دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 راهنماى پاکسازى وشستشو و طريقه ضد عفونى مرغدارى
 

راهنماى پاکسازى وشستشو و طريقه ضد عفونى مرغدارى

الف : شستشو و ضدعفونى کردن سالن هاى مرغدارى
مرحله 1 – تخليه کود حاصل و حمل و نقل آن با توجه به دستورالعمل (بخشنامه شماره 29771 – 19/7/74) سازمان دامپزشکى کشور بايد انجام پذيرد .
مرحله 2 – پاکسازى سالن ها در محوطه مرغدارى از بقاياى کود و پر و لاشه و ساير بقاياى آلود کننده از دور قبل صورت پذيرد .
مرحله 3 – کليه تجهيزات و لوازم از قبيل دانخورى ، آبخورى و غيره . . . از سالن ها خارج و جهت شستشو و ضد عفونى به محوطه خارج از سالن منتقل شود .
مرحله 4 – با استفاده از آب گرم (با فشار قوى) کليه قسمتهاى سالن ها از قبيل کف – سطوح داخلى و خارجى ديوارهاى سالن – پشت بام و ساير تاسيسات (کارخانه تهيه دان- انبارها – دفتر کار – اتاق نگهبانى و . . . ) در مرغدارى از کود – پر – و گرد خاک کاملا پاکيزه شود .
مرحله 5 – شستشوى بعدى با استفاده از ديتر جنت ها (صابون مايع – محلول هاى پاک کننده و . . . ) انجام گيرد و سپس با آب گرو و فشار مناسب کليه قسمت ها پاکيزه شود .
مرحله 6 – تعمير و مرمت هر گونه منفذ و بر طرف کردن خرابى هاى موجود در سطح سالن ها و ساير تاسيسات و رفع پارگى هاى تورى پنچره ها در اين مرحله الزاميست .
مرحله 7 – شعله دادن کف و ديوارهاى سالن از داخل و خارج تا ارتفاع 5/1 متر .
مرحله 8 – ضدعفونى کليه سطوح (کف – سقف – ديوارها – پشت بام ) با توجه به پيشنهادات مندرج در جداول 1 و 2 .
مرحله 9 – نظارت و ضدعفونى سيستم تهويه و سيستم هاى برق با توجه به بند 7 .
مرحله 10 – لايروبى و شستشو و ضد عفونى سيستم فاضلاب با توجه به بند 7 .
مرحله 11 – پس از پايان مرحله 9 کليه درب ها و پنجره هاى سالن ها و ساير تاسيسات تا ضدعفونى نهايى پس از نصب لوازم و تجهيزات از ورود احتمالى موش و بايد بسته شوند تا يا افراد غير مسئول بايد بسته نگهداشته شود .
ب – شستشو و ضد عفونى لوازم و تجهيزات
مرحله 1 – کليه لوازم و تجهيزات مرغدارى از قبيل دانخورى و آبخورى و آنهايى که قابل شستشو مى باشند به خارج از سالن ها منتقل شود و بايد در مرحله اول در آب گرم غوطه ور گردند .
مرحله 2 – لوازم فوق را مجددا با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفونى کننده مؤثر به مدت دو ساعت غوطه ور و ضدعفونى گردند و متعاقبا با آب تميز آب کشيده شود

ج : پاکسازى و شستشو و ضدعفونى محوطه
مرحله 1 – سطوح آسفالته و بتونى محوطه مرغدارى پس از شستشو سالن ها با آب فشار قوى بايد کاملا تميز شود .
مرحله 2 – کليه سطوح مطرح شده در مرحله 1 و همچنين سطوح خاکى و . . . بايد شعله داده شوند .
مرحله 3 – اسپرى ماده ضدعفونى کننده با توجه به مواد ضدعفونى کننده مؤثر بر روى سطوح اعم از آسفالت شده و بتونى و شنى و خاکى الزاميست .
مرحله 4 – آهک پاشى سطوح غير قابل شستشو محوطه مرغدارى پس از انتقال لوازم و تجهيزات مرغدارى به داخل سالن ها با آب آهک تازه انجام پذيرد .
مرحله 5 – تامين محلول ضدعفونى کننده در حوضچه هاى ضدعفونى در مدخل درب ورودى مرغدارى و سالن ها پس از شستشو و ضدعفونى سالن هاى الزاميست .

د : شستشو و ضدعفونى شبکه آبرسانى
1 – کليه شبکه آبرسانى محتوى آب آشاميدنى طيور تخليه و لايروبى و شستشو و تميز شود .
2 – مخازن و لوله ها با محلول ضدعفونى کننده پر گرديده و پس از 24 ساعت محلول تخليه و سپس سيستم با آب تميز شستشو داده شود .
ه : استفاده از فرمالين جهت ضدعفونى
1 – استفاده از لباس کار – ماسک و دستکش مناسب در زمان استفاده از فرمالين ضرورى است .
2 – قبل از شروع استفاده از فرمالين بايد کليه پنجره ها و هواکش ها و کليه نقاطى که امکان خروج گاز از آنها وجود دارد بسته شوند .
3 – پس از قرار دادن کليه وسايل و تجهيزات و ملزومات مورد نياز دوره پرورش در داخل سالنها نسبت به توزيع بستر مناسب و سالم به نحوى که در مسير رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
4 – در صورتى که جهت ضدعفونى سالن ها از ترکيب پرمنگنات و فرمالين استفاده شود به ميزان حداقل 10 گرم پرمنگنات و 20 سانتى متر مکعب فرمالين براى هر متر مکعب لازم مى باشد . حداقل درجه حرارت سالن کمتر از 25 درجه سانتى گراد و رطوبت نسبى 65 درصد باشد .