دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 تفاوتهای عمومی میان چهار گونه پرندگان ، ارزیابی شده توسط RAPD
 

تفاوتهای عمومی میان چهار گونه پرندگان ، ارزیابی شده توسط RAPD

 

آزمایشهای ژنتیکی ، ملکولی بر روی چهارگونه مهم پرندگان شامل :

مرغ ، بوقلمون ، اردک و آمیون

صورت گرفت . نمونه گیریهای ژنتیکی از پرندگانی که در بخش علوم طیور ( Angrau ) نگهداری می شدند انجام گرفت . برنامه ریزی این تحقیق نیز توسط مسئولین همین بخش صورت گرفت . در این آزمایش همچنین از نشانه های تقویت شده پلی مورفیک DNA یا همان RAPD نیز اتفاده شد .

بر اساس پروتوکل استاندارد ، نمونه های انتخابی که شامل هردو جنس در هر چهار گونه پرندگان بودند در معرض آزمایش RAPD قرار گرفتند . تعداد 161 نشانگر پلی مورفیک اصلی متراکم از این نمونه گیریهای ژنتیکی جمع آوری شدند و برای برخی از مقایسه های عمومی خارجی و داخلی مصرف شدند .

نتایج مشخص ساخت که بطور چشمگیری الگوهای بدست آمده ، جزئیات مربوط به هرگونه را مشخص میساخت و تفاوتهای موجود در گونه ها مربوط به محدوده همان گونه ها می شد .

در محدوده آزمایشات ژنی صورت گرفته و پس از بررسی نتیجه ها بالاترین شباهت ژنتیکی در مرغها دیده شد که میزان آن 84.7 درصد بود . همچنین در این گروه چهار عضوی اردکها با 76.7 درصد کمترین شباهت ژنتیکی را داشتند .

با بررسی آزمایشات بعمل آمده ، همانطور که انتظار میرفت فاصله داخلی گونه ها زیاد بود . همچنین از نظر ژنتیکی نیز فاصله بین گونه های مختلف مورد آزمایش قرار گرفت . پس از نتیجه گیریها مشخص گشت که مرغها نسبت به اردکها بیشترین تفاوتها را از نظر ژنتیکی دارند . بوقلمونها نیز ، حد واسط میان مرغها و بوقلمونها قرار گرفتند . میزان شباهت این پرندگان نسبت به مرغ ، بصورت زیر بود :

بوقلمونها : 0.193

امیون : 0242

اردکها : 0.512  

در این مطالعات ثابت شد که RAPD میتواند برای ارزیابی گونه های مختلف ، بعنوان نشانگر درون ژنی بصورت گسترده ایی مورد استفاده قرار گیرد . از مزیت اسفاده از این نشانگرها قابل تولید بودن آنها بصورت موثر میباشد . همچنین برای شناسایی ژنهای بخصوص DNA نیز میتوان از RAPD استفاده کرد .

از این تکنیک برای مقصودهای کاربردی و با اهداف مشخص نیز میتوان استفاده کرد .

 

منبع : Featured Poultry Articles At Poulvet.com  

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

 

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار .

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام