دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 نکات ضرورى در انجام واکسيناسيون Precautions
 

نکات ضرورى در انجام واکسيناسيون Precautions

1 – قبل از مصرف واکسن حتما بايد از سلامت گله اطمينان حاصل کرد .
2 – در روش آشاميدنى لازمست آبخورى ها را با آب فاقد مواد ضد عفونى کاملا شسته و تميز کرد و تعداد آنها نيز کافى باشد و حتى المقدور تعدادى آبخورى اضافى در نظر گرفته شود .
3 – جهت رقيق نمودن واکسن لازمست از آب مقطر ، آب آشاميدنى فاقد املاح ، کلر و مواد ضد عفونى کننده ديگر ، آب جوشيده سرد شده و يا سرم فيزيولوژى 5/8 درصد استفاده کرد و درجه حرارت آب مصرفى مى بايستى حدود 23 درجه سانتى گراد در نظر گرفته شود و PH آن برابر 7 باشد .
4 – قبل از محلول کردن واکسن طيور را به مدت 4 – 2 ساعت (بسته به سن و به فصل سال) تشنه نگهداريد .
5 – آب محتوى واکسن مى بايد خنک و در عرض دو ساعت توسط طيور آشاميده شود .
6 – اضافه کردن شير خشک (بدون چربى) به نسبت 5/2-2 گرم در ليتر در آب مصرفى همچنين از شير معمولى بدون چربى يا کم چربى به نسبت 10-15 درصد مى توان استفاده کرد . اضافه کردن شير سبب حفظ و ماندگارى ويروس واکسن مى شود .
7 – جهت واکسيناسيون به طريقه قطره چشمى و يا تزريقى نياز به افراد آموزش ديده و به تعداد کافى مى باشد .
8 – جهت واکسيناسيون به طريقه آشنايى تجويز واکسن در طول ساعات سردتر روز بايد مورد نظر قرار گيرد .
9 – واکسن هاى کشته (vac Inactivated (را قبل از مصرف و در خلال واکسيناسيون بخوبى تکان دهيد .
10 – سر سوزن مورد استفاده بايد تميز و عارى از آلودگى باشد .
11- فلاکن محتوى واکسن را قبل از مصرف مدتى در درجه حرارت اطاق 20C) و(+18C نگهداشته سپس اقدام به واکسيناسيون نماييد .
12 – در روش اسپرى مطمئن باشيد که گله مورد نظر عارى از آلودگى مايکوپلاسمايى و ساير بيمارى هاى تنفسى باشد .(PPLO)