دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 جایگاه فری استال
جایگاه فری استال مزیت جایگاه فری استال : ۱- بهره وری مصرف خوراک ۲- افزایش ضریب سلامت دام ۳- افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال دراز کش   ۴- کاهش صدمات پستان ۵- کاهش بارمیکربی شیر ۶- کاهش لنگش در گله ۷- کاهش تعویض هزینه های بستر اندازه های مهم: ۱- عرض فری استال ۱۲۰-۱۴۰ ۲- ارتفاع میله گردنی تا روی بستر ۱۱۵سانتی متر ۳- ارتفاع بستر از سطح زمین (بدون پوشش)۲۲ سانتی متر ۴- تخته سینه که زیر میله گردنی و بطور مورب نصب می شود۱۰ سانتی متر ۵- فاصله میله گردنی تا ابتدای چاله کود یا راهرو ۱۷۵ سانتی متر. ۶- فاصله بیرونی لوپ تا ابتدای چاله کود یا راهرو ۱۶ تا ۲۴ سانتی متر دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام ۷-بستر از مواد جاذب الرطوبه و خشک (ماسه خیلی خوب است ) با شیب ۳ تا۴ در صد