دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 چند نکته برای پیشگیری از اسهال
چند نکته برای پیشگیری از اسهال
۱ – مدیریت صحیح استفاده از آغوز

۲- جدا کردن گوساله ها از مادران خود بلافاصله پس از تولد

۳- جدا نگه داشتن گوساله ها از دام های بزرگتر

۴- ضد عفونی کردن وسایل خوراک دهی گوساله ها و محیط گوساله دانی

۵ – نظافت نمودن جایگاه گوساله ها قبل از ورود گوساله های جدید

۶- درمان سریع گوساله های بیمار

 

مآخذ: مجله برآیند شماره ۳