دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 تفاله مرکبات
تفاله مرکبات

 

تفاله مرکبات شامل بخشهای داخلی و نیز میوه های ضایعاتی خانواده مرکبات (پرتقال ٬نارنگی٬گریپ فروت و)هستندکه به صورت خشک در آمده اند . این مواد دارای انرژی نسبتاًبالایی بوده و کلسیم ٬فیبر قابل هضم تقریباًبالایی داشته و از نظر پروتئین ضعیف هستند (حدود۷ درصد )تفاله مرکبات از نظر ارزش غذائی شبیه تفاله چغندر قند است. این مواد خوراکی بوی مطبوع و در عین حال غیر معمولی دارند .

تفاله مرکبات بسیار خوشخوارک بوده و میتوانند ۲۵ تا ۳۵ درصد کل ماده خشک جیره را تشکیل دهند .

حداکثر سطح استفاده از آن در گوساله های کمتر از ۲ماه ۱۰%میباشد . اصولاًماده خشک این گونه تفاله ها ۹۰%بوده و حدود ۷۴%٬ TDN دارند . به صورت یک قانون کلی میتوان تا حدود ۴۰ درصد ذرت آرد شده جیره را با تفاله خشک مرکبات جایگزین کرد . ضمناًاز آنجاکه این ماده دارای فیبر قابل هضم خوبی است میتواند به عنوان جایگزین بخشی از فیبر علوفه در جیره های غذایی باشد اما میزان پروتئین آن نسبتاً اندک است .

مآخذ : مجله برآیند – ش ۱۱ – ص ۳