دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 جداول احتیاجات غذایی نژاد های مرغ گوشتی ( راس 208 ، 308 – آربراکرز ـ کاپ 500 و HI 45 - )

جداول احتیاجات غذایی نژاد های مرغ گوشتی ( راس 208 ، 308 آربراکرز ـ کاپ 500 و  HI 45 -   )

تهیه و تنظیم : مهندس ماشاالله زوارئی

 با تایید متخصصین گروه تولیدی بهپرور              روز

23

1

1

23

1

2

23

1

3

22

2

4

21

3

5

20

4

6 روزگی تا پایان دوره

                                

 

جدول 2

برنامه نوری توصیه شده توسط کمپانی راس

         سن

      طول دوره روشنایی ( ساعت)

        طول دوره تاریکی (ساعت)

 6 -0 روزگی

23

1

 21-7  روزگی

16

8

  28-22 روزگی

18

6

  29روزگی تا کشتار

23

1

                                                                       

 

جدول 3

 

برنامه نوردهی پیشنهادی در گله گوشتی نژاد آربراکرز

  شدت نور (لوکس)

   ساعت خاموشی

   ساعت روشنایی

    سن (روز)

30-20

1-0

24-23

3-1

10-5

12

12

15-4

10-5

8

16

22-16

10-5

6-1

23-18

23 تا کشتار

 

جدول 4

 

برنامه های پیشنهادی جهت جیره های غذایی جوجه های گوشتی نژاد 45HI-  از 0 تا 56 روزگی

 دوره پایانی

  (به روز)

  دوره رشد 2 

    (به روز)

  دوره رشد 1

    ( به روز)

     دوره آغازین

       (به روز)

    جنس

 

    سن کشتار

      ( به روز)

35-31

 

30-19

18-0

خروس

35

35-31

 

30-17

16-0

مرغ

 

35-31

 

30-18

17-0

مخلوط

 

 

 

 

 

 

 

42-37

 

36-19

18-0

خروس

42

42-38

 

37-17

16-0

مرغ

 

42-37

 

36-18

17-0

مخلوط

 

 

 

 

 

 

 

49-44

43-29

28-19

18-0

خروس

49

49-44

43-35

34-17

16-0

مرغ

 

49-44

43-32

31-18

17-0

مخلوط

 

 

 

 

 

 

 

56-51

50-33

32-19

18-0

خروس

56

56 -50

49-32

31-17

16-0

مرغ

 

56-51

50-33

32-18

17-0

مخلوط

 

 

 

جدول 5

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد 45 HI-   از 0 تا 56 روزگی

   دوره پایانی

  دوره رشد 2

   دوره رشد 1

   دوره آغازین

 

3200-3125

3175-3125

3125-3050

3050-2950

   انرژی ( کیلو گرم)

 

 

 

 

 

18

19

20

22

   پروتئین خام (%)

82/0

87/0

90/0

95/0

   کلسیم (%)

34/0

37/0

40/0

44/0

   فسفر قابل دسترس (%)

19/0

19/0

19/0

19/0

   سدیم (%)

21/0

21/0

21/0

21/0

   کلراید (%)

 

 

 

 

 

39/0

42/0

45/0

50/0

    متیونین (%)

75/0

80/0

83/0

90/0

   متیونین + سیستین(%)

95/0

05/1

15/1

25/1

   لیزین(%)

69/0

72/0

75/0

81/0

    ترئونین (%)

17/0

19/0

21/0

24/0

   تریپتوفان (%)

3175

3150

3100

3000

انرژی پایه ( کیلو کالری- کیلو گرم)

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6

 

 

جدول تغییرات وزن بدن و ضریب تبدیل نژاد گوشتی HI – 45

خروس

ضریب تبدیل غذایی

میانگین وزن (گرم)

سن ( روز )

سن ( هفته )

9/0

162

7

1

19/1

428

14

2

36/1

835

21

3

48/1

1334

28

4

6/1

1888

35

5

72/1

2435

42

6

86/1

2960

49

7

99/1

3450

56

8

مرغ

94/0

156

7

1

25/1

408

14

2

44/1

771

21

3

58/1

1196

28

4

72/1

1642

35

5

86/1

2075

42

6

2

2470

49

7

13/2

2820

56

8

مخلوط

92 / 0

159

7

1

22/1

418

14

2

4/1

803

21

3

53/1

1265

28

4

66/1

1765

35

5

79/1

2255

42

6

93/1

2715

49

7

06/2

3135

56

8

         

 

 

جدول 7

 

برنامه پیشنهادی جهت جیره های غذایی جوجه های گوشتی نژاد راس

وزن

( کیلو گرم )

پایانی

( روز )

رشد 2

(روز )

رشد 1

( روز‌ )

آغازین

( روز )

جنس

سن کشتار

( روز )

8/1-6/1

25 تا کشتار

----

24-11

10-0

مخلوط

35

5/2-3/2

29 تا کشتار

----

28-11

10-0

مخلوط

42-45

3

43 تا کشتار

42-29

28-11

10-0

خروس

56-59

5/2-3/2

25 تا کشتار

----

24-11

10-0

مرغ

42-45

 

 

جدول 8

میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی نژاد راس

نوع

 

 

پیش دان

( 10 0  روزگی )

دان رشد

( 28- 11 روزگی )

پس دان

( 29 تا کشتار )

 پروتئین خام

%

24-22

22-20

20-18

 انرژی متابولیسم

کیلو کالری بر کیلو گرم

3010

3175

25-32

 چربی

%

7-4

9-4

9-4

 اسید لینولئیک

%

25/1

2/1

1

 مواد معدنی

 کلسیم

%

1

9/0

85/0

 فسفر قابل دسترس

%

5/0

45/0

42/0

 پتاسیم

%

4/0

4/0

4/0

 سدیم

%

16/0

16/0

16/0

 کلر

%

22/0-16/0

22/0-16/0

22/0-16/0

0 - 10 مواد معدنی

 کلسیم

%

95/0-09

9/0-85/0

85/0-08

 فسفر قابل دسترس

%

47/0-45/0

45/0-42/0

43/0-4/0

 سدیم

%

22/0-18/0

22/0-18/0

22/0-18/0

 کلر

 

3/0-2/0

3/0-2/0

3/0-2/0

 پتاسیم

 

9/0-7/0

9/0-7/0

9/0-7/0

 منیزیم

%

06/0

06/0

06/0

 اسید های آمینه

 متیونین

%

47/0

44/0

38/0

 متیونین+ سیستین

%

92/0

82/0

77/0

 لیزین

%

2/1

01/1

94/0

 تریپتوفان

%

22/0

19/0

18/0

 ارژنین

%

28/1

2/1

96/0

 ترئونین

%

78/0

76/0

7/0

 

   

جدول 12

جدول تغییرات وزن بدن ، میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی آربراکرز

ضریب تبدیل غذایی

     جمع            هفتگی

مصرف خوراک

     جمع          هفتگی

افزایش وزن

بدن ( گرم )

وزن بدن

( گرم )

سن ( هفته )

     85/0            10/1

    149              149

135

175

1

    07/1             22/1

    471             322

265

440

2

    24/1             45/1

    986             515

355

795

3

    40/1             68/1

   1750             764

455

1250

4

    56/1             94/1

    2761            1011

520

1770

5

    73/1             24/2

   4074            1313

585

2355

6

    90/1             58/2

   5586             1512

585

2940

7

 

 

جدول 13

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد کاب 500  تا سن 45 روزگی

 نوع

دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

 پروتئین                           %

23

22

19

 لیزین ـ کل                      %

40/1

30/1

14/1

 لیزین ـ قابل هضم             %

23/1

14/1

00/1

 متیونین ـ کل                    %

60/0

57/0

51/0

 متیونین ـ قابل هضم            %

54/0

51/0

46/0

 متیونین + سیستین ـ کل       %

04/1

00/1

93/0

 متیونین + سیستین ـ قابل هضم        %

91/0

88/0

82/0

 تریپتوفان                           %

23/0

21/0

19/0

 ترئونین                             %

94/0

88/0

79/0

 لوسین                             %

54/1

43/1

34/1

 ایزولوسین                          %

94/0

87/0

74/0

 والین                               %

06/1

00/1

88/0

 آرژنین                              %

47/1

36/1

16/1

 کلسیم                              %   

90/0

90/0

90/0

 فسفر قابل استفاده                %

45/0

45/0

45/0

 سدیم                              %

20/0

17/0

15/0

 کلر                                  %

20/0

17/0

15/0

 پتاسیم                              %

65/0

65/0

65/0

  اسید:  بالانس الکترولیت

 ( قابل اکی والان / 100 گرم )

20

20

20

 اسید لینولئیک

25/1

25/1

25/1

 انرژی           کیلو کالری / کیلو گرم

3070

3166

3226

 

 

 

جدول 14

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد کاب 500   تا سن 54 روزگی

 نوع

دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

 پروتئین                     %

22

21

19

 لیزین ـ کل                 %

33/1

25/1

10/1

 لیزین ـ قابل هضم         %

17/1

10/1

97/0

 متیونین ـ کل               %

56/0

53/0

48/0

 متیونین ـ قابل هضم       %

50/0

48/0

43/0

 متیونین + سیستین ـ کل  %

98/0

96/0

88/0

 متیونین + سیستین ـ قابل هضم    %

86/0

84/0

77/0

 تریپتوفان                    % 

21/0

21/0

20/0

 ترئونین                      %

88/0

85/0

77/0

 لوسین                       %

42/1

36/1

20/1

 ایزولوسین                   %

88/0

84/0

75/0

 والین                         %

01/1

96/0

86/0

 آرژنین                       %

39/1

34/1

20/1

 کلسیم                       %

90/0

00/1

90/0

 فسفر قابل استفاده         %

45/0

50/0

45/0

 سدیم                        %

20/0

17/0

16/0

 کلر                           % 

20/0

20/0

20/0

 پتاسیم                       %

65/0

65/0

65/0

 اسید : بالانس الکترولیت

 ( میلی اکی و الان / 100 گرم )

20

20

20

 اسید لینولئیک             %

25/1

25/1

25/1

 انرژی       کیلو کالری / کیلو گرم

3023

3166

3202