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1389/04/26
17,600 3,920   86,897 250,166
    تولکی   تعاونی 317قائم شهر
1388/05/01
14,100 1,973 115,640 143,570 136,150
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/09/26
6,550   64,077 47,806 34,750
      تعاونی 319 ساری بهتا جوجه
1388/10/03
14,500 2,700 152,743 112,056 83,153
    تولکی   تعاونی 324 دارتلا
1388/04/20
20,000 2,600 152,773 233,353 221,794
    تولکی   تعاونی 440 پیمان
1388/04/11
17,650 2,490 155,947 219,307 208,266
      تعاونی 54 ساری
1388/12/17
18,690 2,100 371,121 276,549 214,935
      تعاونی235 مرغداران شمال
1388/08/20
25,000 3,600 173,267 127,266 30,667
      تلاونگ شمال
1388/12/03
22,750 2,270 409,182 298,252 233,369
      تیرنگ
1388/07/14
35,060 5,620 165,576 10,752  
      تیزبال ساحل
1388/11/27
12,460   209,204 157,619 119,791
      تیزبال ساحل
1388/12/04
6,100 2,400 110,931 80,439 63,228
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1389/01/23
27,200 3,500 546,358 542,186 417,067
    تولکی   حنا جوجه طبرستان
1387/12/19
30,700 4,600 281,260 176,400  
      خنارجوجه
1388/09/19
37,460 5,200 338,314 257,325 182,654
      خنارجوجه
1389/03/03
21,550 1,785 280,868 428,903 419,319
      خنارجوجه
1389/02/27
12,480 2,370 189,446 249,724 241,495
      درنا جوجه شمال
1389/04/03
18,500 2,800 45,670 235,444 355,434
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1388/09/01
30,700 4,100 233,484 176,996 89,439
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1389/04/15
28,150 3,880   248,189 495,084
      روما واحد سیروس جوادیان
1388/09/04
12,250   95,419 72,880 41,323
      روما واحد سیروس جوادیان
1388/08/27
4,300 2,200 31,648 23,736 9,890
      زربال گستر کوثر
1388/07/22
52,500 7,050 273,700 80,500  
      زربال گستر کوثر
1389/06/06
30,790 3,500     10,858
      زربال گستر کوثر
1388/12/16
53,500 8,000 1,061,512 780,957 611,148
      زربال گستر کوثر
1389/05/30
22,250 3,500     62,775
    تولکی   زرپا نوشهر
1388/03/10
23,365 3,260 259,540 254,410 229,077
      سپید قوی مازند
1388/09/25
36,700 4,170 355,084 265,611 192,454
      سروبالان
1388/07/11
24,920 3,500 110,811    
      سورپشتکی
1388/09/12
36,900 4,460 305,532 237,636 164,082
    حذفی   صدف کریم محمدیان
1388/06/21
29,070 3,635 35,659    
      فدک مازند
1389/03/12
34,260 4,465 350,389 667,157 669,783
      قطره طلا
1388/06/17
54,000 7,330 33,120    
      قطره طلا
1389/05/16
56,780 7,500     440,537
    تولکی   قطره طلا
1388/02/20
32,670 4,000 364,230 347,220 287,910
      قطره طلا
1388/12/22
54,935 6,720 1,095,037 867,606 652,810
      گهرباران
1388/07/01
20,500   59,723    
      گهرباران
1388/06/26
15,100 4,650 30,099    
      گوهربال
1388/08/25
22,200 2,900 160,669 119,821 44,252
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1388/10/15
50,170 6,750 588,494 431,563 321,557
      مرغ مادر ذبیحی
1389/04/08
40,490 6,330 28,559 453,218 774,817
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1388/10/09
38,700 5,500 432,589 313,315 236,173
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1388/08/05
17,580 2,280 105,667 61,999  
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/01/30
8,200   163,830 164,334 137,175
      مرغ مادرطیور بهشت
1388/08/02
30,530 4,170 177,888 93,625  
      مرغ مادرطیور بهشت
1389/02/01
26,800 4,040 534,625 537,911 459,013
      مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380 401,556 377,755 260,889
      مهر جوجه
1388/10/20
22,100 3,440 267,705 201,964 148,424
      میر امین
1388/12/28
10,600 4,600 212,268 180,087 130,839
      میر امین
1388/06/31
18,100 3,680 49,956    
      میر امین
1388/07/04
31,840 3,610 107,407    
      میر امین
1389/01/03
40,380 3,400 811,099 718,225 510,807
      نعاونی 251 قائم شهر
1388/08/20
15,900 2,000 110,197 80,942 19,504
      نگین واحد احمد محمدیان
1388/11/06
24,100 3,300 321,494 261,630 185,505
    حذفی   نور جوجه
1389/01/17
31,820 5,200 432,073    
      نوشهر ماکیان
1388/09/25
27,900 3,635 269,942 201,921 146,308
    تولکی   واحد صفایی جوان
1388/06/08
16,700 2,000 147,840 219,520 208,587
    تولکی   واحد محمد الهی
1387/12/07
21,269 2,796 227,744 196,592 110,880
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/12/01
4,730   83,188 61,285 47,504
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1388/11/24
10,770 2,077 174,389 133,763 100,075
      وجین کا(آشوری-کاظمی)تعاونی 840
1388/11/10
15,570 2,070 212,479 175,713 123,668
          جمع مرغ: 4,687,935     17,721,558 15,994,725 14,037,475
    آمیخته: کاب
      به جوجه آمل
1389/01/21
30,800 4,340 619,614 613,002 459,988
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/01/21
19,020 3,600 382,633 378,549 284,058
      تعاونی 148 (پرینه نور)
1389/02/04
4,300   85,582 86,504 76,219
      جوجه زرین نکا
1389/04/15
16,990 2,395   149,795 298,809
      شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640 190,080 384,610 404,318
      کامیارجوجه
1389/04/15
18,630 2,900   164,254 327,651
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1388/11/03
18,870 2,950 247,385 198,776 141,777
      مجتمع نویک
1388/10/22
28,625 5,750 351,134 267,740 195,757
      مرغ مادر ساران 57
1389/04/26
5,030 1,020   24,834 71,495
      مرغ مادر ساران 57
1389/05/02
10,000 1,000   24,687 120,673
      مرغ مادر شاکری
1389/06/02
4,350 4,000     7,671
      مرغ مادر شاکری
1389/05/31
26,670       65,840
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1388/11/17
19,500 2,650 288,535 231,725 166,543
          جمع مرغ: 557,855     2,164,963 2,524,476 2,620,799
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      مرغ مادر کاشانک
1388/11/12
31,250 4,600 431,250 359,375 250,125
          جمع مرغ: 93,750     431,250 359,375 250,125
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1388/07/28
18,360 2,350 102,473 45,043  
      کشت وصنعت تفرش
1389/03/18
32,000 4,500 259,563 564,266 622,656
      مرغ پرور
1388/11/27
39,530 5,370 663,708 500,054 380,041
          جمع مرغ: 251,310     1,025,744 1,109,363 1,002,697
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      چشمه ساران
1389/03/26
29,000 4,670 153,410 440,220 560,725
      چشمه ساران
1389/02/26
33,850 5,154 524,224 677,857 654,502
      شباویز کوهپایه
1388/11/07
30,100 4,446 403,842 329,996 233,536
    تولکی   شیران غرب
1388/01/22
18,170 3,100 371,280 335,906 243,600
          جمع مرغ: 333,360     1,452,756 1,783,979 1,692,363
    آمیخته: کاب
      تعاونی مرغ دوستان
1389/05/19
18,822 2,725     126,120
      وحدت غرب
1388/10/26
16,320 2,300 205,197 159,654 115,612
          جمع مرغ: 67,782     205,197 159,654 241,732
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ: