دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قوانین HACCP
قوانین HACCP سازمان دامپزشکی کشورمقدمه :
برنامه HACCP (سیستم تجزیه و تحلیل خطر ، نقاط کنترل بحرانی) جهت شناسایی نقاطی که احتمال ورود عوامل بیماریزا در زنجیره تولید وجود دارد و نقاطی که می توان عوامل بیماریزا را از زنجیره حذف کرد ، به کار می رود که این برنامه ها در تمامی مراحل تولید به صورت مستمر و مداوم مورد ممیزی قرار می گیرند .
اساس برنامه HACCP در فارم های مرغداری عبارتند از ۱- تجزیه و تحلیل خطر Hazard Analysis ۲ - شناسایی نقاط کنترل بحران Critical control points ۳ - تعیین حدود بحران Critical limits ۴ - نظارت Monitoring ۵ - اصلاح نقاط ضعف correction ۶ - ثبت مراحل کار Recording ۷ - اثبات صحت عملکرد Verification   ۱ - تجزیه و تحلیل خطر : شناسایی خطراتی که احتمال دارد در هر مرحله از زنجیره تولید محصول نهایی را تحت تاثیر قرار دهد . برای مثال کامپیلو باکتر و سالمونلا پاتوژن هایی هستند که از اهمیت زیادی برخوردارند . ۲ - شناسایی نقاط کنترل بحران : نقاط کنترل بحران برای از بین بردن خطرات احتمالی ورود پاتوژن ها می باشد . چرا که در فارم های مرغداری نقاط کنترل بحران وجود دارند که در برنامه بیوسکیوریتی فارم ها نقش مهمی در کاهش آلودگی ها دارد . ۳ - تعیین حدود بحران : تعیین حدود بحران بدین معنی است که می بایستی برای هر عامل بیماریزا کمترین میزانی که احتمال ایجاد بحران را می نماید ، تعیین شود . ۴ - نظارت : مشاهده و کنترل سطح بهداشتی و ضوعفونی برای حصول اطمینان از رعایت حدود بحران ها . مطابق تحقیقات انجام شده قسمت های زیر از نظر اهمیت کنترل میزان آلودگی معرفی شده اند . ۱ - سطوح سخت : کف های بتون ، کف زیر آبخوریها ، دیوارها . ۲ - سطوح خلل و فرج دار : کف زمین و الوارهای چوبی . ۳ - وسایل : آبخوریها و دانخوریها . ۴ - وسایل قابل حمل و پرسنل ۵ - اصلاح نقاط ضعف : در صورتی که بعد از آزمایشات ، بار میکروبی ، با حدود بحران مشخص شده تطابق نداشته باشد ، می بایستی برای اصلاح آن به نکات زیر توجه شود : ۱ - شناسایی و اصلاح عامل ایجاد کننده مشکل ۲ - اطمینان از استفاده صحیح ماده ضد عفونی کننده ۳ - ثبت دقیق مرحله به مرحله کارهای انجام شده جهت شناسایی اصلاح نقاط ضعف ۶ - ثبت : ثبت مراحل کار برای اطمینان از تداوم و انجام صحیح برنامه بیوسکیوریتی مهم است . مواردی که باید ثبت شود شامل : ۱ - محصولات مصرف شده و محل های ضدعفونی شده ، ۲ - رقت مواد ضدعفونی کننده و آزمایش صحت رقت ها و ۳ - آزمایشات باکتریولوژیک از سطوح تمیز و ضدعفونی شده ۷ - اثبات صحت عملکرد : برای اثبات صحت سیستم HACCP ، آزمایشات باکتریو لوژی ، کالیبره کردن و آزمایشات میزان دوز مصرفی انجام می گیرد .