دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 تاثیر سن و عدم مصرف غذا بر میزان باکتریها قبل و بعد از غوطه وری لاشه در حوضچه آب سرد
تاثیر سن و عدم مصرف غذا بر میزان باکتریها قبل و بعد از غوطه وری لاشه در حوضچه آب سرد دکتر خاطره دادخواه جوجه هایی در سنین ۴۲ ، ۴۹ ، ۵۶ روزگی (۱۲ ساعت عدم مصرف غذا و یا مصرف غذا تا آخرین لحظه کشتار) انتخاب گردیدند . این جوجه ها از دو مزرعه تجاری که قبلا از لحاظ کمپلی باکتر مثبت بودند انتخاب شدند . همچنین یک هفته قبل از کشتار به جوجه ها سالمونلای مقاوم به نالیدیکسیک اسید خورانده شد . در طی خونریزی پنبه در کلواک هر کدام از لاشه قرار گرفت . کل لاشه قبل و بعد از غوطه وری در آب سرد به ppm ۲۰ هیپوکلریت سدیم آغشته شد .   ۱۰ Log معرف کلی فرم ، کمپلی باکتر و اشر شیاکلی است که به طور معنا داری تحت تاثیر سن کشتار پرنده می باشد (۰۵/۰ p <) . عدم مصرف غذا فقط بر تعداد کمپلی باکتر لاشه مسن تر (۵۶ روزه) تاثیر گذاشت . غوطه وری در آب سرد به همراه هیپوکلریت سدیم موجب کاهش به میزان ۲/۱ ، ۳/۱ ، ۴/۱ ، و ۵/۰ به ترتیب در کلی فرم ، کمپلی باکتر ، اشر شیاکلی و سالمونلا گردید . در شرایط این آزمایش آلودگی سطح خارجی پرنده نیز در شمارش باکتریایی موثر می باشد (شایان ذکر است آلودگی سطح خارجی پرنده خود به نوع تکنولوژی بکار رفته و امکانات فرآوری مرتبط می باشد). علاوه بر این شمارش باکتریایی پرنده ها با هم مقایسه شده تفاوت چندانی نشان ندادند . همچنین عدم مصرف غذا ممکن است کمپلی باکتر و اشرشیاکلی را قبل از غوطه وری افزایش دهد . اما زمانیکه هیپو کلریت سدیم همراه با غوطه وری در آب سرد استفاده شود تاثیر آن از بین می رود .